Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia stresu w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSO
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia stresu w organizacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku, Specjalność psychologia pracy i organizacji
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13 PS_U04

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchaczy ze specyfiką stresu w środowisku pracy oraz jego wpływem na zdrowie i efektywność funkcjonowania zawodowego.

Pełny opis:

1. Stres jako zjawisko charakteryzujące funkcjonowanie społeczne w miejscu pracy.

2. Teorie stresu cz. 1.

3. Teorie stresu cz. 2.

4. Specyfika stresu w organizacji.

5. Badania stresu organizacyjnego (kwerenda, cz. 1).

6. Badania stresu organizacyjnego (kwerenda, cz. 2).

7. Badania stresu organizacyjnego (kwerenda, cz. 3).

8. Metody diagnostyczne stresu w organizacji cz. 1.

9. Metody diagnostyczne stresu w organizacji cz. 2.

10. Metody diagnostyczne stresu w organizacji cz. 3.

11. Metody diagnostyczne stresu w organizacji cz. 4.

12. Aplikacja wiedzy dotyczącej stresu w organizacji – projektowanie badań.

13. Aplikacja wiedzy dotyczącej stresu w organizacji – realizacja badań.

14. Aplikacja wiedzy dotyczącej stresu w organizacji – omówienie badań.

15. Podsumowanie

Literatura:

Ledzińska, M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

Merecz D. Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy- od teorii do praktyki, Wyd. IMP, Łódź 2011

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Sopot: GWP.

Terelak J. F. (2005), Stres organizacyjny, Wyd. WSM, Warszawa.

Terelak J.F. (red.) . Stres zawodowy, charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

1) Zna teorie stresu psychologicznego.

2) Zna sytuacje stresowe występujące w środowisku pracy.

3) Zna podstawowe metody stosowane w diagnozie środowiska pracy i pracowników.

Umiejętności:

1) Potrafi opisać stresory środowiska zawodowego

2) Potrafi dokonać wyboru adekwatnych narzędzi diagnostycznych do oceny środowiska pracy oraz pracowników różnych profesji

2) Potrafi zinterpretować dane uzyskane w badaniu i przekazać je zainteresowanym.

Postawy:

1) Rozumie problemy funkcjonowania zawodowego i ich uwarunkowania w różnych strukturach organizacyjnych, własnościowych i etc.

2) Ma świadomość odpowiedzialności za stawiane diagnozy środowiska pracy oraz pracowników w nich funkcjonujących.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy z zakresu problematyki stresu psychologicznego w środowisku pracy.

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Na ocenę- 4: niezbyt szeroko potrafi przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych w środowisku zawodowym.

Na ocenę- 2: nie umie przestawić i omówić sytuacje stresowe charakterystyczne dla struktur organizacyjnych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie problematyki stresu zawodowego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie zapoznać słuchaczy ze specyfiką stresu w środowisku pracy oraz jego wpływem na zdrowie i efektywność funkcjonowania zawodowego.

Pełny opis:

1. Człowiek w środowisku pracy

2. Uwarunkowania funkcjonowania organizacji.

3. Turbulencje otoczenia organizacji.

4. Ochrona pracowników w miejscu pracy

5. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 1.

6. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 2.

7. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 3.

8. Charakterystyka zawodów trudnych i niebezpiecznych cz. 4.

9. Zagrożenia psychospołeczne w zawodach wysokiego ryzyka

10. Agresja i mobbing w organizacjach.

11. Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym

12. Profilaktyka antystresowa.

13. Kazuistyka cz. 1.

14. Kazuistyka cz. 2

15. Zdrowotne skutki stresu organizacyjnego

16. Podsumowanie

Literatura:

Ledzińska, M. (2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: PAN.

Merecz D. Profilaktyka psychospołecznych zagrożeń w miejscu pracy- od teorii do praktyki, Wyd. IMP, Łódź 2011

Paluchowski, W. J. (2007). Diagnoza psychologiczna. Proces, narzędzia, standardy. Warszawa: WAiP.

Sosnowski, T. (2002). Zadania umysłowe a aktywność sercowo-naczyniowa. Sopot: GWP.

Terelak J. F. (2005), Stres organizacyjny, Wyd. WSM, Warszawa.

Terelak J.F. (red.) . Stres zawodowy, charakterystyka psychologiczna wybranych zawodów stresowych, Wyd. UKSW, Warszawa 2007.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)