Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia osobowości 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSO2 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNYxShowB0vMwD3uaR8GuTIplmGmUymUxmX-MFATVFvQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dbd0c99c-7264-4a68-b02f-7ab3cd6b9b0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia osobowości 1 WF-PS-N-PSO1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W04

PS_U03

PS_U04

PS_U05

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu: Psychologia osobowości 1

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja podstawowych ujęć i sposobów interpretacji osobowości w psychologii – obejmujących analizy zarówno struktury osobowości i dynamiki jej funkcjonowania, jak i mechanizmów rozwoju oraz patologii. W drugim semestrze przedmiotem wykładów będą teorie społeczno-poznawcze i poznawcze, aktywistyczno-regulacyjne, psychoanalityczne, organicystyczne, egzystencjalne, oraz personalistyczne ujęcie osobowości. Prezentacja koncepcji teoretycznych uzupełniona będzie zapoznaniem z podstawowymi, wypracowanymi w ich ramach metodami badania osobowości, studiami przypadków i innymi formami kształcenia umiejętności interpretacji osobowości człowieka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (szczegółowa realizacja efektów PS_W02 oraz PS_W04):

EK_1 - Student rozumie specyfikę poszczególnych nurtów teoretycznych w psychologii osobowości

EK_2 - Student zna podstawowe teorie osobowości, rozumie ich zalety i ograniczenia, posiada wiedzę na temat nowych badań empirycznych i skonstruowanych na ich podstawie modeli teoretycznych

EK_3 - Student rozumie znaczenie czynników biologicznych i kulturowo-środowiskowych w kształtowaniu osobowości

EK_4 - Student zna podstawowe metody badania osobowości, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną; rozumie relacje pomiędzy odmiennością metod badania osobowości a odmiennością teorii i modeli osobowości

EK_5 - Student rozumie specyfikę warunków naukowego i praktycznego (diagnoza indywidualna) badania osobowości

Umiejętności (szczegółowa realizacja efektów: PS_U03, PS_U04 oraz PS_U05):

EK_6 - Student potrafi wyjaśnić istotę różnic w zakresie interpretacji osobowości pomiędzy odmiennymi szkołami, teoriami, koncepcjami i modelami

EK_7 - Student potrafi interpretować reakcje i zachowania jednostkowe z perspektywy poznanych teorii osobowości

EK_8 - Student potrafi posługiwać się metodami pomiaru osobowości, interpretować ich wyniki oraz konfrontować i integrować wiedzę o osobowości jednostki zdobytą z różnych źródeł

Kompetencje

EK_9 - Student ma świadomość konieczności uwzględniania przy doborze metod badania osobowości specyfiki potrzeb diagnostycznych oraz społeczno-etycznego kontekstu badania

EK_10 - Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń możliwości poznania złożoności osobowości człowieka

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:

udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 30 godz.

udział w badaniu panelowym lub przygotowanie eseju teoretycznego: 10 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń a także udział w panelowym badaniu osobowości lub zaliczenie pisemnej pracy teoretycznej.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 30 pytań z wielokrotnym wyborem lub do uzupełnienia). Zaliczenie egzaminu wymaga udzielenia (całkowicie) poprawnych odpowiedzi na minimum 15 pytań. Ocena dobra od minimum 20 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobra od 25. Dopuszczalna jest forma egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skimina, Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Ewa Skimina, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skimina, Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Ewa Skimina, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.