Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia osobowości 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSO2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia osobowości 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aNYxShowB0vMwD3uaR8GuTIplmGmUymUxmX-MFATVFvQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=dbd0c99c-7264-4a68-b02f-7ab3cd6b9b0f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia osobowości 1 WF-PS-N-PSO1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W04

PS_U03

PS_U04

PS_U05

Wymagania wstępne:

Zaliczenie kursu: Psychologia osobowości 1

Pełny opis:

Celem kursu jest prezentacja podstawowych ujęć i sposobów interpretacji osobowości w psychologii – obejmujących analizy zarówno struktury osobowości i dynamiki jej funkcjonowania, jak i mechanizmów rozwoju oraz patologii. W drugim semestrze przedmiotem wykładów będą teorie społeczno-poznawcze i poznawcze, aktywistyczno-regulacyjne, psychoanalityczne, organicystyczne, egzystencjalne, oraz personalistyczne ujęcie osobowości. Prezentacja koncepcji teoretycznych uzupełniona będzie zapoznaniem z podstawowymi, wypracowanymi w ich ramach metodami badania osobowości, studiami przypadków i innymi formami kształcenia umiejętności interpretacji osobowości człowieka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza (szczegółowa realizacja efektów PS_W02 oraz PS_W04):

EK_1 - Student rozumie specyfikę poszczególnych nurtów teoretycznych w psychologii osobowości

EK_2 - Student zna podstawowe teorie osobowości, rozumie ich zalety i ograniczenia, posiada wiedzę na temat nowych badań empirycznych i skonstruowanych na ich podstawie modeli teoretycznych

EK_3 - Student rozumie znaczenie czynników biologicznych i kulturowo-środowiskowych w kształtowaniu osobowości

EK_4 - Student zna podstawowe metody badania osobowości, zna ich specyfikę teoretyczną i praktyczną; rozumie relacje pomiędzy odmiennością metod badania osobowości a odmiennością teorii i modeli osobowości

EK_5 - Student rozumie specyfikę warunków naukowego i praktycznego (diagnoza indywidualna) badania osobowości

Umiejętności (szczegółowa realizacja efektów: PS_U03, PS_U04 oraz PS_U05):

EK_6 - Student potrafi wyjaśnić istotę różnic w zakresie interpretacji osobowości pomiędzy odmiennymi szkołami, teoriami, koncepcjami i modelami

EK_7 - Student potrafi interpretować reakcje i zachowania jednostkowe z perspektywy poznanych teorii osobowości

EK_8 - Student potrafi posługiwać się metodami pomiaru osobowości, interpretować ich wyniki oraz konfrontować i integrować wiedzę o osobowości jednostki zdobytą z różnych źródeł

Kompetencje

EK_9 - Student ma świadomość konieczności uwzględniania przy doborze metod badania osobowości specyfiki potrzeb diagnostycznych oraz społeczno-etycznego kontekstu badania

EK_10 - Student zdaje sobie sprawę z ograniczeń możliwości poznania złożoności osobowości człowieka

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia wykładu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń a także udział w panelowym badaniu osobowości lub zaliczenie pisemnej pracy teoretycznej.

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym (zestaw 20 pytań). Zaliczenie egzaminu wymaga udzielenia poprawnych odpowiedzi na minimum 10 pytań. Ocena dobra od minimum 14 poprawnych odpowiedzi, bardzo dobra od 18. Dopuszczalna jest forma egzaminu ustnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skimina, Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Ewa Skimina, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w wykładzie: 30 godz.

udział w ćwiczeniach: 30 godz.

przygotowanie do ćwiczeń: 20 godz.

przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 30 godz.

udział w badaniu panelowym lub przygotowanie eseju teoretycznego: 10 godz.

suma godzin: 120 [120/30(25)=4]

liczba ECTS: 4

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 25 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Frajnt-Dąbrowska, Włodzimierz Strus
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)