Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia sądowa i penitencjarna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia sądowa i penitencjarna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W04

PS_W08

PS_U03

PS_U11

PS_K02

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: poznanie problematyki przestępczości; poznanie przyczyn, rodzajów i przejawów niedostosowania społecznego; poznanie psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sądowym; poznanie mechanizmów psychologicznych uruchamiających się w izolacji więziennej w kontekście resocjalizacyjnym. Celem praktycznym przedmiotu jest zachęta do pracy terapeutycznej wśród więźniów i byłych więźniów oraz w ogóle wśród niedostosowanych społecznie.

Pełny opis:

Cel przedmiotu to poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej, to jest zagadnień związanych z przestępczością.

Metody, kryteria oceny:

Treści programowe:

1. Określenie psychologii sądowej i psychologii penitencjarnej.

2. Określenie przestępczości.

3. Niedostosowanie społeczne - przyczyny, rodzaje, przejawy.

4. Teorie przestępczości.

5. Biegły psycholog w postępowaniu sądowym.

6. Obszary funkcjonowania psychologów sądowych

7. Opinie psychologiczne jako dowody w różnych kategoriach spraw

8. Problematyka kłamstwa.

9. Badania poligraficzne.

10. Kara kryminalna.

11. Rozwój instytucji więziennej.

12. System penitencjarny w Polsce.

13. Prizonizacja.

14. Procesy zachodzące w izolacji więziennej.

Literatura:

Literatura:

1. Ciosek M. (2001): Psychologia sądowa i penitencjarna, Wyd. Prawnicze, Warszawa.

2. Ostrowska K. (2008): Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ackerman M. J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

2. Majchrzyk Z. (2001): Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, IPiN, Warszawa.

3. Z.Majchrzyk (2008): Zabójczynie i zabójcy, Wyd. UKSW, Warszawa.

Pisząc pracę zaliczeniową student sam dobiera sobie literaturę, w miarę możliwości jak najnowszą.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza - student wie jak interpretować podstawowe treści z zakresu psychologii sadowej i penitencjarnej; - zna metody badań psychologicznych stosowanych przez biegłego sądowego psychologa; - zna sposoby interwencji psychologicznej w środowisku więźniów.

Umiejętności - student potrafi dobierać odpowiednie metody do badań sprawców przestępstw.

Kompetencje - student posiada podstawowe kompetencje w zakresie sprawowania funkcji biegłego sądowego oraz funkcji psychologa penitencjarnego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie ciągłe (obecność i aktywność na zajęciach, dopuszcza się 4 godziny dydaktyczne nieobecności). Zaliczenie przedmiotu ma formę - przygotowania pracy pisemnej na zadany temat. Na ocenę bardzo dobrą student w pracy pisemnej przedstawia analizę pogłębioną tematu, potrafi wyciągać wnioski dla praktyki sądowej, penitencjarnej i resocjalizacyjnej. Na ocenę dobrą student poprawnie analizuje temat. Na ocenę dostateczną student orientuje się w temacie, ale nie potrafi łączyć zagadnień ze sobą oraz z praktyką. W przypadku oceny niedostatecznej student przedstawia analizę nie łączącą się w całości z zadanym tematem i niespełniającą formalnych założeń podanych na zajęciach..

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: poznanie problematyki przestępczości; poznanie przyczyn, rodzajów i przejawów niedostosowania społecznego; poznanie psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sądowym; poznanie mechanizmów psychologicznych uruchamiających się w izolacji więziennej w kontekście resocjalizacyjnym. Celem praktycznym przedmiotu jest zachęta do pracy terapeutycznej wśród więźniów i byłych więźniów oraz w ogóle wśród niedostosowanych społecznie.

Pełny opis:

Cel przedmiotu to poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej, to jest zagadnień związanych z przestępczością.

Metody, kryteria oceny:

Ocenianie ciągłe (obecność i aktywność na zajęciach). Egzamin ustny. Na ocenę bardzo dobrą student nie tylko zna materiał, ale przede wszystkim potrafi wyciągać wnioski dla praktyki sądowej, penitencjarnej i resocjalizacyjnej. Na ocenę dobrą student dobrze zna materiał przedmiotu. Na ocenę dostateczną student orientuje się w materiale, ale nie potrafi łączyć zagadnień ze sobą oraz z praktyką. W przypadku oceny niedostatecznej student nie zna materiału.

Treści programowe:

1. Określenie psychologii sądowej i psychologii penitencjarnej.

2. Określenie przestępczości.

3. Niedostosowanie społeczne - przyczyny, rodzaje, przejawy.

4. Teorie przestępczości.

5. Biegły psycholog w postępowaniu sądowym.

6. Obszary funkcjonowania psychologów sądowych

7. Opinie psychologiczne jako dowody w różnych kategoriach spraw

8. Problematyka kłamstwa.

9. Badania poligraficzne.

10. System penitencjarny w Polsce.

11. Prizonizacja.

12. Aglutynacja psychiczna.

13. Tatuaże więzienne - wymowa psychologiczna.

14. Twórczość więżniów - psychologiczne tło.

15. Funkcje, zasady i metody resocjalizacji penitencjarnej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Ciosek M. (2001): Psychologia sądowa i penitencjarna, Wyd. Prawnicze, Warszawa.

2. Ostrowska K. (2008): Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ackerman M. J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

2. Majchrzyk Z. (2001): Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, IPiN, Warszawa.

3. Z.Majchrzyk (2008): Zabójczynie i zabójcy, Wyd. UKSW, Warszawa.

Pospiszyl K. (2006): Przestępstwa selsualne, APS - PWN, Warszawa.

4. Stanik J. M., Przybyła H. (1981): Opinia biegłego psychologa w spawach karnych nieletnich, U.Śl, Katowice.

Wymagania wstępne:

Znajomość psychologii ogólnej, psychologii osobowości, psychologii rozwojowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akYTWP4p2Pvh74i8JrdZOewYlzzfi8ELS0OX4aXEn0aA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6933a74f-f1cd-4830-ac21-05943dff15c1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS:

- aktywność na platformie e-learningowej (MS Teams) - 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć (praca domowa) - 15 godzin;

- napisanie pracy zaliczeniowej - 15 godzin.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: poznanie problematyki przestępczości; poznanie przyczyn, rodzajów i przejawów niedostosowania społecznego; poznanie psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sądowym; poznanie mechanizmów psychologicznych uruchamiających się w izolacji więziennej w kontekście resocjalizacyjnym. Celem praktycznym przedmiotu jest zachęta do pracy terapeutycznej wśród więźniów i byłych więźniów oraz w ogóle wśród niedostosowanych społecznie.

Pełny opis:

Cel przedmiotu to poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej, to jest zagadnień związanych z przestępczością.

Metody, kryteria oceny:

Treści programowe:

1. Określenie psychologii sądowej i psychologii penitencjarnej.

2. Określenie przestępczości.

3. Niedostosowanie społeczne - przyczyny, rodzaje, przejawy.

4. Teorie przestępczości.

5. Biegły psycholog w postępowaniu sądowym.

6. Obszary funkcjonowania psychologów sądowych

7. Opinie psychologiczne jako dowody w różnych kategoriach spraw

8. Problematyka kłamstwa.

9. Badania poligraficzne.

10. Kara kryminalna.

11. Rozwój instytucji więziennej.

12. System penitencjarny w Polsce.

13. Prizonizacja.

14. Procesy zachodzące w izolacji więziennej.

Literatura:

Literatura:

1. Ciosek M. (2001): Psychologia sądowa i penitencjarna, Wyd. Prawnicze, Warszawa.

2. Ostrowska K. (2008): Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ackerman M. J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

2. Majchrzyk Z. (2001): Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, IPiN, Warszawa.

3. Z.Majchrzyk (2008): Zabójczynie i zabójcy, Wyd. UKSW, Warszawa.

Pisząc pracę zaliczeniową student sam dobiera sobie literaturę, w miarę możliwości jak najnowszą.

Wymagania wstępne:

Znajomość psychologii ogólnej, psychologii osobowości, psychologii rozwojowej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3akYTWP4p2Pvh74i8JrdZOewYlzzfi8ELS0OX4aXEn0aA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=6933a74f-f1cd-4830-ac21-05943dff15c1&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS (2p.):

- uczestnictwo w zajęciach - 30 godzin;

- przygotowanie do zajęć (praca domowa) - 15 godzin;

- napisanie pracy zaliczeniowej - 15 godzin.Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest: poznanie problematyki przestępczości; poznanie przyczyn, rodzajów i przejawów niedostosowania społecznego; poznanie psychologicznych mechanizmów zachodzących w procesie sądowym; poznanie mechanizmów psychologicznych uruchamiających się w izolacji więziennej w kontekście resocjalizacyjnym. Celem praktycznym przedmiotu jest zachęta do pracy terapeutycznej wśród więźniów i byłych więźniów oraz w ogóle wśród niedostosowanych społecznie.

Pełny opis:

Cel przedmiotu to poznanie podstawowych zagadnień z zakresu psychologii sądowej i penitencjarnej, to jest zagadnień związanych z przestępczością.

Metody, kryteria oceny:

Treści programowe:

1. Określenie psychologii sądowej i psychologii penitencjarnej.

2. Określenie przestępczości.

3. Niedostosowanie społeczne - przyczyny, rodzaje, przejawy.

4. Teorie przestępczości.

5. Biegły psycholog w postępowaniu sądowym.

6. Obszary funkcjonowania psychologów sądowych

7. Opinie psychologiczne jako dowody w różnych kategoriach spraw

8. Problematyka kłamstwa.

9. Badania poligraficzne.

10. Kara kryminalna.

11. Rozwój instytucji więziennej.

12. System penitencjarny w Polsce.

13. Prizonizacja.

14. Procesy zachodzące w izolacji więziennej.

Literatura:

Literatura:

1. Ciosek M. (2001): Psychologia sądowa i penitencjarna, Wyd. Prawnicze, Warszawa.

2. Ostrowska K. (2008): Psychologia resocjalizacyjna, Fraszka Edukacyjna, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

1. Ackerman M. J. (2005): Podstawy psychologii sądowej, Gdańskie Wyd. Psychol., Gdańsk.

2. Majchrzyk Z. (2001): Nieletni, młodociani i dorośli sprawcy zabójstw, IPiN, Warszawa.

3. Z.Majchrzyk (2008): Zabójczynie i zabójcy, Wyd. UKSW, Warszawa.

Pisząc pracę zaliczeniową student sam dobiera sobie literaturę, w miarę możliwości jak najnowszą.

Wymagania wstępne:

Znajomość psychologii ogólnej, psychologii osobowości, psychologii rozwojowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)