Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Psychologia twórczości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PTW
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Psychologia twórczości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest przybliżenie problematyki związanej z twórczością oraz zdolnościami twórczymi. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z obecnym stanem badań nad twórczością. Przybliżone zostaną także klasyczne i współczesne teorie dotyczące twórczości.

Pełny opis:

Podczas wykładów prezentowane są następujące zagadnienia:

- twórczość z perspektywy różnych koncepcji psychologicznych człowieka.

- psychologiczne modele i koncepcje zdolności twórczych

- cechy myślenia twórczego i umiejętności rozwiązywania problemów

- twórcze myślenie i organizacja twórczego działania.

- strategie w procesie twórczym.

- twórczość z perspektywy poznawczej (znaczenie pamięci, uwagi, myślenia, wglądu, intuicji w procesie twórczym)

- znaczenie emocji i motywacji dla twórczości .

- aktywność twórcza a motywacja

- czynniki sprzyjające rozwojowi twórczego potencjału (geny vs środowisko rozwoju)

- czynniki hamujące rozwój twórczych zdolności i aktywności (zewnętrzne bariery aktywności twórczej i przeszkody wewnętrzne)

- stymulowanie rozwoju zdolności twórczych

- tworzenie innowacji - zespół wirtualny i efektywna grupa inwentywna

- osobowość twórcza a zagadnienie samorealizacji

- zainteresowania osobiste a osiągnięcia twórcze

- twórczość wybitna i artystyczna - analiza biografii jako źródło poznania cechy osób twórczych

- metody badania zdolności twórczych

- praktyczne implikacje psychologii twórczości dla pracy psychologa: rozwijanie zdolności twórczych, trening twórczości, twórczość a inteligencja, twórczość a mądrość, twórcze rozwiązywanie problemów w organizacjach, edukacja dla twórczości, pokonywanie psychologicznych i społecznych barier twórczości w organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa

Nęcka, E. (1992). Struktura operacji intelektualnych a twórczość W: red. M. Materska, T. Tyszka, Psychologia i poznanie, Warszawa.

Nęcka, E. (1994). TROP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Nęcka, E. (1999). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Nęcka, E. (2000). Twórczość. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki. T. 2 (s. 783-807). Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E. (2002). Wymiary twórczości, W: red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Nowe teorie twórczości, Nowe metody pomocy w tworzeniu, s. 45-50. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca

Adair, J. (2008). Sztuka twórczego myślenia. Źródła innowacji i świetnych pomysłów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Alder, H. (2003). Inteligencja kreatywna. Warszawa: Wydawnictwo Amber.

Birch, P., Clegg, B. (1996). Techniki twórczego myślenia w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo M7A.

Bono, de E. (1998). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „PRIMA”.

Bowkett, S. (2000). Wyobraź sobie, że... Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Warszawa: WSiP.

Chruszczewski, M. (2002). Uzdolnienia podmiotowym wyznacznikiem aktywności twórczej, W: K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski (red.), Nowe teorie twórczości, Nowe metody pomocy w tworzeniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 69-83.

Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Clegg, B., Birch, P. (2007). Przyspieszony kurs kreatywności. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Csikszentmihalyi M. (1996). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Davis, P. (2004). Eureka! Jak rodzą się błyskotliwe pomysły. Warszawa: Wydawnictwo Amber.

De Bono, E. (1995). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Wydawnictwo PRIMA.

De Bono, E. (1999). Jak myśleć sprawniej. Przewodnik myślenia innowacyjnego. Warszawa: Medium.

De Bono, E. (2009). Umysł kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Wydawnictwo Studio EMKA.

Dobrołowicz, W. (red.) (2003). Twórczość – wyzwanie XX1 wieku. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dobrołowicz, W., Karwowski M. (red.) (2002). W stronę kreatywności. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Dyrda, B. (2004). Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży, Poradnik dla wychowawców i nauczycieli, Kraków: Wyd. Impuls.

Góralski, A. (1980). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (1990). Być nowatorem – poradnik twórczego myślenia. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (1998). Wzorce twórczości. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Górniewicz, J. (2001). Kategorie pedagogiczne, odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Górniewicz, J., Rubacha, K. (1993). Samorealizacja a uzdolnienia twórcze młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Karwowski, M. (2003). Twórcze przewodzenie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności.

Kelley, T. (2003). Sztuka innowacji. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Klinkosz, W. (2016). Motywacji osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: RW KUL.

Kozielecki, J. (1995). Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kożusznik, B. (red.) (2010). Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Chowanna, 2, 35. Katowice: Wyd. UŚ.

Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Limont, W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Limont, W. (2005). Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości, W: red. A. Tokarz, W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 93-123.

Limont, W., Nielek-Zawadzka, K. (2006) (red.). Dylematy edukacji artystycznej, t. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Łukaszewicz, R., Leksicka, K. (2003). W osiemdziesiąt światów dookoła edukacji, W: Twórczość – wyzwanie XXI wieku, W. Dobrołowicz (red.), Twórczość – wyzwanie XX1 wieku, s. 91-95. Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Matczak, A., Jaworska, A., Stańczyk, J. (2000). Rysunkowy test twórczego myślenia TCT-DP K.K. Urbana i H.G. Jellena. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Jaworska, A., Stańczyk, J. (2000). Rysunkowy test twórczego myślenia TCT-DP K.K. Urbana i H.G. Jellena. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

McRunyan, W. (1992). Historie życia a psychobiografia. Badania teorii metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mőnks, F.J. (2004). Zdolności a twórczość, W: W. Limont (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 19-30.

Mróz, B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Nalaskowski, A. (2005). Szkoła – katalizator i inhibitor zdolności twórczych, W: W. Limont, J. Cieślikowska (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, tom 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 155-173.

Noelke, M. (2008). Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły. Warszawa: Flashbook.pl.

Nosal, Cz. (red). (1992). Twórcze przetwarzanie informacji. Ujęcie poznawcze. Wrocław.

Nowaczyk, Cz. (1982). Kształcenie zdolności. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.

Olczak, M. (2009). Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Pietrasiński, Z. (1969). Myślenie twórcze. Warszawa: PZWS.

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Popek, S. (red.) (1996). Kwestionariusz twórczego zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Proctor, T. (1998). Zarządzanie twórcze. Warszawa: Gebethner & S-ka.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów. Gdańsk: GWP.

Rzepa, T. (1993) (red.). O biografii i metodzie biograficznej. Poznań: Wydawnictwo „Nakom”.

Sękowski, A., Siekańska, M., Klinkosz, W. (2009). On Individual Differences in Giftedness. W: L.V. Shavinina (red.), International Handbook on Giftedness, s. 467-485. New York: Springer Verlag.

Sloane, P. (2005). Twórcze myślenie w zarządzaniu. Gdańsk: GWP.

Strzałecki, A. (1989). Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych. Ujęcie prakseologiczne. Wrocław: Ossolineum.

Strzałecki, A. (2003). Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Wydawnictwo UKSW.

Tokarz, A. (red.) (2005). W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Ujwary-Gil, A. (2004). Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

West, M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Wheeler, J. (2001). Moc innowacyjnego myślenia. Warszawa: Amber.

Wojtczuk-Turek, A. (2008). Rozwijanie kompetencji twórczych. Warszawa: SGH.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1) Identyfikuje podstawowe koncepcje zdolności twórczych (PS_W07).

2) Charakteryzuje nowe koncepcje psychologii twórczości (PS_W07).

3) Wyjaśnia znaczenie twórczej postawy w funkcjonowaniu człowieka (PS_W04).

4) Rozróżnia podstawowe typy podejść do diagnozy zdolności twórczych (PS_W08).

5) Zna podstawowe testy badające zdolności twórcze i postawy twórczej (PS_W05).

6) Rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów (PS_W10).

Umiejętności:

1) Umie przeprowadzić badanie wybranymi testami zdolności twórczych i postawy twórczej (PS_U01).

2) Potrafi zinterpretować wyniki z badań wybranymi testami zdolności twórczych i postawy twórczej (PS_U03).

3) Potrafi integrować wyniki i dokonywać diagnozy osobowości twórczej (PS_U04).

4) Potrafi przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania testowego (PS_U05).

Kompetencje:

1) Wykazuję zrozumienie i tolerancję wobec różnorodności postaw twórczych (PS_K01).

2) Ma świadomość odpowiedzialności za stawiane diagnozy i przekazywane informacje zwrotne (PS_K02).

3) Respektuje i szanuje prawa osób badanych oraz autorów i wydawców testów (PS_K05).

Metody i kryteria oceniania:

- Aktywny udział w zajęciach - 30 godzin.

- Weryfikacja efektów uczenia zostanie dokonana na podstawie przeprowadzonego badania Rysunkowym Testem Myślenia Twórczego TCP-DP K.K. Urbana i H.G. Jellena oraz Kwestionariuszem Postawy Twórczej KANH-3 St. Popka oraz poziomu kompetencji przygotowanej diagnozy psychologicznej.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3akpxuhG3hXj9C-ZXy14ruKxLeGliA7E3WDCtYaDiE1Jo1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=841a2e12-d137-48db-8149-f2825fb9dc5d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest przybliżenie problematyki związanej z twórczością oraz zdolnościami twórczymi. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z obecnym stanem badań nad twórczością. Przybliżone zostaną także klasyczne i współczesne teorie dotyczące twórczości.

Pełny opis:

Podczas wykładów prezentowane są następujące zagadnienia:

- twórczość z perspektywy różnych koncepcji psychologicznych człowieka.

- psychologiczne modele i koncepcje zdolności twórczych

- cechy myślenia twórczego i umiejętności rozwiązywania problemów

- twórcze myślenie i organizacja twórczego działania.

- strategie w procesie twórczym.

- twórczość z perspektywy poznawczej (znaczenie pamięci, uwagi, myślenia, wglądu, intuicji w procesie twórczym)

- znaczenie emocji i motywacji dla twórczości .

- aktywność twórcza a motywacja

- czynniki sprzyjające rozwojowi twórczego potencjału (geny vs środowisko rozwoju)

- czynniki hamujące rozwój twórczych zdolności i aktywności (zewnętrzne bariery aktywności twórczej i przeszkody wewnętrzne)

- stymulowanie rozwoju zdolności twórczych

- tworzenie innowacji - zespół wirtualny i efektywna grupa inwentywna

- osobowość twórcza a zagadnienie samorealizacji

- zainteresowania osobiste a osiągnięcia twórcze

- twórczość wybitna i artystyczna - analiza biografii jako źródło poznania cechy osób twórczych

- metody badania zdolności twórczych

- praktyczne implikacje psychologii twórczości dla pracy psychologa: rozwijanie zdolności twórczych, trening twórczości, twórczość a inteligencja, twórczość a mądrość, twórcze rozwiązywanie problemów w organizacjach, edukacja dla twórczości, pokonywanie psychologicznych i społecznych barier twórczości w organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa

Nęcka, E. (1992). Struktura operacji intelektualnych a twórczość W: red. M. Materska, T. Tyszka, Psychologia i poznanie, Warszawa.

Nęcka, E. (1994). TROP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Nęcka, E. (1999). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Nęcka, E. (2000). Twórczość. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki. T. 2 (s. 783-807). Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E. (2002). Wymiary twórczości. W: red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Nowe teorie twórczości, Nowe metody pomocy w tworzeniu, s. 45-50. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca

Adair, J. (2008). Sztuka twórczego myślenia. Źródła innowacji i świetnych pomysłów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Alder, H. (2003). Inteligencja kreatywna. Warszawa: Wydawnictwo Amber.

Birch, P., Clegg, B. (1996). Techniki twórczego myślenia w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo M7A.

Bono, de E. (1998). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „PRIMA”.

Bowkett, S. (2000). Wyobraź sobie, że... Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Warszawa: WSiP.

Chruszczewski, M. (2002). Uzdolnienia podmiotowym wyznacznikiem aktywności twórczej, W: K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski (red.), Nowe teorie twórczości, Nowe metody pomocy w tworzeniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 69-83.

Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Clegg, B., Birch, P. (2007). Przyspieszony kurs kreatywności. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Csikszentmihalyi M. (1996). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Davis, P. (2004). Eureka! Jak rodzą się błyskotliwe pomysły. Warszawa: Wydawnictwo Amber.

De Bono, E. (1995). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Wydawnictwo PRIMA.

De Bono, E. (1999). Jak myśleć sprawniej. Przewodnik myślenia innowacyjnego. Warszawa: Medium.

De Bono, E. (2009). Umysł kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Wydawnictwo Studio EMKA.

Dobrołowicz, W. (red.) (2003). Twórczość – wyzwanie XX1 wieku. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dobrołowicz, W., Karwowski M. (red.) (2002). W stronę kreatywności. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Dyrda, B. (2004). Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży, Poradnik dla wychowawców i nauczycieli, Kraków: Wyd. Impuls.

Góralski, A. (1980). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (1990). Być nowatorem – poradnik twórczego myślenia. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (1998). Wzorce twórczości. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Górniewicz, J. (2001). Kategorie pedagogiczne, odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Górniewicz, J., Rubacha, K. (1993). Samorealizacja a uzdolnienia twórcze młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Karwowski, M. (2003). Twórcze przewodzenie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności.

Kelley, T. (2003). Sztuka innowacji. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Klinkosz, W. (2016). Motywacji osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: RW KUL.

Kozielecki, J. (1995). Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kożusznik, B. (red.) (2010). Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Chowanna, 2, 35. Katowice: Wyd. UŚ.

Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Limont, W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Limont, W. (2005). Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości, W: red. A. Tokarz, W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 93-123.

Limont, W., Nielek-Zawadzka, K. (2006) (red.). Dylematy edukacji artystycznej, t. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Łukaszewicz, R., Leksicka, K. (2003). W osiemdziesiąt światów dookoła edukacji, W: Twórczość – wyzwanie XXI wieku, W. Dobrołowicz (red.), Twórczość – wyzwanie XX1 wieku, s. 91-95. Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Matczak, A., Jaworska, A., Stańczyk, J. (2000). Rysunkowy test twórczego myślenia TCT-DP K.K. Urbana i H.G. Jellena. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

McRunyan, W. (1992). Historie życia a psychobiografia. Badania teorii metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mőnks, F.J. (2004). Zdolności a twórczość. W: W. Limont (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 19-30.

Mróz, B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Nalaskowski, A. (2005). Szkoła – katalizator i inhibitor zdolności twórczych. W: W. Limont, J. Cieślikowska (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, tom 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 155-173.

Noelke, M. (2008). Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły. Warszawa: Flashbook.pl.

Nosal, Cz. (red). (1992). Twórcze przetwarzanie informacji. Ujęcie poznawcze. Wrocław.

Nowaczyk, Cz. (1982). Kształcenie zdolności. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.

Olczak, M. (2009). Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Pietrasiński, Z. (1969). Myślenie twórcze. Warszawa: PZWS.

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Popek, S. (red.) (1996). Kwestionariusz twórczego zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Proctor, T. (1998). Zarządzanie twórcze. Warszawa: Gebethner & S-ka.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów. Gdańsk: GWP.

Rzepa, T. (1993) (red.). O biografii i metodzie biograficznej. Poznań: Wydawnictwo „Nakom”.

Sękowski, A., Siekańska, M., Klinkosz, W. (2009). On Individual Differences in Giftedness. W: L.V. Shavinina (red.), International Handbook on Giftedness, s. 467-485. New York: Springer Verlag.

Sloane, P. (2005). Twórcze myślenie w zarządzaniu. Gdańsk: GWP.

Strzałecki, A. (1989). Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych. Ujęcie prakseologiczne. Wrocław: Ossolineum.

Strzałecki, A. (2003). Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Wydawnictwo UKSW.

Tokarz, A. (red.) (2005). W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Ujwary-Gil, A. (2004). Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

West, M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Wheeler, J. (2001). Moc innowacyjnego myślenia. Warszawa: Amber.

Wojtczuk-Turek, A. (2008). Rozwijanie kompetencji twórczych. Warszawa: SGH.

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Klinkosz
Prowadzący grup: Waldemar Klinkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest przybliżenie problematyki związanej z twórczością oraz zdolnościami twórczymi. Słuchacze mają możliwość zapoznania się z obecnym stanem badań nad twórczością. Przybliżone zostaną także klasyczne i współczesne teorie dotyczące twórczości.

Pełny opis:

Podczas wykładów prezentowane są następujące zagadnienia:

- twórczość z perspektywy różnych koncepcji psychologicznych człowieka.

- psychologiczne modele i koncepcje zdolności twórczych

- cechy myślenia twórczego i umiejętności rozwiązywania problemów

- twórcze myślenie i organizacja twórczego działania.

- strategie w procesie twórczym.

- twórczość z perspektywy poznawczej (znaczenie pamięci, uwagi, myślenia, wglądu, intuicji w procesie twórczym)

- znaczenie emocji i motywacji dla twórczości .

- aktywność twórcza a motywacja

- czynniki sprzyjające rozwojowi twórczego potencjału (geny vs środowisko rozwoju)

- czynniki hamujące rozwój twórczych zdolności i aktywności (zewnętrzne bariery aktywności twórczej i przeszkody wewnętrzne)

- stymulowanie rozwoju zdolności twórczych

- tworzenie innowacji - zespół wirtualny i efektywna grupa inwentywna

- osobowość twórcza a zagadnienie samorealizacji

- zainteresowania osobiste a osiągnięcia twórcze

- twórczość wybitna i artystyczna - analiza biografii jako źródło poznania cechy osób twórczych

- metody badania zdolności twórczych

- praktyczne implikacje psychologii twórczości dla pracy psychologa: rozwijanie zdolności twórczych, trening twórczości, twórczość a inteligencja, twórczość a mądrość, twórcze rozwiązywanie problemów w organizacjach, edukacja dla twórczości, pokonywanie psychologicznych i społecznych barier twórczości w organizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa

Nęcka, E. (1992). Struktura operacji intelektualnych a twórczość W: red. M. Materska, T. Tyszka, Psychologia i poznanie, Warszawa.

Nęcka, E. (1994). TROP – Twórcze rozwiązywanie problemów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Nęcka, E. (1999). Proces twórczy i jego ograniczenia. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Nęcka, E. (2000). Twórczość. W: J. Strelau (red.), Psychologia: Podręcznik akademicki. T. 2 (s. 783-807). Gdańsk: GWP.

Nęcka, E. (2001). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Nęcka, E. (2002). Wymiary twórczości. W: red. K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski, Nowe teorie twórczości, Nowe metody pomocy w tworzeniu, s. 45-50. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Literatura uzupełniająca

Adair, J. (2008). Sztuka twórczego myślenia. Źródła innowacji i świetnych pomysłów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Alder, H. (2003). Inteligencja kreatywna. Warszawa: Wydawnictwo Amber.

Birch, P., Clegg, B. (1996). Techniki twórczego myślenia w biznesie. Warszawa: Wydawnictwo M7A.

Bono, de E. (1998). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza „PRIMA”.

Bowkett, S. (2000). Wyobraź sobie, że... Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów. Warszawa: WSiP.

Chruszczewski, M. (2002). Uzdolnienia podmiotowym wyznacznikiem aktywności twórczej, W: K.J. Szmidt, K.T. Piotrowski (red.), Nowe teorie twórczości, Nowe metody pomocy w tworzeniu. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 69-83.

Chybicka, A. (2006). Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Clegg, B., Birch, P. (2007). Przyspieszony kurs kreatywności. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Csikszentmihalyi M. (1996). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Warszawa: Wydawnictwo Studio EMKA.

Davis, P. (2004). Eureka! Jak rodzą się błyskotliwe pomysły. Warszawa: Wydawnictwo Amber.

De Bono, E. (1995). Naucz się myśleć kreatywnie. Warszawa: Wydawnictwo PRIMA.

De Bono, E. (1999). Jak myśleć sprawniej. Przewodnik myślenia innowacyjnego. Warszawa: Medium.

De Bono, E. (2009). Umysł kreatywny. 62 ćwiczenia rozwijające intelekt. Wydawnictwo Studio EMKA.

Dobrołowicz, W. (red.) (2003). Twórczość – wyzwanie XX1 wieku. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Dobrołowicz, W., Karwowski M. (red.) (2002). W stronę kreatywności. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Dyrda, B. (2004). Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży, Poradnik dla wychowawców i nauczycieli, Kraków: Wyd. Impuls.

Góralski, A. (1980). Twórcze rozwiązywanie zadań. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (1990). Być nowatorem – poradnik twórczego myślenia. Warszawa: PWN.

Góralski, A. (1998). Wzorce twórczości. Warszawa: Wyd. Naukowe SCHOLAR.

Górniewicz, J. (2001). Kategorie pedagogiczne, odpowiedzialność, podmiotowość, samorealizacja, tolerancja, twórczość, wyobraźnia. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Górniewicz, J., Rubacha, K. (1993). Samorealizacja a uzdolnienia twórcze młodzieży. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Karwowski, M. (2003). Twórcze przewodzenie. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Przedsiębiorczości i Samorządności.

Kelley, T. (2003). Sztuka innowacji. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.

Klinkosz, W. (2016). Motywacji osiągnięć osób aktywnych zawodowo. Lublin: RW KUL.

Kozielecki, J. (1995). Myślenie i rozwiązywanie problemów. Podejmowanie decyzji. W: T. Tomaszewski (red.), Psychologia ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Kożusznik, B. (red.) (2010). Psychologiczne uwarunkowania innowacyjności. Chowanna, 2, 35. Katowice: Wyd. UŚ.

Limont, W. (1994). Synektyka a zdolności twórcze. Eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Limont, W. (1996). Analiza wybranych mechanizmów wyobraźni twórczej. Badania eksperymentalne, Toruń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Limont, W. (2005). Wykorzystanie myślenia metaforycznego w edukacji ku twórczości, W: red. A. Tokarz, W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 93-123.

Limont, W., Nielek-Zawadzka, K. (2006) (red.). Dylematy edukacji artystycznej, t. 2, Edukacja artystyczna a potencjał twórczy człowieka. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Łukaszewicz, R., Leksicka, K. (2003). W osiemdziesiąt światów dookoła edukacji, W: Twórczość – wyzwanie XXI wieku, W. Dobrołowicz (red.), Twórczość – wyzwanie XX1 wieku, s. 91-95. Kraków, Oficyna Wydawnicza “Impuls”.

Matczak, A., Jaworska, A., Stańczyk, J. (2000). Rysunkowy test twórczego myślenia TCT-DP K.K. Urbana i H.G. Jellena. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

McRunyan, W. (1992). Historie życia a psychobiografia. Badania teorii metody. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Mőnks, F.J. (2004). Zdolności a twórczość. W: W. Limont (red.), Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 19-30.

Mróz, B. (2008). Osobowość wybitnych aktorów polskich. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.

Nalaskowski, A. (2005). Szkoła – katalizator i inhibitor zdolności twórczych. W: W. Limont, J. Cieślikowska (red.), Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych, tom 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, s. 155-173.

Noelke, M. (2008). Techniki kreatywności. Jak wpadać na lepsze pomysły. Warszawa: Flashbook.pl.

Nosal, Cz. (red). (1992). Twórcze przetwarzanie informacji. Ujęcie poznawcze. Wrocław.

Nowaczyk, Cz. (1982). Kształcenie zdolności. Zielona Góra: Wydawnictwo WSP.

Olczak, M. (2009). Trening twórczości – współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Oficyna Wydawnicza „IMPULS”.

Pietrasiński, Z. (1969). Myślenie twórcze. Warszawa: PZWS.

Popek, S. (1999). Barwy i psychika. Percepcja, ekspresja, projekcja. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Popek, S. (red.) (1996). Kwestionariusz twórczego zachowania KANH. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Proctor, T. (1998). Zarządzanie twórcze. Warszawa: Gebethner & S-ka.

Proctor, T. (2002). Twórcze rozwiązywanie problemów. Podręcznik dla menedżerów. Gdańsk: GWP.

Rzepa, T. (1993) (red.). O biografii i metodzie biograficznej. Poznań: Wydawnictwo „Nakom”.

Sękowski, A., Siekańska, M., Klinkosz, W. (2009). On Individual Differences in Giftedness. W: L.V. Shavinina (red.), International Handbook on Giftedness, s. 467-485. New York: Springer Verlag.

Sloane, P. (2005). Twórcze myślenie w zarządzaniu. Gdańsk: GWP.

Strzałecki, A. (1989). Twórczość a style rozwiązywania problemów praktycznych. Ujęcie prakseologiczne. Wrocław: Ossolineum.

Strzałecki, A. (2003). Psychologia twórczości. Między tradycją a ponowoczesnością. Wydawnictwo UKSW.

Tokarz, A. (red.) (2005). W poszukiwaniu zastosowań psychologii twórczości. Kraków: Wydawnictwo UJ.

Ujwary-Gil, A. (2004). Inwentyka czyli kreatywność w biznesie. Wybrane zagadnienia. Nowy Sącz: Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University.

West, M.A. (2000). Rozwijanie kreatywności wewnątrz organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Wheeler, J. (2001). Moc innowacyjnego myślenia. Warszawa: Amber.

Wojtczuk-Turek, A. (2008). Rozwijanie kompetencji twórczych. Warszawa: SGH.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)