Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia-zagadnienia ogólne 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PZ1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia-zagadnienia ogólne 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

PS_U12

PS_K04

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom psychologii wiedzy na temat zdrowia w aspekcie psychologicznym i psychosomatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji psychika-zdrowie oraz psychika- choroba.

Pełny opis:

1.Zdrowie w świadomości społecznej.

2.Tradycyjne (biologiczne) i nowe (socjoekologiczne) podejście do zagadnień zdrowia

3. Psychologia zdrowia- przedmiot, główne koncepcje teoretyczne.

4.Zdrowie i jego mierniki.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum. Chodkiewicz, J. (2005). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin. Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P, Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Literatura dodatkowa- proponowana na poszczególnych wykładach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK1 - student zna podstawowe pojęcia z obszaru psychologii zdrowia

EK2 - student dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychologii zdrowia

Umiejętności

EK3 - student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia-choroby

EK4 -student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

EK5 - student potrafi zaplanować i zrealizować pracę własną nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia

Kompetencje

EK6 -student jest otwarty na współpracę ze specjalistami innych dyscyplin.

EK7- student wykazuje zainteresowanie dyskusją nad problemami z obszaru psychologii zdrowia

EK8- student czuje się odpowiedzialny za pozytywne wykonywanie zadań przez grupę z którą pracuje

ECTS 30 godzin uczestnictwa i przygotowania do zajęć (30:30=1)

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi scharakteryzować ani nawet wymienić podstawowych pojęć z zakresu psychologii zdrowia oraz nie dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychologii zdrowia

na ocenę 3 (dst.):Student potrafi wymienić podstawowe pojęcia z zakresu psychologii zdrowia bez szczegółowych charakterystyk, jednak nie czyni tego sprawnie, a jego wypowiedzi słowne lub pisemne świadczą o istotnych lukach w tej wiedzy. Student dysponuje częściową znajomością zagadnień obszaru psychologii zdrowia- nie są uporządkowane

na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymieniać i charakteryzować podstawowe pojęcia z zakresu psychologii zdrowia oraz dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychologii zdrowia

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić i scharakteryzować pojęcia z obszaru psychologii zdrowia oraz dysponuje bardzo dobrze uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychologii zdrowia

Umiejętności

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby. Student nie potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać krytycznej analizie i właściwie wykorzystać. Student nie potrafi zaplanować i zrealizować pracy własnej nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia

-na ocenę 3 (dst.):Student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby- choć nie czyni tego sprawnie co wskazuje na luki w wiedzy. Student nieraz potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, ale nie jest w stanie poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać. Student potrafi zaplanować i zrealizować pracy własnej nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia- jednak nie czyni tego samodzielnie i w sposób właściwy

- na ocenę 4 (db.): Student potrafi dość sprawnie posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, jest w stanie poddać go krytycznej analizie, ale potrzebuje wsparcia żeby właściwie go wykorzystać. Student potrafi poprawnie zaplanować i zrealizować pracę własną nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia.

na ocenę 5 (bdb.): Student potrafi biegle posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, jest w stanie poddać go krytycznej analizie, proponuje własny sposób ujęcia różnych treści. Student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zrealizować pracę własną nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia.

Kompetencje:

na ocenę 2 (ndst.): student nie wykazuje zainteresowania dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychologii zdrowia. Student nie nie przejawia odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

na ocenę 3 (dst.): student wykazuje zainteresowanie, chociaż w niewielkim stopniu, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychologii zdrowia oraz wydaje się wykazywać pewien, chociaż niewielki, stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

na ocenę 4 (db.): student wykazuje dość duże zainteresowanie, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychologii zdrowia oraz wydaje się wykazywać dość wysoki stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół. Interesuje się też żywo współpracą ze specjalistami innych dyscyplin.

na ocenę 5 (bdb.): student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychologii zdrowia oraz wykazuje godny podziwu stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół. Interesuje się i nawet podejmuje współpracę ze specjalistami innych dyscyplin.

Egzamin pisemny- test wielokrotnego wyboru. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)