Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PZP1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W07

PS_W13

PS_U12

Skrócony opis:

Celem wykładu jest uszczegółowienie zagadnień będących przedmiotem psychologii zdrowia a dotyczących profilaktyki pierwotnej i wtórnej (rehabilitacji) chorób cywilizacyjnych, a także szeroko rozumianych zagadnień promocji zdrowia psychicznego i somatycznego.

Podstawowym jest założenie dotyczące indywidualnych właściwości stylu życia osoby i związku stylu życia ze zdrowiem i chorobą. Ukazanie sposobów modyfikacji ryzykownych zachowań.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie zagadnień promocji zdrowia

2. Promocja zdrowia psychicznego (zasoby zdrowotne) i zapobieganie zaburzeniom psychicznym

3. Styl życia (zachowania związane ze zdrowiem, czynniki ryzyka, programy profilaktyczne dla dzieci i dorosłych)

4. Podstawowe zagadnienia profilaktyki chorób cywilizacyjnych: profilaktyka udarów w Polsce, profilaktyka choroby niedokrwiennej

Literatura:

Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum. Chodkiewicz, J. (2005). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen I., Życińska J. (red.) (2008). Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Akademica".

Jakubowska-Winecka, A., Włodarczyk, D. (2016). Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: PZWL

Kirenko J., Byra S. (2008). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Kubacka- Jasiecka D., Ostrowski T. M. (2005). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kulicz-Kozaryn, K., Ostaszewski, K. (red.) (2008). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Warszawa: IPiN

Łuszczyńska A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Ogińska- Bulik N. (red.) (2010). Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin.

Orzechowska A., Gałecki P. (red.) (2014). Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym. Wrocław: Wydawnictwo Continuo

Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P,

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych.

Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Wrona- Polańska H. (red.) (2008). Zdrowie.Stres. Choroba w wymiarze psychologicznym. Kraków: Akademia Pedagogiczna;Oficyna Wydawnicza Impuls

Wrona- Polańska H. (2016). Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie. Funkcjonalny Model Zdrowia chorych po transplantacji szpiku kostnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wrona- Polańska H., Bargiel- Matusiewicz K., Pisula E. (red.)(2016). Zdrowie i choroba. Funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zabłocka-Żytka L., Sokołowska E. (2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin

Ziarko M. (2006). Zachowania zdrowotne młodych dorosłych- uwarunkowania psychologiczne

Życińska J. (2017). Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie. Warszawa: PWN

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK1 – student zna podstawowe pojęcia psychologiczne i medyczne z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia

EK2 – student dysponuje uporządkowaną znajomością podstawowych zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia

Umiejętności:

EK3 – student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia

EK4 – student potrafi trafnie dobrać bazę teoretyczną dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia i krytycznie odnieść się do innych koncepcji.

EK5 – student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

EK6 – student potrafi zaplanować i realizować pracę własną celem realizacji psychologicznego zadania badawczego z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia

EK7 – student potrafi wskazać i zastosować właściwe psychologiczne środki naukowe dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

Punkty ECTS

udział w wykładach- 30 h

przygotowywanie do egzaminu/przygotowanie pracy pisemnej- 60h

90h [ 90/30=3]

Liczba ECTS= 3

Metody i kryteria oceniania:

egzamin pisemny-test wielokrotnego wyboru. Obowiązuje materiał prezentowany na wykładach

Efekty kształcenia

Wiedza:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wymienić podstawowych pojęć psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki oraz

nie potrafi scharakteryzować wybranych koncepcji/teorii z tego zakresu

na ocenę 3 (dst.): Student potrafi wymienić niektóre podstawowe pojęcia psychologiczne i medyczne z obszaru promocji i profilaktyki oraz potrafi scharakteryzować niektóre koncepcje/teorii z tego zakresu. na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymienić i scharakteryzować pojęcia psychologiczne i medyczne z obszaru promocji i profilaktyki. Student dość sprawnie potrafi scharakteryzować wybrane koncepcje/teorie z zakresu promocji i profilaktyki.

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić i scharakteryzować pojęcia psychologiczne i medyczne z obszaru promocji i profilaktyki. Student bardzo sprawnie potrafi scharakteryzować wybrane koncepcje/teorie z zakresu promocji i profilaktyki.

Umiejętności

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki oraz nie potrafi trafnie dobrać bazy teoretycznej dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia. Student nie potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

na ocenę 3 (dst.): Student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki oraz potrafi dobrać bazę teoretycznej dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia- nie jest jednak w stanie zrobić tego w pełni samodzielnie. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, ale nie umie poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

na ocenę 4 (db.): Student potrafi sprawnie posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki oraz potrafi trafnie dobrać bazę teoretyczną dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać - choć czasem potrzebuj wsparcia.

na ocenę 5 (bdb.):Student potrafi świetnie posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki, a także w sposób godny podziwu potrafi trafnie dobrać bazę teoretyczną dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać student.

Kompetencje

na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i realizować pracy własnej, ani nie partycypuje w pracach zespołu. Student nie jest zainteresowany pracą w grupie. Student nie potrafi wskazać i zastosować właściwych psychologicznych metod /narzędzi dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

na ocenę 3 (dst): student potrafi częściowo zaplanować i realizować pracę własną, partycypuje choć z trudem w pracach zespołu. Student jest zainteresowany pracą w grupie, choć nie zawsze nadąża za przebiegiem prac w grupie . Student potrafi wskazać, ale nie zastosować właściwych psychologicznych metod /narzędzi dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

na ocenę 4 (db): student potrafi zaplanować i realizować pracę własną, partycypuje w pracach zespołu. Student jest zainteresowany pracą w grupie . Student potrafi wskazać i zastosować właściwe psychologiczne metody /narzędzi dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

na ocenę 5 (bdb): student potrafi świetnie zaplanować i realizować pracę własną, partycypuje aktywnie w pracach zespołu- a często pełni rolę lidera w grupie. Student jest bardzo zainteresowany pracą w grupie. Student potrafi wskazać i zastosować właściwe psychologiczne metody /narzędzi dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest uszczegółowienie zagadnień będących przedmiotem psychologii zdrowia a dotyczących profilaktyki pierwotnej i wtórnej (rehabilitacji) chorób cywilizacyjnych, a także szeroko rozumianych zagadnień promocji zdrowia psychicznego i somatycznego.

Podstawowym jest założenie dotyczące indywidualnych właściwości stylu życia osoby i związku stylu życia ze zdrowiem i chorobą. Ukazanie sposobów modyfikacji ryzykownych zachowań.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne- omówienie najważniejszych treści z sylabusa (warunki zaliczenia przedmiotu, literatura)

2. Psychologia zdrowia- powtórzenie najważniejszych zagadnień

3. Wprowadzenie zagadnień promocji zdrowia

4. Promocja zdrowia psychicznego (zasoby zdrowotne) i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Badanie EZOP I, EZOP II .Zdrowie psychiczne w miejscu pracy

5. Psychiatria środowiskowa- tło

6. Styl życia (zachowania związane ze zdrowiem, czynniki ryzyka, programy profilaktyczne dla dzieci i dorosłych). Narodowy Program Ochrony Zdrowia

Literatura:

Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum. Chodkiewicz, J. (2005). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Heszen I., Życińska J. (red.) (2008). Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Akademica".

Jakubowska-Winecka, A., Włodarczyk, D. (2016). Psychologia w praktyce medycznej. Warszawa: PZWL

Kirenko J., Byra S. (2008). Zasoby osobiste w chorobach psychosomatycznych. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej

Kubacka- Jasiecka D., Ostrowski T. M. (2005). Psychologiczny wymiar zdrowia, kryzysu i choroby. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kulicz-Kozaryn, K., Ostaszewski, K. (red.) (2008). Promocja zdrowia psychicznego. Badania i działania w Polsce. Warszawa: IPiN

Łuszczyńska A. (2004). Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają?Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Ogińska- Bulik N. (red.) (2010). Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin.

Orzechowska A., Gałecki P. (red.) (2014). Zaburzenia psychosomatyczne w ujęciu terapeutycznym. Wrocław: Wydawnictwo Continuo

Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P,

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Sokołowska E., Zabłocka-Żytka L., Kluczyńska S., Wojda- Kornacka J. (2015). Zdrowie psychiczne młodych dorosłych.

Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Wrona- Polańska H. (red.) (2008). Zdrowie.Stres. Choroba w wymiarze psychologicznym. Kraków: Akademia Pedagogiczna;Oficyna Wydawnicza Impuls

Wrona- Polańska H. (2016). Twórcze zmaganie się ze stresem szansą na zdrowie. Funkcjonalny Model Zdrowia chorych po transplantacji szpiku kostnego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wrona- Polańska H., Bargiel- Matusiewicz K., Pisula E. (red.)(2016). Zdrowie i choroba. Funkcjonowanie psychospołeczne i zawodowe. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.

Zabłocka-Żytka L., Sokołowska E. (2016). Pomoc psychologiczna chorym somatycznie. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin

Ziarko M. (2006). Zachowania zdrowotne młodych dorosłych- uwarunkowania psychologiczne

Życińska J. (2017). Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie. Warszawa: PWN

Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych terminów z obszaru psychologii zdrowia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)