Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-PZP2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia zdrowia i psychoprofilaktyka 1 WF-PS-N-PZP1

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W07

PS_W13

PS_U12

Skrócony opis:

Celem wykładu jest uszczegółowienie zagadnień będących przedmiotem psychologii zdrowia a dotyczących profilaktyki pierwotnej i wtórnej ( rehabilitacji) chorób cywilizacyjnych, a także szeroko rozumianych zagadnień promocji zdrowia psychicznego i somatycznego.

Podstawowym jest założenie dotyczące indywidualnych właściwości stylu życia osoby i związku stylu życia ze zdrowiem i chorobą, a także ukazanie sposobów modyfikowania zachowań szkodliwych dla zdrowia.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Zdrowie psychiczne młodych dorosłych z uwzględnieniem zasobów (potencjałów zdrowotnych)- przykładowy program PsychoŻak

2. Profilaktyka pierwotna i wtórna- przykładowe programy dla grup wysokiego ryzyka. Problem wypalenia zawodowego.

3. Profilaktyka wtórna- różne formy pomocy psychologicznej pacjentom somatycznym (wsparcie społeczne, treningi relaksacyjne)

4. Modele zmian zachowań zdrowotnych

5. Zmiana zachowań zdrowotnych- dlaczego dobre chęci nie wystarczają?

6. Narzędzia wykorzystywane w badaniach z obszaru psychologii zdrowia

7. Psychologia zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny (profilaktyka udarów w Polsce, profilaktyka choroby niedokrwiennej) zajęć

W zależności od cyklu część zajęć jest poświęcona na pracę metodą projektową.

W zależności od potrzeb i poziomu wiedzy słuchaczy treści mogą ulec modyfikacji

Literatura:

1."Promocja zdrowia". Red. J.B. Karski, Z. Słońska, B.W. Wasilewski, Wydawnictwo Igniś, Warszawa 1992.

2."Promocja zdrowia w teorii i praktyce". Red. H. Wrona-Polańska, J. Mastalski, Wydawnictwo U.J. Kraków 2009.

3."Wybrane zagadnienia psychoprofilaktyki W: "Społeczna Psychologia Kliniczna". Red. H. Sęk, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1998, s. 472-503.

4."Zdrowie - Stres - Zasoby". Red. H. Sęk,T. Pasikowski, Wydawnictwo Fundacji Humianiora, Poznań 2001.

5."Zachowania zdrowotne". Red. A. Gniazdowski, Wydawnictwo Instytut Medycyny Pracy, Łódź 1990.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK1 – student zna podstawowe pojęcia psychologiczne i medyczne z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia

EK2 – student dysponuje uporządkowaną znajomością podstawowych koncepcji/teorii promocji i profilaktyki zdrowia

Umiejętności:

EK3 – student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia

EK4 – student potrafi trafnie dobrać bazę teoretyczną dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia i krytycznie odnieść się do innych koncepcji.

EK5 – student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

Kompetencje:

EK6 – student potrafi zaplanować i realizować pracę własną celem realizacji psychologicznego zadania badawczego z obszaru promocji i profilaktyki zdrowia

EK7 – student potrafi wskazać i zastosować właściwe psychologiczne środki naukowe dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

EK8- student wyraża zainteresowanie problemami poruszanymi w obszarze promocji i profilaktyki

EK9- student jest otwarty i chętny do podejmowania prac grupowych

Punkty ECTS

udział w wykładach- 30 h

przygotowywanie do egzaminu/przygotowanie pracy pisemnej- 60h

90h [ 90/30=3]

Liczba ECTS= 3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny- test wielokrotnego wyboru i/lub praca zespołowa. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładach

Efekty kształcenia

Wiedza:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi wymienić podstawowych pojęć psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki oraz

nie potrafi scharakteryzować wybranych koncepcji/teorii z tego zakresu

na ocenę 3 (dst.): Student potrafi wymienić niektóre podstawowe pojęcia psychologiczne i medyczne z obszaru promocji i profilaktyki oraz

potrafi scharakteryzować niektóre koncepcje/teorii z tego zakresu.

na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymienić i scharakteryzować pojęcia psychologiczne i medyczne z obszaru promocji i profilaktyki. Student dość sprawnie potrafi scharakteryzować wybrane koncepcje/teorie z zakresu promocji i profilaktyki.

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić i scharakteryzować pojęcia psychologiczne i medyczne z obszaru promocji i profilaktyki. Student bardzo sprawnie potrafi scharakteryzować wybrane koncepcje/teorie z zakresu promocji i profilaktyki.

Umiejętności

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki oraz nie potrafi trafnie dobrać bazy teoretycznej dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia. Student nie potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

na ocenę 3 (dst.): Student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki oraz potrafi dobrać bazę teoretycznej dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia- nie jest jednak w stanie zrobić tego w pełni samodzielnie. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, ale nie umie poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

na ocenę 4 (db.): Student potrafi sprawnie posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki oraz potrafi trafnie dobrać bazę teoretyczną dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać - choć czasem potrzebuj wsparcia.

na ocenę 5 (bdb.):Student potrafi świetnie posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisywaniu zagadnień z promocji i profilaktyki zdrowia psychologicznych i medycznych z obszaru promocji i profilaktyki, a także w sposób godny podziwu potrafi trafnie dobrać bazę teoretyczną dla wyjaśnienia zagadnień promocji i profilaktyki zdrowia. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać student.

Kompetencje

na ocenę 2 (ndst): student nie potrafi zaplanować i realizować pracy własnej, ani nie partycypuje w pracach zespołu. Student nie jest zainteresowany pracą w grupie. Student nie potrafi wskazać i zastosować właściwych psychologicznych metod /narzędzi dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

na ocenę 3 (dst): student potrafi częściowo zaplanować i realizować pracę własną, partycypuje choć z trudem w pracach zespołu. Student jest zainteresowany pracą w grupie, choć nie zawsze nadąża za przebiegiem prac w grupie . Student potrafi wskazać, ale nie zastosować właściwych psychologicznych metod /narzędzi dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

na ocenę 4 (db): student potrafi zaplanować i realizować pracę własną, partycypuje w pracach zespołu. Student jest zainteresowany pracą w grupie . Student potrafi wskazać i zastosować właściwe psychologiczne metody /narzędzi dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

na ocenę 5 (bdb): student potrafi świetnie zaplanować i realizować pracę własną, partycypuje aktywnie w pracach zespołu- a często pełni rolę lidera w grupie. Student jest bardzo zainteresowany pracą w grupie. Student potrafi wskazać i zastosować właściwe psychologiczne metody /narzędzi dla rozwiązania problemu naukowego z dziedziny promocji i profilaktyki zdrowia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem wykładu jest uszczegółowienie zagadnień będących przedmiotem psychologii zdrowia a dotyczących profilaktyki pierwotnej i wtórnej ( rehabilitacji). Poruszana problematyka będzie dotyczyła promocji zdrowia psychicznego i somatycznego.

Podstawowym jest założenie dotyczące indywidualnych właściwości stylu życia osoby i związku stylu życia ze zdrowiem i chorobą, a także ukazanie sposobów modyfikowania zachowań szkodliwych dla zdrowia.

Pełny opis:

Treści programowe:

0. organizacja zajęć- zapoznanie z metodą projektową

1. Zdrowie psychiczne młodych dorosłych z uwzględnieniem zasobów (potencjałów zdrowotnych)- przykładowy program PsychoŻak

2. Profilaktyka pierwotna i wtórna- przykładowe programy dla grup wysokiego ryzyka. Problem wypalenia zawodowego.

3. Profilaktyka wtórna- różne formy pomocy psychologicznej pacjentom somatycznym (wsparcie społeczne, treningi relaksacyjne)

4. Modele zmian zachowań zdrowotnych

5. Zmiana zachowań zdrowotnych- dlaczego dobre chęci nie wystarczają?

6. Narzędzia wykorzystywane w badaniach z obszaru psychologii zdrowia

7. Psychologia zdrowia w wybranych dziedzinach medycyny (profilaktyka udarów w Polsce, profilaktyka choroby niedokrwiennej) zajęć

W zależności od cyklu część zajęć jest poświęcona na pracę metodą projektową.

W zależności od potrzeb i poziomu wiedzy słuchaczy treści mogą ulec modyfikacji

Literatura:

Bulska, J. (2008). Budowanie kompetencji zdrowotnych ludzi w środowisku ich życia. Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Jakubowska- Winecka, A., Włodarczyk, D. (2016). Psychologa w praktyce medycznej. Warszawa: PZWL

Łuszczyńska A. (2004).Zmiana zachowań zdrowotnych. Dlaczego dobre chęci nie wystarczają? Gdańsk: Wydawnictwo GWP

Makara- Studzińska, M. (2012). Komunikacja z pacjentem. Lublin: Wydawnictwo CZELEJ

Marcinkowski, J. T.(2003) (red.). Higiena profilaktyka i organizacja w zawodach medycznych. Warszawa: PZWL

Ogińska-Bulik, N. (2010)(red.). Zachowania ryzykowne i szkodliwe dla zdrowia. Łódź:Wydawnictwo Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej

Sapolsky, R, M. (2010).Why Zebras Don't Get Ulcers: The Acclaimed Guide To Stress, Stress-Related Diseases, and Coping. Warszawa: Wydawnictwo PWN

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin.

Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P,

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Życińska, J. (2017). Motywacja do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie. Warszawa: PWN

Wymagania wstępne:

znajomość podstaw psychologii zdrowia

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)