Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-RI2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Psychologia różnic indywidualnych 1 WF-PS-N-RI1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W18

PS_U03

PS_U05

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci nabywają podstawową wiedzę na temat inteligencji, wzmożonej pobudliwości psychicznej, inteligencji emocjonalnej, kompetencji emocjonalnych, kompetencji społecznych, a także poznają uwarunkowania tych zmiennych. Poznają również kwestionariusze i testy pozwalające na pomiar ww. zmiennych. Uczą się także w jaki sposób wykorzystywać te narzędzia w celach diagnostycznych.

Pełny opis:

1. Skala Wechslera (WAIS-R) – prezentacja.

2. Skala Wechslera (WISC-V) – prezentacja.

3. Pomiar inteligencji – DMI.

4. Pomiar inteligencji – Leiter-3.

5. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – SIE-T.

6. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – TRE.

7. Pomiar kompetencji emocjonalnych – PKIE.

8. Pomiar kompetencji społecznych – KKS.

9. Pomiar kompetencji społecznych – PROKOS.

10. Pomiar wzmożonej pobudliwości psychicznej – OEQ-II.

11. Wzmożona pobudliwość psychiczna a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

12. Inteligencja a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

13. Różnice indywidualne w zakresie preferencji – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP.

14. Test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje.

15. Omówienie wyników testu końcowego i zaliczenia.

Literatura:

Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL) Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. (2001). Diagnoza możliwości intelektualnych DMI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia Emocji TRE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J., Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze SIE-T. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. i in. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Roid, G. H., Miller, L. J., Pomplun, M., Koch, Ch. (2019). Leiter-3. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie 3. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stańczak, J., Matczak, A., Jaworowska, A., Bac, I. (2021). WISC-V. Skala inteligencji Wechslera dla dzieci – wydanie V. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Ćwiczenia

Wiedza

Student bardzo dobrze zna podstawowe modele inteligencji, zna podstawowe modele inteligencji emocjonalnej, kompetencji emocjonalno-społecznych, narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów/kwestionariuszy.

Weryfikacja: ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Umiejętności:

Student bardzo dobrze interpretuje wyniki testów/kwestionariuszy, potrafi bardzo dobrze integrować je, dokonywać diagnozy oraz przekazywać informacje zwrotne.

Weryfikacja: ocena testu końcowego i zaangażowania na zajęciach.

Kompetencje:

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z diagnozą.

Weryfikacja: ocena pracy semestralnej i zaangażowania na zajęciach.

ECTS: 2 punkty (udział w ćwiczeniach: 30; przygotowanie do kolokwium (ćwiczenia): 20; lektury: 10 [60:30=2]).

Metody i kryteria oceniania:

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń: 1) zaliczenie ćwiczeń Psychologia Różnic Indywidualnych I; 2) liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech; 3) aktywny udział w zajęciach (nieprzygotowanie do ćwiczeń skutkuje obniżeniem oceny o 0,5); 4) zaliczenie testu.

Kryteria ocen:

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze zna koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

- na ocenę 4 (db.): dobrze zna koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

- na ocenę 3 (dst.): słabo zna koncepcje inteligencji, inteligencji emocjonalnej i kompetencji społecznych, zna podstawowe narzędzia do ich pomiaru oraz rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania narzędzi psychologicznych.

- na ocenę 2 (ndst.): nie zna typologii, metod pomiaru i nie ma wystarczającej wiedzy o prawno-etycznych aspektach ich stosowania.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze interpretuje wyniki, potrafi bardzo dobrze integrować je i dokonywać diagnozy oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 4 (db.): dobrze interpretuje wyniki, potrafi bardzo dobrze integrować je i dokonywać diagnozy oraz przekazywać informacje zwrotne.

- na ocenę 3 (dst.): nie potrafi dobrze zintegrować danych i dokonać na ich podstawie diagnozy, słabo radzi sobie z przekazywaniem informacji zwrotnych.

- na ocenę 2 (ndst.): robi podstawowe błędy przy interpretacji wyników.

Kompetencje:

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi oraz postawa etyczna i stosunek do przepisów prawnych związanych z diagnozą.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Martowska
Prowadzący grup: Katarzyna Martowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci nabywają podstawową wiedzę na temat inteligencji, wzmożonej pobudliwości psychicznej, inteligencji emocjonalnej, kompetencji emocjonalnych, kompetencji społecznych, a także poznają uwarunkowania tych zmiennych. Poznają również kwestionariusze i testy pozwalające na pomiar ww. zmiennych. Uczą się także w jaki sposób wykorzystywać te narzędzia w celach diagnostycznych.

Pełny opis:

1. Skala Wechslera (WAIS-R) – prezentacja.

2. Skala Wechslera (WISC-V) – prezentacja.

3. Pomiar inteligencji – DMI.

4. Pomiar inteligencji – Leiter-3.

5. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – SIE-T.

6. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – TRE.

7. Pomiar kompetencji emocjonalnych – PKIE.

8. Pomiar kompetencji społecznych – KKS.

9. Pomiar kompetencji społecznych – PROKOS.

10. Pomiar wzmożonej pobudliwości psychicznej – OEQ-II.

11. Wzmożona pobudliwość psychiczna a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

12. Inteligencja a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

13. Różnice indywidualne w zakresie preferencji – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP.

14. Test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje.

15. Omówienie wyników testu końcowego i zaliczenia.

Literatura:

Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL) Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. (2001). Diagnoza możliwości intelektualnych DMI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia Emocji TRE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J., Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze SIE-T. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. i in. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Roid, G. H., Miller, L. J., Pomplun, M., Koch, Ch. (2019). Leiter-3. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie 3. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stańczak, J., Matczak, A., Jaworowska, A., Bac, I. (2021). WISC-V. Skala inteligencji Wechslera dla dzieci – wydanie V. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Wymagania wstępne:

Zaliczenie ćwiczeń Psychologia Różnic Indywidualnych I

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Martowska
Prowadzący grup: Katarzyna Martowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci nabywają podstawową wiedzę na temat inteligencji, wzmożonej pobudliwości psychicznej, inteligencji emocjonalnej, kompetencji emocjonalnych, kompetencji społecznych, a także poznają uwarunkowania tych zmiennych. Poznają również kwestionariusze i testy pozwalające na pomiar ww. zmiennych. Uczą się także w jaki sposób wykorzystywać te narzędzia w celach diagnostycznych.

Pełny opis:

1. Skala Wechslera (WAIS-R) – prezentacja.

2. Skala Wechslera (WISC-V) – prezentacja.

3. Pomiar inteligencji – DMI.

4. Pomiar inteligencji – Leiter-3.

5. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – SIE-T.

6. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – TRE.

7. Pomiar kompetencji emocjonalnych – PKIE.

8. Pomiar kompetencji społecznych – KKS.

9. Pomiar kompetencji społecznych – PROKOS.

10. Pomiar wzmożonej pobudliwości psychicznej – OEQ-II.

11. Wzmożona pobudliwość psychiczna a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

12. Inteligencja a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

13. Różnice indywidualne w zakresie preferencji – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP.

14. Test sprawdzający wiedzę, umiejętności i kompetencje.

15. Omówienie wyników testu końcowego i zaliczenia.

Literatura:

Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL) Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. (2001). Diagnoza możliwości intelektualnych DMI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia Emocji TRE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J., Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze SIE-T. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. i in. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Roid, G. H., Miller, L. J., Pomplun, M., Koch, Ch. (2019). Leiter-3. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie 3. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stańczak, J., Matczak, A., Jaworowska, A., Bac, I. (2021). WISC-V. Skala inteligencji Wechslera dla dzieci – wydanie V. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Wymagania wstępne:

Warunkiem udziału w ćwiczeniach jest zaliczenie ćwiczeń Psychologia Różnic Indywidualnych I

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Martowska
Prowadzący grup: Katarzyna Martowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń studenci nabywają podstawową wiedzę na temat inteligencji, wzmożonej pobudliwości psychicznej, inteligencji emocjonalnej, kompetencji emocjonalnych, kompetencji społecznych, a także poznają uwarunkowania tych zmiennych. Poznają również kwestionariusze i testy pozwalające na pomiar ww. zmiennych. Uczą się także w jaki sposób wykorzystywać te narzędzia w celach diagnostycznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć, informacje o warunkach zaliczenia, sprawy organizacyjne.

2. Skala Wechslera (WAIS-R) – prezentacja.

3. Skala Wechslera (WISC-V) – prezentacja.

4. Pomiar inteligencji – DMI.

5. Pomiar inteligencji – Leiter-3.

6. Pomiar inteligencji emocjonalnej - wprowadzenie.

7. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – SIE-T.

8. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej – TRE.

9. Pomiar kompetencji emocjonalnych - wprowadzenie.

10. Pomiar kompetencji emocjonalnych – PKIE.

11. Pomiar kompetencji społecznych - wprowadzenie.

12. Pomiar kompetencji społecznych – KKS, PROKOS,

13. Pomiar wzmożonej pobudliwości psychicznej – OEQ-II.

14. Różnice indywidualne w zakresie preferencji – Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP.

15. Inteligencja, wzmożona pobudliwość psychiczna a funkcjonowanie społeczno-emocjonalne.

Literatura:

Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL) Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A., Niedziela, J. (2023). Leiter-3. Międzynarodowa Skala Leitera – Wydanie trzecie. Normalizacja dla dorosłych.

Matczak, A. (2001). Diagnoza możliwości intelektualnych DMI. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. Wyd. 2 uzup. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Jaworowska, A., Bac, I., Stańczak, J. (2023). WISC-V w diagnozie psychologicznej.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J. (2011). Test Rozumienia Emocji TRE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Piekarska, J., Studniarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej - Twarze SIE-T. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A. i in. (2006). Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Roid, G. H., Miller, L. J., Pomplun, M., Koch, Ch. (2019). Leiter-3. Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera – wydanie 3. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stańczak, J., Matczak, A., Jaworowska, A., Bac, I. (2021). WISC-V. Skala inteligencji Wechslera dla dzieci – wydanie V. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Wymagania wstępne:

Warunkiem udziału w ćwiczeniach jest zaliczenie ćwiczeń Psychologia Różnic Indywidualnych I.

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)