Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-RRW
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Seminaria magisterskie
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5652c6417a2a4a74b8b499cfe3ee67a9%40thread.tacv2/conversations?groupId=3bbcda7a-48a4-4312-a3c2-ed0525c5a7d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Celem seminarium jest współpraca z seminarzystami w zakresie pisania pracy magisterskiej: ustalenie tematu, określenie problemu i celu pracy, materiału badawczego - grupy badawczej i kontrolnej/porównawczej, zastosowanie odpowiednich metod i technik badawczych, poznanie sposobu tworzenia prawidłowej struktury pracy oraz techniki posługiwania się odsyłaczami. Każdy seminarzysta referuje stan przygotowania i zaawansowania swoich badań. W pierwszej kolejności przedstawia stan badań aktualnych dotyczących interesującego go zagadnienia, w celu uzasadnienia wybranego tematu oraz osadzenia badań własnych w dotychczasowej wiedzy psychologicznej. Cała grupa jest aktywizowana do dyskusji i dzielenia się refleksjami.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy psychologii rozwojowej i wychowawczej. Ma ono charakter badawczy. Każdy student w ramach seminarium powinien opracować pisemnie projekt badań empirycznych na wybrany temat, przeprowadzić badania w grupie dzieci, młodzieży, osób wchodzących w dorosłość lub dorosłych, dokonać analizy statystycznej zebranych danych, przedstawić wyniki badań oraz ich dyskusję. Końcowym efektem seminarium jest prac pisemna o charakterze empirycznym, która podlega ocenie przez promotora i recenzenta.

Celem powyższego seminarium jest przygotowanie studentów do pracy badawczej (poznanie warsztatu naukowego) i napisania pracy magisterskiej.

Literatura:

- Arnett, J.J. (2004). Emerging Adulthood. The Winding Road from the Late Teens through the Twenties. Oxford: Oxford University Press.

- Arnett, J.J. (2007). Adolescence and emerging adulthood. A cultural approach. New Yersey: Pearson, Prentice Hall.

- Bebrysz, M, Zagórska, W. (2017). Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie. Psychologia Rozwojowa, 22(1), 77-92. DOI 10.4467/20843879PR.17.005.6419

- Caillois, R. (1997). Gry i ludzie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN. (Wyd. oryg. 1967).

- Eliade, M. (1998). Aspekty mitu. Warszawa: Wydawnictwo KR.

- Erikson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".

- Erikson, E. H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Wydawnictwo Zysk i S-k.

- Mróz, A. (2016). Idea integralności w rozwoju człowieka dorosłego. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 2, 27–35.

- Witkowski, L. (2015). Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Kraków: „Impuls”.

- Zagórska, W. (2004). Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Doświadczenie, funkcje psychologiczne. Kraków: UNIVERSITAS.

- Zagórska, W., Jelińska, M., Surma M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student jest zdolny do projektowania badań empirycznych. Umie wyróżnić zmienne i postawić hipotezy. Zna w szerszym zakresie wybrane metody i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie badań empirycznych. Potrafi samodzielnie opracować własne narzędzia badawcze do realizacji zgodnych z tematyką badań empirycznych. Potrafi zastosować techniki statystyczne do interpretacji danych empirycznych. Jest w stanie interpretować i analizować uzyskiwane wyniki badań własnych, wybierać istotne dla przeprowadzania wywodów treści z dostępnej literatury. Jest kompetentny w przygotowaniu raportu z badań własnych.

Metody i kryteria oceniania:

E-learning na platformie MS Teams

Metody dydaktyczne:

- e-learning

- klasyczna metoda problemowa

- metoda seminaryjna

- metoda referatu

- elementy metody projektu

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach - 10%

- aktywność podczas zajęć - 10%

- oceny z prezentacji multimedialnych - 20%

- ocena z pracy pisemnej empirycznej - 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy magisterskiej na wybrany temat: opanowanie niezbędnych zagadnień teoretyczno-metodologicznych dotyczących psychologii rozwojowej, wychowawczej i rodziny oraz opanowanie warsztatu badacza problemów psychologicznych w tym zakresie.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy psychologii rozwojowej i wychowawczej i rodziny - ma charakter badawczy. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do pracy badawczej (poznanie warsztatu naukowego) i napisania pracy magisterskiej.

Studenci mają za zadanie zapoznanie się ze wskazaną literaturą, a następnie wybranie tematu badań empirycznych. Kolejnym etapem pracy jest opracowanie przez studentów projektu badań na wybrany temat. Następnym etapem pracy jest przeprowadzenie badań empirycznych na wybranej grupie dzieci lubi młodzieży (czasami także dorosłych), a następnie obliczenie i analiza wyników badań oraz przeprowadzenie ich dyskusji.

Literatura:

- Arnett, J.J. (2004). Emerging Adulthood. The Winding Road from the Late Teens through the Twenties. Oxford: Oxford University Press.

- Arnett, J.J. (2007). Adolescence and emerging adulthood. A cultural approach. New Yersey: Pearson, Prentice Hall.

- Bebrysz, M, Zagórska, W. (2017). Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie. Psychologia Rozwojowa, 22(1), 77-92. DOI 10.4467/20843879PR.17.005.6419

- Caillois, R. (1997). Gry i ludzie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN. (Wyd. oryg. 1967).

- Eliade, M. (1998). Aspekty mitu. Warszawa: Wydawnictwo KR.

- Erikson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".

- Erikson, E. H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Wydawnictwo Zysk i S-k.

- Mróz, A. (2016). Idea integralności w rozwoju człowieka dorosłego. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 2, 27–35.

- Witkowski, L. (2015). Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Kraków: „Impuls”.

- Zagórska, W. (2004). Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Doświadczenie, funkcje psychologiczne. Kraków: UNIVERSITAS.

- Zagórska, W., Jelińska, M., Surma M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Wymagania wstępne:

- Zaliczenie seminarium przedmiotowego kończącego się napisaniem rocznej pracy empirycznej.

- Podstawowa wiedza z metodologii badań oraz różnych dyscyplin

psychologicznych, szczególnie psychologii rozwoju człowieka dorosłego.

- Dobra znajomość języka angielskiego, zwłaszcza na poziomie biernym.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem seminarium jest przygotowanie do napisania pracy magisterskiej na wybrany temat: opanowanie niezbędnych zagadnień teoretyczno-metodologicznych dotyczących psychologii rozwojowej, wychowawczej i rodziny oraz opanowanie warsztatu badacza problemów psychologicznych w tym zakresie.

LINK:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a92e185ce11074d71b1430f1b378865d8%40thread.tacv2/conversations?groupId=98eff194-a002-43b5-9e13-f43f157eb47d&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

KOD:

upx3ku3

Pełny opis:

Seminarium dotyczy psychologii rozwojowej i wychowawczej i rodziny - ma charakter badawczy. Celem seminarium jest przygotowanie studentów do pracy badawczej (poznanie warsztatu naukowego) i napisania pracy magisterskiej.

Studenci mają za zadanie zapoznanie się ze wskazaną literaturą, a następnie wybranie tematu badań empirycznych. Kolejnym etapem pracy jest opracowanie przez studentów projektu badań na wybrany temat. Następnym etapem pracy jest przeprowadzenie badań empirycznych na wybranej grupie dzieci lubi młodzieży (czasami także dorosłych), a następnie obliczenie i analiza wyników badań oraz przeprowadzenie ich dyskusji.

Literatura:

- Arnett, J.J. (2004). Emerging Adulthood. The Winding Road from the Late Teens through the Twenties. Oxford: Oxford University Press.

- Arnett, J.J. (2007). Adolescence and emerging adulthood. A cultural approach. New Yersey: Pearson, Prentice Hall.

- Bebrysz, M, Zagórska, W. (2017). Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie. Psychologia Rozwojowa, 22(1), 77-92. DOI 10.4467/20843879PR.17.005.6419

- Caillois, R. (1997). Gry i ludzie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN. (Wyd. oryg. 1967).

- Eliade, M. (1998). Aspekty mitu. Warszawa: Wydawnictwo KR.

- Erikson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".

- Erikson, E. H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Wydawnictwo Zysk i S-k.

- Mróz, A. (2016). Idea integralności w rozwoju człowieka dorosłego. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 2, 27–35.

- Witkowski, L. (2015). Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Kraków: „Impuls”.

- Zagórska, W. (2004). Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Doświadczenie, funkcje psychologiczne. Kraków: UNIVERSITAS.

- Zagórska, W., Jelińska, M., Surma M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Wymagania wstępne:

- Zaliczenie seminarium przedmiotowego kończącego się napisaniem rocznej pracy empirycznej.

- Podstawowa wiedza z metodologii badań oraz różnych dyscyplin

psychologicznych, szczególnie psychologii rozwoju człowieka dorosłego.

- Dobra znajomość języka angielskiego, zwłaszcza na poziomie biernym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem tego seminarium jest przygotowanie studentów do pracy badawczej i do seminarium magisterskiego.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy psychologii rozwojowej i wychowawczej i rodziny - ma charakter badawczy. Studenci mają za zadanie zapoznanie się ze wskazaną literaturą, a następnie wybranie tematu badań empirycznych. Kolejnym etapem pracy jest opracowanie przez studentów projektu badań na wybrany temat . Następnym etapem pracy jest przeprowadzenie badań empirycznych na wybranej grupie dzieci lubi młodzieży lub dorosłych, a następnie obliczenie i analiza wyników badań oraz przeprowadzenie ich dyskusji .

Każdy z uczestników powinien przygotować pisemną pracę empiryczną, która będzie podlegać ocenie. Praca ta stanowi podstawę zaliczenia seminarium.

Literatura:

Literatura dobrana adekwatnie do problemu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)