Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-RRW
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium z psychologii rozwojowej i wychowawczej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5652c6417a2a4a74b8b499cfe3ee67a9%40thread.tacv2/conversations?groupId=3bbcda7a-48a4-4312-a3c2-ed0525c5a7d5&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Celem seminarium jest współpraca z seminarzystami w zakresie pisania pracy magisterskiej: ustalenie tematu, określenie problemu i celu pracy, materiału badawczego - grupy badawczej i kontrolnej/porównawczej, zastosowanie odpowiednich metod i technik badawczych, poznanie sposobu tworzenia prawidłowej struktury pracy oraz techniki posługiwania się odsyłaczami. Każdy seminarzysta referuje stan przygotowania i zaawansowania swoich badań. W pierwszej kolejności przedstawia stan badań aktualnych dotyczących interesującego go zagadnienia, w celu uzasadnienia wybranego tematu oraz osadzenia badań własnych w dotychczasowej wiedzy psychologicznej. Cała grupa jest aktywizowana do dyskusji i dzielenia się refleksjami.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy psychologii rozwojowej i wychowawczej. Ma ono charakter badawczy. Każdy student w ramach seminarium powinien opracować pisemnie projekt badań empirycznych na wybrany temat, przeprowadzić badania w grupie dzieci, młodzieży, osób wchodzących w dorosłość lub dorosłych, dokonać analizy statystycznej zebranych danych, przedstawić wyniki badań oraz ich dyskusję. Końcowym efektem seminarium jest prac pisemna o charakterze empirycznym, która podlega ocenie przez promotora i recenzenta.

Celem powyższego seminarium jest przygotowanie studentów do pracy badawczej (poznanie warsztatu naukowego) i napisania pracy magisterskiej.

Literatura:

- Arnett, J.J. (2004). Emerging Adulthood. The Winding Road from the Late Teens through the Twenties. Oxford: Oxford University Press.

- Arnett, J.J. (2007). Adolescence and emerging adulthood. A cultural approach. New Yersey: Pearson, Prentice Hall.

- Bebrysz, M, Zagórska, W. (2017). Depresja a integracja osobowa. Ujęcie poeriksonowskie. Psychologia Rozwojowa, 22(1), 77-92. DOI 10.4467/20843879PR.17.005.6419

- Caillois, R. (1997). Gry i ludzie. Warszawa: Oficyna Wydawnicza VOLUMEN. (Wyd. oryg. 1967).

- Eliade, M. (1998). Aspekty mitu. Warszawa: Wydawnictwo KR.

- Erikson, E. H. (2000). Dzieciństwo i społeczeństwo. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".

- Erikson, E. H. (2002). Dopełniony cykl życia. Poznań: Dom Wydawniczy "Rebis".

- Erikson, E. H. (2004). Tożsamość a cykl życia. Wydawnictwo Zysk i S-k.

- Mróz, A. (2016). Idea integralności w rozwoju człowieka dorosłego. Psychologiczne Zeszyty Naukowe, 2, 27–35.

- Witkowski, L. (2015). Versus. O dwoistości strukturalnej faz rozwoju w ekologii cyklu życia psychodynamicznego modelu Erika H. Eriksona. Kraków: „Impuls”.

- Zagórska, W. (2004). Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Doświadczenie, funkcje psychologiczne. Kraków: UNIVERSITAS.

- Zagórska, W., Jelińska, M., Surma M., Lipska, A. (2012). Wydłużająca się droga do dorosłości. Warszawa: Wydawnictwo UKSW.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student jest zdolny do projektowania badań empirycznych. Umie wyróżnić zmienne i postawić hipotezy. Zna w szerszym zakresie wybrane metody i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie badań empirycznych. Potrafi samodzielnie opracować własne narzędzia badawcze do realizacji zgodnych z tematyką badań empirycznych. Potrafi zastosować techniki statystyczne do interpretacji danych empirycznych. Jest w stanie interpretować i analizować uzyskiwane wyniki badań własnych, wybierać istotne dla przeprowadzania wywodów treści z dostępnej literatury. Jest kompetentny w przygotowaniu raportu z badań własnych.

Metody i kryteria oceniania:

E-learning na platformie MS Teams

Metody dydaktyczne:

- e-learning

- klasyczna metoda problemowa

- metoda seminaryjna

- metoda referatu

- elementy metody projektu

Na ocenę końcową składają się:

- obecność na zajęciach - 10%

- aktywność podczas zajęć - 10%

- oceny z prezentacji multimedialnych - 20%

- ocena z pracy pisemnej empirycznej - 60%

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem tego seminarium jest przygotowanie studentów do pracy badawczej i do seminarium magisterskiego.

Pełny opis:

Seminarium dotyczy psychologii rozwojowej i wychowawczej i rodziny - ma charakter badawczy. Studenci mają za zadanie zapoznanie się ze wskazaną literaturą, a następnie wybranie tematu badań empirycznych. Kolejnym etapem pracy jest opracowanie przez studentów projektu badań na wybrany temat . Następnym etapem pracy jest przeprowadzenie badań empirycznych na wybranej grupie dzieci lubi młodzieży lub dorosłych, a następnie obliczenie i analiza wyników badań oraz przeprowadzenie ich dyskusji .

Każdy z uczestników powinien przygotować pisemną pracę empiryczną, która będzie podlegać ocenie. Praca ta stanowi podstawę zaliczenia seminarium.

Literatura:

Literatura dobrana adekwatnie do problemu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Zagórska
Prowadzący grup: Maria Ryś, Wanda Zagórska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)