Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium z psychologii sądowej i penitencjarnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-RSP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium z psychologii sądowej i penitencjarnej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W03

PS_U08

PS_U09

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

W ostatnich latach wzrasta brutalna agresja w rodzinie. . Zróżnicowanie w motywacji jest znaczące, pojawiają się także brutalne, skrajne akty agresji (bywa nim zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem) bez „zrozumiałych” motywów. Zachowania te przestają być domeną środowisk z marginesu społecznego, coraz częściej obserwuje się je wśród rodzin z tzw. dobrych domów. Zjawiskiem nowym jest także nasilenie agresji wobec osób znaych: w szkole, w tym także wobec nauczycieli.

Istotne są pytania: motywy agresji i jej uwarunkowania podmiotowe,środowiskowe, społeczne. Czy spektakle emitujące przemoc, ”bycie świadkiem przemocy i agresji”- potęguje agresję i dlaczego?.

Pełny opis:

Semestr I- wybór tematu pracy, sporządzenie wstępnej bibliografii prac dotyczących wybranego problemu, przygotowanie konspektu pracy, akceptacja programu badań.

Obecność na seminarium, można opuścić 4 h w semestrze. Konieczny jest aktywny udział w dyskusji podczas zajęć, z wykazaniem znajomości zadanej i samodzielnie poszerzonej literatury przedmiotu. Wskazana znajomość podstawowych procedur statystycznych.

Literatura:

1.Frączek A, Studia nad uwarunkowaniami i regulacją agresji interpersonalnej. Ossolineum, Wrocław 1986.

2.Fraczek A.Zumkley H (red.) Socjalizacja a agresja. IPPAN, WSPS, Warszawa 1993.

3.Majchrzyk Z.Motywacje zabójczyń. Alkohol i przemoc w rodzinie. PARPA 1995

4.Majchrzyk Z. Nieletni, mlodociani i dorośli sprawcy zabójstw. IPiN Warszawa 2001.

5.Urban B.(red.) Problemy wspołczesn ej patologii społecznej Wyd UJ. Krakow 1998

6.Krahe B. Agresja Gdańskie Wyd. Nauk, Gdańsk 2005

7.Kubacka -Jasiecka D.Agresja i autodestrukcja z perspektywy obronno-adaptacyjnych dażeń Ja. Wyd. UJ. Krakow 2006

8.Majchrzyk Z. Zabójczynie i zabójcy. UKSW Warszawa 2008

9.Majchrzyk Z.Kiedy Kobieta zabija UKSW Warszawa 2009

10.Majchrzyk Z. Homicide in the family. Personality and motivation. Wyd. UKSW Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zaliczone przedmioty z psychologii klinicznej (1), społecznej (2) i osobowości (3).

Student zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia pozwalające na przeprowadzenie badań empirycznych z psychologii osobowości (4), agresji (5), emocji i motywacji (6).

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowywanie pracy dyplomowej. Ocenianie ciągłe (aktywność na zajęciach).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

seminarium poświęcone jest problematyce percepcji Ja w relacjach interpersonalnych oraz autoprezentacji- kształtowania pożądanego wizerunku w oczach otoczenia.

Pełny opis:

Prezentacja metodologii badań na podstawie przykładowych prac magisterskich

Społeczne źródła samowiedzy

Zniekształcenia samowiedzy – podstawowe motywy

Percepcja społeczna Ja- rola cech wspólnotowych i sprawczych

Tożsamościowe funkcje autoprezentacji

Efektywność autoprezentacji – przegląd badań

Zjawisko metapercepcji – przegląd badań

Różnice indywidualne w zakresie metapercepcji – rola samooceny

Różnice indywidualne w zakresie metapercepcji – rola orientacji społecznych Ja

Czego jeszcze nie wiemy – co warto badać w odniesieniu do metapercepcji

Zjawisko transparentności – przegląd badań

Zjawisko transparentności – omawianie wybranych badań

Różnice indywidualne w zakresie transparentności

Co warto badać w zakresie transparentności

Literatura:

Boyes A.D., Fletcher G.J. (2007). Metaperception of biases in intimate relationships; Journal of Personality and Social Psychology, vol. 92, 286-306.

Cameron, J.J., Holmes, J.G., Vorauer, J.D.(2011). Cascading metaperceptions: signal amplification bias as a consequence of reflected self-esteem. Self and Identity, 10, 1-17.

Cameron, J.J., Holmes, J.G., Vorauer, J.D. (2009). When self-disclosure goes awry: Negative

consequences of revealing personal failures for lower self-esteem individuals. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 217-222.

Gilovich T., Savitsky k., Medvec V.H. (1998). The illusion of transparency: biased assesments of others’ ability to read one’s emotional states. Journal of Personality and Social Psychology, 75,332 – 346.

Holder M.D.,Hawkins Ch.(2007). The illusion of transaprency: assessment of sex differences in showing and hiding disgust. Basic and Applied Social Psychology, 29, 235-243

Kenny, D.A., Acitelli, L.K. (2001). Accuracy and bias in the perception of the partner in a close relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 439-448.

Murray, S.L., Holmes, J.G., Griffin, D.W. (2000). Self-esteem and the quest for felt security: how perceived regard regulates attachment processes. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 478-498.

Stojanowska, E. (2013). Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolach społecznych.Czasopismo Psychologiczne, 19, 115-125.

Stojanowska, e. (2010). Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Wydawnictwo UKSW.

Vorauer,J.D.,Ross,M.(1999). Self-awareness and feeling transparent:

failing to suppress one’s self. Journal od Experimental Social Psychology, 35, 415-440

Vorauer J.D., Cameron J.J.(2002). So close, and yet so far: does collectivism foster transparency overestimation? Journal of Personality and Social Psychology, 83,1344-1352.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii i statystyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

seminarium poświęcone jest problematyce percepcji Ja w relacjach interpersonalnych oraz autoprezentacji- kształtowania pożądanego wizerunku w oczach otoczenia.

Pełny opis:

Prezentacja metodologii badań na podstawie przykładowych prac magisterskich

Społeczne źródła samowiedzy

Zniekształcenia samowiedzy – podstawowe motywy

Percepcja społeczna Ja- rola cech wspólnotowych i sprawczych

Tożsamościowe funkcje autoprezentacji

Efektywność autoprezentacji – przegląd badań

Zjawisko metapercepcji – przegląd badań

Różnice indywidualne w zakresie metapercepcji – rola samooceny

Różnice indywidualne w zakresie metapercepcji – rola orientacji społecznych Ja

Czego jeszcze nie wiemy – co warto badać w odniesieniu do metapercepcji

Zjawisko transparentności – przegląd badań

Zjawisko transparentności – omawianie wybranych badań

Różnice indywidualne w zakresie transparentności

Co warto badać w zakresie transparentności

Literatura:

Boyes A.D., Fletcher G.J. (2007). Metaperception of biases in intimate relationships; Journal of Personality and Social Psychology, vol. 92, 286-306.

Cameron, J.J., Holmes, J.G., Vorauer, J.D.(2011). Cascading metaperceptions: signal amplification bias as a consequence of reflected self-esteem. Self and Identity, 10, 1-17.

Cameron, J.J., Holmes, J.G., Vorauer, J.D. (2009). When self-disclosure goes awry: Negative

consequences of revealing personal failures for lower self-esteem individuals. Journal of Experimental Social Psychology, 45, 217-222.

Gilovich T., Savitsky k., Medvec V.H. (1998). The illusion of transparency: biased assesments of others’ ability to read one’s emotional states. Journal of Personality and Social Psychology, 75,332 – 346.

Holder M.D.,Hawkins Ch.(2007). The illusion of transaprency: assessment of sex differences in showing and hiding disgust. Basic and Applied Social Psychology, 29, 235-243

Kenny, D.A., Acitelli, L.K. (2001). Accuracy and bias in the perception of the partner in a close relationship. Journal of Personality and Social Psychology, 80, 439-448.

Murray, S.L., Holmes, J.G., Griffin, D.W. (2000). Self-esteem and the quest for felt security: how perceived regard regulates attachment processes. Journal of Personality and Social Psychology, 78, 478-498.

Stojanowska, E. (2013). Kiedy chcemy być idealizowani w bliskich związkach interpersonalnych? Rola samowiedzy i metapercepcji w wybranych rolach społecznych.Czasopismo Psychologiczne, 19, 115-125.

Stojanowska, e. (2010). Autoprezentacja dzieci i dorosłych. Wydawnictwo UKSW.

Vorauer,J.D.,Ross,M.(1999). Self-awareness and feeling transparent:

failing to suppress one’s self. Journal od Experimental Social Psychology, 35, 415-440

Vorauer J.D., Cameron J.J.(2002). So close, and yet so far: does collectivism foster transparency overestimation? Journal of Personality and Social Psychology, 83,1344-1352.

Wymagania wstępne:

Znajomość metodologii i statystyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

seminarium poświęcone jest problematyce psychologii klinicznej

Pełny opis:

dotyczy funkcjowania różnych grup klinicznych, szczególnie osób uzależnionych

Literatura:

S. Brown (1990). Leczenie alkoholików. PZWL, Warszawa.

B. Lelonek-Kuleta (2012). Psychospołeczne korelaty uzależnienia od gier hazardowych. Lublin: TN KUL

J. Mellibruda, Z. Sobolewska-Mellibruda. (2006). Integracyjna psychoterapia uzależnień. IPZ. Warszawa.

S. Ślaski (2001). Psychoterapia uzależnień. SWPW, Płock.

J. Kozielecki (2001). Psychotransgresjonizm. Żak, Warszawa.

S. Retowski (2011). Bezrobocie i odpowiedzialność. Scholar, Warszawa.

Wymagania wstępne:

znajomość metodologii i statystyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Elżbieta Stojanowska-Borowiec, Sławomir Ślaski, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)