Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analizy statystyczne w SPSS

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-SPSS
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Analizy statystyczne w SPSS
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06

PS_U06

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do wykonywania analiz statystycznych w pakiecie SPSS, interpretacji wyników wykonanych analiz oraz tworzenia raportu. Wiedza zdobyta ma pomóc studentom w opracowaniu i przygotowaniu analiz i raportu z uzyskanych wyników do prac empirycznych, magisterskich.

Pełny opis:

1. Środowisko pakietu SPSS. Interfejs pakietu SPSS. Kodowanie danych, tworzenie nowych zmiennych, rekodowanie zmiennych.

2-4. Opis statystyczny: miary tendencji centralnej, rozproszenia, skośności. Określanie normalności rozkładu. Tworzenie raportu dotyczącego charakterystyki rozkładu zmiennej w próbie.

5-6. Testy różnic dla dwóch populacji niezależnych – algorytm wyboru testu, testy wielkości efektu, tworzenie raportu.

7. Testy różnic dla dwóch populacji zależnych– algorytm wyboru testu, tworzenie raportu.

8. Testy różnic dla więcej niż dwóch populacji niezależnych – algorytm wyboru testu, tworzenie raportu.

9. Testy różnic dla więcej niż dwóch populacji zależnych – algorytm wyboru testu, tworzenie raportu.

10. Miary zależności zmiennych – algorytm wyboru testu, tworzenie raportu.

11-12. Regresja prosta i wielokrotna – tworzenie raportu.

13. Testowanie rzetelności skali psychologicznej – tworzenie raportu.

14-15. Wyodrębnianie czynników w skali- tworzenie raportu

Literatura:

Kinnear, P. R., & Gray C. D. (2008). SPSS 15 made simple. Hove and New York: Psychology Press Taylor & Francis Group.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student dobiera metody analizy statystycznej do analizowanego zagadnienia według algorytmu przedstawionego na zajęciach

UMIEJĘTNOŚCI:

Student przeprowadza analizę statystyczną, dokonuje interpretacji wyników, podejmuje decyzję co do hipotezy

KOMPETENCJE:

Student wykonuje raport na podstawie wykonanych przez siebie analiz statystycznych.

OPIS PUNKTÓW ECTS:

Udział w zajęciach: 30h

Przygotowanie do zajęć: 10h

Opracowywanie raportów na zaliczenie kursu: 20h

Suma godzin: 60

Liczba ECTS: 4

Metody i kryteria oceniania:

Na zaliczenie kursu student wykonuje dwa raporty końcowe dotyczące wybranego zagadnienia podanego przez prowadzącą. Raport weryfikuje wiedzę, umiejętności i kompetencje studenta dotyczące wykonania samodzielnych analiz i raportu. Prowadząca udostępnia bazę danych do wykonania analiz statystycznych.

Na ocenę niedostateczną: student nie umie dobrać metody i wykonać analizy dokonuje mylnej interpretacji wyników i podejmuje niewłaściwie wnioski wobec hipotezy

Na ocenę dostateczną: student poprawnie dobiera metodę i wykonuje analizę, ale mylnie przeprowadza interpretację wyników i podejmuje niewłaściwe wnioski wobec hipotezy

Na ocenę dobrą: student poprawnie dobiera metodę i wykonuje analizę, poprawnie przeprowadza interpretację wyników i podejmuje właściwe wnioski wobec hipotezy, ale popełnia błędy podczas tworzenia raportu, niewłaściwie posługuje się terminologią statystyczną

Na ocenę bardzo dobrą: student poprawnie dobiera metodę i wykonuje analizę, poprawnie przeprowadza interpretację wyników i podejmuje właściwe wnioski wobec hipotezy, poprawnie przedstawia wyniki i wnioski w raporcie wykazując się znajomością terminologii statystycznej

Podstawą oceny kursu są:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- złożenie raportów końcowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szymańska
Prowadzący grup: Agnieszka Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem kursu jest przygotowanie studentów do wykonywania analiz statystycznych w pakiecie SPSS, interpretacji wyników wykonanych analiz oraz tworzenia raportu. Wiedza zdobyta ma pomóc studentom w opracowaniu i przygotowaniu analiz i raportu z uzyskanych wyników do prac empirycznych, magisterskich.

Pełny opis:

1. Środowisko pakietu SPSS. Interfejs pakietu SPSS. Kodowanie danych, tworzenie nowych zmiennych, rekodowanie zmiennych.

2-4. Opis statystyczny: miary tendencji centralnej, rozproszenia, skośności. Określanie normalności rozkładu. Tworzenie raportu dotyczącego charakterystyki rozkładu zmiennej w próbie.

5-6. Testy różnic dla dwóch populacji niezależnych – algorytm wyboru testu, testy wielkości efektu, tworzenie raportu.

7. Testy różnic dla dwóch populacji zależnych– algorytm wyboru testu, tworzenie raportu.

8. Testy różnic dla więcej niż dwóch populacji niezależnych – algorytm wyboru testu, tworzenie raportu.

9. Testy różnic dla więcej niż dwóch populacji zależnych – algorytm wyboru testu, tworzenie raportu.

10. Miary zależności zmiennych – algorytm wyboru testu, tworzenie raportu.

11-12. Regresja prosta i wielokrotna – tworzenie raportu.

13. Testowanie rzetelności skali psychologicznej – tworzenie raportu.

14-15. Wyodrębnianie czynników w skali- tworzenie raportu

Literatura:

Kinnear, P. R., & Gray C. D. (2008). SPSS 15 made simple. Hove and New York: Psychology Press Taylor & Francis Group.

Wymagania wstępne:

Znajomość podstaw statystyki z I roku studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)