Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-STA
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06

PS_U06

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Kurs z Statystyki stanowi wprowadzenie do statystyki opisowej i podstaw wnioskowania statystycznego. Omawiana problematyka dotyczy przede wszystkim kluczowych pojęć statystycznych, charakterystyki danych uzyskanych z badania oraz podstaw wnioskowania statystycznego (podstawy teorii estymacji i procesu sprawdzania hipotez statystycznych).

Wprowadzeniu i przedyskutowaniu tej problematyki służy konwersatorium a jej praktycznemu wykorzystaniu z wykorzystaniem pakietu SPSS - ćwiczenia. Efektem ukończenia zajęć będzie opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie opisu zgromadzonych danych. Studenci winni także wykazać się rozumieniem podstawowych pojęć statycznych i podstaw wnioskowania statystycznego.

Pełny opis:

Statystyka jest nauką o zbieraniu, organizowaniu, analizowaniu i interpretowaniu danych. Same dane są bezużyteczne i można je interpretować tylko w kontekście przeprowadzonego badania generującego te dane. To właśnie dzięki statystyce możliwe jest odkrycie porządku ukrytego w zgromadzonych danych, ujawnienie zawartych w nich wzorców i trendów.

Dla psychologa statystyka jest narzędziem analizy umożliwiającym znalezienie odpowiedzi na postawione pytania badawcze w świetle uzyskanych w badaniu danych. Tym samym dotyczy ona przede wszystkim relacji pomiędzy danymi uzyskanymi z badania a postawionym problemem badawczym. Zastosowanie statystyki pozwala nam wnioskować na podstawie danych z uwzględnieniem ich zmienności i oceny stopnia niepewności formułowanych wniosków. Wyciąganie wniosków z danych, rozumienie zmienności i wnioskowanie o prawdopodobieństwie to podstawowe umiejętności, których opanowaniu poświęcony jest ten kurs.

Są one szczególnie ważne ze względu na obecność na rynku wielu komputerowych pakietów statystycznych pozwalających na sprawną i szybką analizę danych, a z których – niestety – zbyt łatwo korzystać bez żadnego zrozumienia oferowanych przez pakiet rezultatów.

Program nauczania obejmuje problematykę podstawowych pojęć statystycznych na bazie których formułowany jest opis statystyczny analizowanych zmiennych oraz wprowadza podstawy wnioskowania statystycznego. Omawiana problematyka dotyczy przede wszystkim kluczowych pojęć statystycznych, charakterystyki danych uzyskanych z badania oraz podstaw wnioskowania statystycznego (podstawy teorii estymacji i procesu sprawdzania hipotez statystycznych).

Wprowadzeniu i przedyskutowaniu tej problematyki służy konwersatorium a jej praktycznemu wykorzystaniu z wykorzystaniem pakietu SPSS - ćwiczenia. Efektem ukończenia zajęć będzie opanowanie podstawowych umiejętności w zakresie opisu zgromadzonych danych. Studenci winni także wykazać się rozumieniem podstawowych pojęć statycznych i podstaw wnioskowania statystycznego.

Literatura:

Rekomendowana literatura stanowi literaturę kompleksową, z której studenci mogą dokonać wyboru.

Aczel, A. D., Sounderpandian, J. (2017). Statystyka w zarządzaniu. PWN.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (red.). (2021). Statystyczny drogowskaz 1. Wprowadzenie do wnioskowania statystycznego. Wydawnictwo Akademickie Sedno.

Blalock, H. M. (1977). Statystyka dla socjologów. PWN.

Dancey, C., Reidy, J. (2020). Statistics without Maths for Psychology. Pearson.

Ferguson, G. A., Takane, Y. (2020). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. PWN.

Field, A. (2018). Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics. Sage.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2007). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL.

Howell, D. C. (2010). Statistical methods for psychology. Thomson Wadsworth.

King, B. M., Minium, E., W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza – Student(ka) zna i rozumie:

• podstawowe pojęcia statystyczne (populacja, próba, zmienna losowa, pomiar) oraz podstawowe skale pomiarowe

• podstawowe miary stosowane w opisie rozkładu zmiennej mierzalnej (miary tendencji centralnej, rozproszenia, skośności i kurtozy)

• zasady standaryzacji wyników surowych

• własności rozkładu normalnego

• proces budowania przedziału ufności dla oczekiwanej wartości w populacji

• podstawy wnioskowania statystycznego

• założenia, cele i sposoby wykorzystania wybranych testów statystycznych (testy t-Studenta, współczynnik korelacji r-Pearsona)

Umiejętności - Student(ka) potrafi:

• Opracować i przeprowadzić badanie ankietowe wykorzystując Formularze Google

• Tworzyć i przekształcać bazy danych wykorzystując oprogramowanie IBM SPSS Statistics

• Prezentować dane za pomocą odpowiedniej wizualizacji

• Wyznaczać z wykorzystaniem programu IBM SPSS Statistics i intepretować podstawowe statystyki opisowe

• Przeprowadzać w IBM SPSS Statistics proste analizy statystyczne dotyczące różnic między grupami i zależności między zmiennymi (testy t-Studenta, korelacja r-Pearsona) i interpretować ich wyniki

• Raportować zgodnie ze standardami APA wyniki wykonywanych na zajęciach analiz statystycznych

ECTS:

udział w konwersatorium - 30 godzin

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie do konwersatorium - 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń - 45 godzin

przygotowanie do kolokwium i zaliczenia - 45 godzin

SUMA GODZIN = 180 (180 : 30 = 6)

LICZBA ECTS - 6

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe metody i kryteria oceniania określone są osobno dla wykładu i dla ćwiczeń.

Ogólne kryteria oceniania:

- na ocenę niedostateczną (2): student zna mniej niż 60,0% podstawowych terminów statystycznych, nie rozumie ich znaczenia, nie potrafi ich wykorzystać do opisu analizowanych własności. Nie potrafi poprawnie stosować omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych bądź wykorzystuje je bezrefleksyjnie, nie uwzględniając ich uwarunkowań. Formułuje błędne lub nieuprawnione wnioski, nieadekwatnie posługując się terminologią statystyczną.

- na ocenę dostateczną (3): student ze zrozumieniem używa minimum 60,0% pojęć statystycznych i posiadł kompetencje i umiejętności z tego zakresu. W ograniczonym zakresie wykorzystuje posiadaną wiedzę do rozwiązania konkretnych problemów statystycznych i uzasadnienia przyjętych rozwiązań. Potrafi poprawnie wykorzystać niektóre z omawianych w trakcie zajęć metod statystycznych, ale pomija inne lub nie stosuje ich prawidłowo, a dostarczane przez niego uzasadnienia często są niepełne bądź niejasne. Warunkiem koniecznym jednak jest znajomość definicji podstawowych terminów (takich jak wariancja, błąd standardowy statystyki czy poziom istotności wnioskowania) oraz znajomość głównych twierdzeń granicznych.

- na ocenę dobrą (4): student ze zrozumieniem operuje minimum 80,0% wiedzy przedstawionej w toku całego semestru oraz posiadł kompetencje i umiejętności z nią związane. Student zna zasadnicze kroki procesu weryfikowania hipotez i potrafi poprawnie podjąć decyzję w odniesieniu hipotezy zerowej, posługując się zarówno kryterium wartości krytycznej, jak i wartości p-value. Poprawnie stosuje omawiane w trakcie wykładu metody statystyczne, choć zdarza mu się pominąć w analizie problemu niektóre – czasami nawet kluczowe – założenia.

- na ocenę bardzo dobrą (5): student dysponuje w zasadzie pełnym zakresem wiedzy obowiązującej w tym semestrze. Potrafi trafnie dobrać metodę analizy danych do konkretnych problemów badawczych. Potrafi dokonać całościowej analizy konkretnego problemu statystycznego, uwzględniając wszystkie dostępne informacje i uzasadnić wybór proponowanego rozwiązania. Poprawnie stosuje omawiane w trakcie wykładu metody statystyczne, potrafi także przedyskutować ich ograniczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Rytel
Prowadzący grup: Jolanta Rytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Rytel
Prowadzący grup: Jolanta Rytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Ford, Izabela Huczewska, Joanna Leśniak, Monika Mynarska
Prowadzący grup: Daria Ford, Izabela Huczewska, Joanna Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w konwersatorium - 30 godzin

udział w ćwiczeniach - 30 godzin

przygotowanie do konwersatorium - 30 godzin

przygotowanie do ćwiczeń - 45 godzin

przygotowanie do kolokwium i zaliczenia - 45 godzin

SUMA GODZIN = 180 (180 : 30 = 6)

LICZBA ECTS - 6

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Daria Ford, Izabela Huczewska, Joanna Leśniak, Ewa Topolewska-Siedzik
Prowadzący grup: Daria Ford, Izabela Huczewska, Joanna Leśniak, Ewa Topolewska-Siedzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)