Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna w pracy psychologa 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-TIWPP1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna w pracy psychologa 1
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06

PS_U05

PS_K03

PS_K04

Skrócony opis:

W trakcie zajęć słuchacze zostaną zapoznani z możliwościami wykorzystania technik komputerowych w pracy psychologa. Zajęcia będą miały charakter przede wszystkim praktyczny. Studenci będą uczyli się korzystania z baz literatury specjalistycznej. Poznają przykładowe narzędzia do prowadzenia badań online. Dowiedzą się o korzyściach i zagrożeniach oraz zagadnieniach etycznych, które wiążą się z tego typu badaniami. Podczas zajęć słuchacze będą uczyli się formatowania tekstu w MS Word oraz tworzenia prezentacji multimedialnych. Poznają wybrane generatory oraz menadżery bibliografii i nauczą się jak z nich korzystać podczas pisania np. prac magisterskich. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, m. in. zajęcia w grupach, burza mózgów, dyskusje itp. Będą odbywały się w pracowni komputerowej.

Pełny opis:

Treści programowe:

1. Wprowadzenie: Technologia informacyjna w pracy psychologa - możliwości wykorzystania technik komputerowych w pracy psychologa.

2. Internet jako źródło wiedzy psychologicznej: ocena wiarygodności treści na stronach www dla celów pracy naukowej studenta psychologii. Bazy danych literatury specjalistycznej takie, jak EBSCO, ProQuest, czy Science Direct.

3. Prowadzenie badań naukowych za pośrednictwem internetu. Zapoznanie z wybranymi narzędziami do tworzenia ankiet internetowych.

4. Edytory tekstów, rodzaje możliwości i specyfika. Formatowanie tekstów na poziomie zaawansowanym.

5. Zasady cytowania i przygotowania bibliografii zgodnej ze standardami APA. Wybrane generatory oraz menadżery bibliografii.

6. Prezentacje multimedialne: tworzenie prezentacji, opracowanie slajdów, tworzenie konspektów i szablonów projektów.

7. Kolokwium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Wydawnictwo Liberi Libri.

Jakubik, A. (2002). Zespół uzależnienia od Internetu. Studia Psychologica, 3, 133-142.

Łutowska, M. (2011). Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w psychologii. Rocznik Kogniwistyczny, 5, 103-108.

Międzynarodowa Komisja ds. Testów (2005). Międzynarodowe wytyczne dotyczące komputerowych i internetowych badań testowych. Warszawa: PTP.

Państwowa Inspekcja Pracy. Ergonomia inwestycja w zdrowie! Dostępne na: https://www.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html, dn. 22.08.2016.

Rowiński, T. (2004). O możliwościach prowadzenia badań przez Internet. Studia Psychologica, 5, 345-361.

Szpunar, M. (2008). Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online- casus eBadań. [W:] J. Morbitzer (red.) Komputer w edukacji (s. 252-259). Kraków: AP.

Tokarski, T. (2010). Ergonomia pracy z laptopem. Warszawa: PIP GIP.

Szczegółowe informacje dotyczące literatury odnoszącej się do poszczególnych tematów zostaną podane podczas zajęć.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

EK 1; student zna i rozumie nowoczesne metody komputerowe stosowane w psychologii;

EK 2; student zna różne bazy danych literatury specjalistycznej dla psychologów, wyjaśnia ich specyfikę oraz zastosowania; opisuje również różne serwisy służące komunikacji pomiędzy badaczami;

EK 3; student wymienia wybrane narzędzia do tworzenia ankiet i prowadzenia badań za pośrednictwem internetu, identyfikuje korzyści i zagrożenia oraz zagadnienia etyczne związane z prowadzeniem badań przez internet;

EK 4; student zna edytor tekstów MS Word, opisuje jego możliwości i specyfikę; definiuje zasady oraz zwyczaje składania tekstów;

EK 5; student zna zasady cytowania i przygotowania bibliografii zgodnie ze standardami APA; student wymienia i charakteryzuje wybrane generatory oraz menedżery bibliografii, opisuje ich specyfikę i zastosowania;

EK 6; student identyfikuje wybrane programy do opracowania prezentacji multimedialnych, opisuje ich specyfikę i zastosowanie, wylicza zasady przygotowania dobrej prezentacji, od strony formalnej.

Umiejętności:

EK 7; student potrafi scharakteryzować różne bazy danych literatury psychologicznej oraz serwisy służące do komunikacji pomiędzy badaczami; potrafi ocenić wiarygodność źródeł treści na stronach www dla celów swojej pracy naukowej; student potrafi skorzystać z różnych baz danych literatury specjalistycznej dla psychologów oraz serwisów służących komunikacji pomiędzy badaczami; potrafi korzystając z nich zgromadzić literaturę na potrzeby własnej pracy;

EK 8; student potrafi przygotować w wybranym serwisie ankietę do prowadzenia badań online, w różny sposób formatując pytania oraz odpowiedzi; potrafi prawidłowo zebrać dane, korzystając z opracowanych przez siebie ankiet internetowych; student potrafi porównać ograniczenia i korzyści wynikające ze stosowania metod tradycyjnych (papier-ołówek) oraz komputerowych;

EK 9; student potrafi formatować tekst w programie MS Word, korzystając z jego zaawansowanych funkcji, zachowując zasady oraz zwyczaje składania tekstów APA;

EK 10; student potrafi sformatować cytowania i bibliografii zgodnie ze standardami APA, korzystając z wybranych generatorów oraz menedżerów bibliografii;

EK 11; potrafi przygotować prezentację multimedialną, korzystając z wybranych programów, stosując zasady przygotowania dobrej prezentacji pracy naukowej.

Kompetencje:

EK 12; student jest gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian, jest gotów do samodzielnego korzystania z różnych baz danych literatury specjalistycznej oraz z wybranych serwisów służących do komunikacji pomiędzy badaczami;

EK 13; student zachowuje otwartość wobec nowych mediów służących do przygotowania i prowadzania badań psychologicznych, ocenia i dyskutuje ograniczenia oraz korzyści wynikające ze stosowania metod tradycyjnych (papier-ołówek) oraz komputerowych; student jest gotów do samodzielnego tworzenia ankiet w wybranych serwisach służących do realizacji tego celu i do prowadzenia badań za pośrednictwem internetu;

EK 14; student dąży do zachowania zasad oraz zwyczajów składania tekstów wg standardów APA; jest gotów do samodzielnego przygotowania tekstów w programie MS Word, korzystając z jego zaawansowanych funkcji formatowania;

EK 15; student dąży do prawidłowego sporządzenia przypisów oraz bibliografii, zgodnych ze standardami APA, korzystając z wybranych generatorów i menedżerów bibliografii;

EK 16; student jest gotów do przygotowania prezentacji multimedialnej w wybranych programach służących do tego celu, korzystając z ich zaawansowanych funkcji, wyraża opinie na temat różnych sposobów prezentowania wiedzy, ma świadomość zasad tworzenia dobrych prezentacji;

EK 17; student dyskutuje, wyraża swoje opinie w sposób szanujący opinie innych uczestników zajęć, pracuje w zespole, chętnie oferuje i podejmuje się pomocy w uzupełnianiu wiedzy i umiejętności swoich kolegów i koleżanek, jest otwarty na poznawanie nowych technologii informacyjnych i dąży do stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w swojej bieżącej pracy.

ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15

Przygotowanie referatu: 5

Przygotowanie do kolokwium: 10

Suma godzin: 30 [30:30=1]

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: kolokwium oraz praca zaliczeniowa; uwzględniony zostanie także udział w zajęciach i aktywność podczas nich.

Szczegółowe informacje zostaną podane podczas pierwszych zajęć.

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach komputerowych stosowanych w psychologii, bardzo dobrze zna bazy danych literatury psychologicznej, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane narzędzia komputerowe do przygotowania badań psychologicznych, prezentacji wyników oraz sporządzania raportów badawczych;

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach komputerowych stosowanych w psychologii, dobrze zna bazy danych literatury psychologicznej, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane narzędzia komputerowe do przygotowania badań psychologicznych, prezentacji wyników oraz sporządzania raportów badawczych;

ocena dostateczna (3) – student słabo orientuje się w nowoczesnych

metodach komputerowych stosowanych w psychologii, słabo zna bazy danych literatury psychologicznej, słabo dobiera i wykorzystuje zaawansowane narzędzia komputerowe do przygotowania badań psychologicznych, prezentacji wyników oraz sporządzania raportów badawczych;

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach komputerowych stosowanych w psychologii, nie zna bazy danych literatury psychologicznej, nie dobiera i wykorzystuje zaawansowane narzędzia komputerowe do przygotowania badań psychologicznych, prezentacji wyników oraz sporządzania raportów badawczych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Monika Małkiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Monika Małkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie na możliwości wykorzystania TI w codziennej praktyce funkcjonowania w zawodzie psychologa.

Studenci zostaną zapoznani z metodami badań zawartymi z Wiedeńskim Systemie Testów, bazami danych oraz ergonomicznymi aspektami pracy z komputerem, a także pakietami biurowymi i ich wykorzystaniem w edycji tekstów, posterów, obrazów, itp.

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z:

1). Metodami badań zawartymi z Wiedeńskim Systemie Testów,

2). Wykorzystaniem TI w pozyskiwaniu wiedzy z zakresu psychologii w: elektronicznych czasopismach naukowych, baza danych, portalach internetowych dedykowanych psychologom, generatorach i menadżerach bibliografii,

3). Zagrożeniami TI dla zdrowia fizycznego i uzależnieniami, zaburzeniami

4). Wskazanie na zagrożenia wynikające ze specyficznej eksploracji Internetu, (niewiarygodne źródła, uzależnienia, parapsychologia, itp.),

5). Wykorzystaniem pakietów biurowych, ich rodzajów, możliwości i specyfiki oraz konwersji,

6). Tworzeniem tekstów i pism urzędowych,

7). Bazami danych literatury psychologicznej.

8). Tworzeniem posterów w różnych formatach,

9). Przygotowaniem prezentacji multimedialnych,

10). Internetem jako narzędziem pracy psychologa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Harasimczuk, J., Cieciuch, J. (2012). Podstawowe standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Wydawnictwo Liberi Libri.

2. Jakubik, A. (2002). Zespół uzależnienia od Internetu. Studia Psychologica, 3, 133-142.

3. Ledzińska, M. (2014). Technologia informacyjna, wiedza i osobowość. W: M. Święcicka (red.), Drogi rozwoju osobowości dzieci i młodzieży (s. 43-64). Warszawa: Paradygmat

4. Ledzińska, M. (2016). Przeciążenie informacyjne jako przedmiot diagnozy psychologicznej. W: A. Rynkiewicz, K. Jankowski, W. Oniszczenko (red.), Wybrane metody i paradygmaty badawcze w psychologii (s. 126-139). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

5. Ledzińska M.(2009). Człowiek współczesny w obliczu stresu informacyjnego, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN,

6. Łutowska, M. (2011). Zastosowanie technologii wirtualnej rzeczywistości w psychologii. Rocznik Kogniwistyczny, 5, 103-108.

7. Międzynarodowa Komisja ds. Testów (2005). Międzynarodowe wytyczne dotyczące komputerowych i internetowych badań testowych. Warszawa: PTP.

Państwowa Inspekcja Pracy. Ergonomia inwestycja w zdrowie! Dostępne na: https://www.pip.gov.pl/ergonomia/ergonomiczne_st.html, dn. 22.08.2016.

8. Rowiński, T. (2004). O możliwościach prowadzenia badań przez Internet. Studia Psychologica, 5, 345-361.

Literatura uzupełniająca:

1. Szpunar, M. (2008). Czy prowadzenie badań sondażowych drogą online ma sens? Elektroniczne narzędzia do badań online- casus eBadań. [W:] J. Morbitzer (red.) Komputer w edukacji (s. 252-259). Kraków: AP.

2. Tokarski, T. (2010). Ergonomia pracy z laptopem. Warszawa: PIP GIP.

Wymagania wstępne:

bez wymagań wstępnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)