Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna w pracy psychologa 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-TIWPP2
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna w pracy psychologa 2
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Obowiązkowy poprzednik:

Technologia informacyjna w pracy psychologa 1 WF-PS-N-TIWPP1

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06

PS_U05

PS_K03

Skrócony opis:

W trakcie zajęć prezentowane będą wybrane metody do badania szybkości reakcji, koordynacji wzrokowo-ruchowej, selektywności uwagi, antycypacji czasowo-ruchowej, rozumowania sytuacyjnego, widzenia peryferyjnego oraz rozpiętości pamięci, dostępne w ramach systemu Vienna Test System (VTS) Testów oraz Test2Drive (T2D). Zajęcia będą miały charakter praktyczny, będą polegały na rozwiązywaniu, obliczaniu i interpretowaniu wyników testowych, przygotowaniu przez studentów i dyskutowaniu ich prezentacji na zadany temat. W związku z tym, że psychologowie praktycy coraz częściej korzystają z internetu jako narzędzia pracy, uczestnicy niniejszych zajęć dowiedzą się też jak założyć bloga psychologicznego oraz postawią pierwsze kroki w tworzeniu własnych stron internetowych. Zajęcia będą prowadzone metodami aktywizującymi, m. in. zajęcia w grupach, burza mózgów, dyskusje itp. Będą odbywały się w pracowni komputerowej.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie: Technologia informacyjna w pracy psychologa - możliwości wykorzystania technik komputerowych w praktyce psychologicznej.

2-3. Wiedeński System Testów: charakterystyka i zastosowanie w badaniach kierowców, badane obszary funkcjonowania kierowcy, charakterystyka wybranych testów.

3-4. Platforma testów Test2Drive: charakterystyka i zastosowanie w badaniach kierowców, badane obszary funkcjonowania kierowcy, charakterystyka wybranych testów.

5. Internet jako narzędzie pracy psychologa.

6. Dobra (psychologiczna) strona www, czyli jaka?

7. Założenie strony internetowej na wybranej platformie.

8. Kolokwium.

Literatura:

Literatura do poszczególnych zagadnień, omawianych podczas ćwiczeń, zostanie podana podczas zajęć.

Literatura podstawowa:

Łuczak, A. (2005). Wiedeński System Testów w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 18-21.

Niezgoda, M., Kamiński, T., Ucińska, M., Tokaczyk, E., Kruszewski, M. (2011). Komputerowe systemy wspomagania psychologicznych badań kierowców. Logistyka, 6, 3027-3034.

Tarnowski, A. (2014). System Test2Drive w badaniach psychologicznych kierowców. Transport Samochodowy, 2, 83-96.

Ucińska, M. (2008). Wiedeński System Testów - narzędzie pomocnicze w psychologicznych badaniach kierowców. Biuletyn Informacyjny ITS, 5, 29, 5-11.

Wiedeński System Testów. Diagnostyka psychologiczna – obszary zastosowań. Dostępne na: http://www.psycholab.pl/psycholab/pages/diagnostyka.htm, dn. 22.08.2016.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1; student zna nowoczesne metody komputerowe stosowane w praktyce psychologicznej, wymienia i opisuje wybrane systemy komputerowe służące do prowadzenia do badań psychologicznych, tj. Vienna Test System i Test2Drive;

EK 2; student wyjaśnia specyfikę i zastosowania systemów Vienna Test System i Test2Drive; charakteryzuje wybrane testy komputerowe w tych systemach;

EK 3; student charakteryzuje internet jako narzędzie pracy psychologa, służące upowszechnianiu wiedzy psychologicznej oraz prowadzeniu praktyki zawodowej; student wymienia cechy dobrej strony www; student opisuje możliwości i specyfikę wybranej platformy do zakładania i prowadzenia stron internetowych, ma wystarczającą wiedzę do założenia własnej strony www na wybranej platformie.

Umiejętności

EK 4; student potrafi posługiwać się różnymi narzędziami diagnostycznymi dostępnymi w ramach systemu komputerowego Vienna Test System (VTS) i Test2Drive (T2D);

EK 5; student potrafi zaplanować i przeprowadzić badania psychologiczne wybranych funkcji poznawczych i motorycznych, a także osobowości oraz intelektu, stosując testy zawarte w Vienna Test System (VTS) i Test2Drive (T2D); student potrafi zinterpretować wyniki wybranych testów z VTS i T2D;

EK 6; analizuje treści i formę stron internetowych dotyczących działalności psychologicznej, klasyfikuje ww. strony, wyciąga wnioski i jest w stanie zaplanować wygląd własnej strony internetowej, zachowując zasady „dobrej strony internetowej”; student jest w stanie założyć podstawową stronę www na wybranej platformie.

Kompetencje

EK 7; student gotów do samodzielnego uzupełniania wiedzy i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian;

EK 8; student dyskutuje, wyraża swoje opinie w sposób szanujący opinie innych uczestników zajęć, pracuje w zespole, chętnie oferuje pomoc swoim kolegom i koleżankom,

EK 9; student zachowuje otwartość wobec nowych mediów, ocenia i dyskutuje ograniczenia oraz korzyści wynikające ze stosowania metod komputerowych VTS i T2D; wykazuje odpowiedzialność za prawidłowy przebieg badań i właściwą interpretację wyników; troszczy się o dobro osoby badanej;

EK 10; student jest gotów do przygotowania strony www na wybranej platformie internetowej; wyraża opinie na temat różnych sposobów prezentowania wiedzy psychologicznej w internecie, ma świadomość zasad tworzenia „dobrych” stron www; dąży do stosowania nabytej wiedzy i umiejętności w swojej bieżącej pracy/działalności.

ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 15

Przygotowanie referatu: 5

Przygotowanie do kolokwium: 10

Suma godzin: 30 [30:30=1]

Metody i kryteria oceniania:

Forma zaliczenia: kolokwium oraz praca zaliczeniowa; uwzględniony zostanie także udział w zajęciach i aktywność podczas nich.

Szczegółowe kryteria oceniania zostaną podane podczas pierwszych zajęć.

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach komputerowych stosowanych w psychologii, tj. Vienna Test System i Test2Drive. Bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia komputerowe do przygotowania badań psychologicznych. Bardzo dobrze interpretuje wyniki w raportach generowanych przez VTS i T2D. Bardzo dobrze orientuje się i potrafi założyć stronę internetową, która mogłaby służyć prowadzeniu działalności psychologicznej (np. upowszechnianiu wiedzy psychologicznej lub prowadzeniu praktyki zawodowej).

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach komputerowych stosowanych w psychologii, tj. Vienna Test System i Test2Drive. Dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia komputerowe do przygotowania badań psychologicznych. Dobrze interpretuje wyniki w raportach generowanych przez VTS i T2D. Dobrze orientuje się i potrafi założyć stronę internetową, która mogłaby służyć prowadzeniu działalności psychologicznej (np. upowszechnianiu wiedzy psychologicznej lub prowadzeniu praktyki zawodowej).

ocena dostateczna (3) – student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach komputerowych stosowanych w psychologii, tj. Vienna Test System i Test2Drive. Słabo dobiera i wykorzystuje narzędzia komputerowe do przygotowania badań psychologicznych. Słabo interpretuje wyniki w raportach generowanych przez VTS i T2D. Słabo orientuje się w tym, jak założyć stronę internetową, która mogłaby służyć prowadzeniu działalności psychologicznej (np. upowszechnianiu wiedzy psychologicznej lub prowadzeniu praktyki zawodowej).

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach komputerowych stosowanych w psychologii, tj. Vienna Test System i Test2Drive. Nieprawidłowo dobiera i wykorzystuje narzędzia komputerowe do przygotowania badań psychologicznych. Nieprawidłowo interpretuje wyniki w raportach generowanych przez VTS i T2D. Nie orientuje się i nie potrafi założyć strony internetowej, która mogłaby służyć prowadzeniu działalności psychologicznej (np. upowszechnianiu wiedzy psychologicznej lub prowadzeniu praktyki zawodowej).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Monika Małkiewicz
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Monika Małkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest wskazanie na możliwości wykorzystania TI w codziennej praktyce funkcjonowania w zawodzie psychologa.

Studenci zostaną zapoznani z metodami badań zawartymi z Wiedeńskim Systemie Testów, bazami danych oraz ergonomicznymi aspektami pracy z komputerem, a także pakietami biurowymi i ich wykorzystaniem w edycji tekstów, posterów, obrazów, itp.

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z możliwościami prezentacji testów psychologicznych zawartych w:

1) Wiedeńskim Systemie Testów Psychologicznych,

2) Warszawskim Systemie Testów Psychologicznych.

Każdy z uczestników zajęć wystąpi w dwóch rolach:

a) osoby badanej, kiedy badanie przeprowadzi prowadzący zajęcia,

b) psychologa prowadzącego badanie pod opieką kierownika Laboratorium Psychoedukacyjnego.

Ponadto studenci uzyskają wiedzę, w jakich obszarach psychologii teoretycznej i stosowanej można wykorzystać ww. systemy komputerowych testów psychologicznych oraz jakie mają zalety i wady tego typu sposoby diagnozowania w określonych sytuacjach.

Literatura:

Literatura do poszczególnych szczegółowych zagadnień, omawianych podczas ćwiczeń, zostanie podana podczas poprzedzających zajęć.

Literatura podstawowa:

1. Łuczak, A. (2005). Wiedeński System Testów w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 18-21.

2. Niezgoda, M., Kamiński, T., Ucińska, M., Tokaczyk, E., Kruszewski, M. (2011). Komputerowe systemy wspomagania psychologicznych badań kierowców.

3. Logistyka, 6, 3027-3034.

4. Tarnowski, A. (2014). System Test2Drive w badaniach psychologicznych kierowców. Transport Samochodowy, 2, 83-96.

5. Ucińska, M. (2008). Wiedeński System Testów - narzędzie pomocnicze w psychologicznych badaniach kierowców. Biuletyn Informacyjny ITS, 5, 29, 5-11.

6. Wiedeński System Testów. Diagnostyka psychologiczna – obszary zastosowań. Dostępne na: http://www.psycholab.pl/psycholab/pages/diagnostyka.htm, dn. 22.08.2016.

7.Łuczak, A. (2005). Wiedeński System Testów w doborze osób do zawodów trudnych i niebezpiecznych. Bezpieczeństwo Pracy, 2, 18-21.

8. Niezgoda, M., Kamiński, T., Ucińska, M., Tokaczyk, E., Kruszewski, M. (2011). Komputerowe systemy wspomagania psychologicznych badań kierowców. Logistyka, 6, 3027-3034.

Literatura uzupełniająca:

1. Strony WWW

Wymagania wstępne:

bez wstępnych wymagań

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)