Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Uzależnienia behawioralne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-UBH
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Uzależnienia behawioralne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02; PS_W03; PS_W08; PS_U13; PS_K03; PS_K07

Wymagania wstępne:

po 3 roku psychologii

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na temat uzależnień behawioralnych (hazard, internet, smartfon, zakupy, seks, praca), sposobami leczenia tych uzależnień oraz zapobiegania uzależnieniom, pomocy rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia.

Pełny opis:

Tematy:

1. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia.

(biologiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe, duchowe).

2. Identyfikacja osób uzależnionych od czynności (wskaźniki kliniczne, testy diagnostyczne, badania laboratoryjne)

3. Kryteria uzależnień wg Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (zmiany w zachowaniu, subiektywne, psychobiologiczne).

4. Wybrane problemy diagnostyczne spotykane u osób uzależnionych

(podwójna diagnoza, zaburzenia neurotyczne, nastroju, osobowości, zmiany organiczne).

5. Modele pomocy osobom uzależnionym (psychologiczny, społeczny, medyczny, moralny, samopomocowy).

6. Podstawy konstruowania indywidualnych programów pomocy osobom uzależnionym (w psychologii poznawczej, behawioralnej, ekologicznej).

7. Pomoc rodzinie z problemem uzależnień (model strategicznej komunikacji, sieci ekologicznej, strukturalny).

8. Rola i znaczenie profilaktyki uzależnień (dostarczanie informacji, radzenie sobie ze stresem, rozwój umiejętności interpersonalnych).

Literatura:

Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Niewiadomska, I. (2015). Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Warszawa: Res Humanae.

Woronowicz B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Grzegorzewska I. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedza: student zna definicje uzależnienia, rozpoznaje objawy uzależnienia, rozróżnia modele uzależnień, wskazuje problemy osoby uzależnionej i jej rodziny;

umiejętności: student analizuje problemy osoby uzależnionej, rozpoznaje motywy postępowania osoby uzależnionej, planuje pomoc dla osoby uzależnionej i jej rodziny;

kompetencje: student jest otwarty na problemy osób uzależnionych, kreatywny w pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom.

Metody i kryteria oceniania:

2: nie zna i nie rozumie, czym zajmuje się psychologia i psychoterapia uzależnień;

3: częściowo zna i rozumie, na czym polega odmienność

interpretacji zachowań osoby uzależnionej z różnych

perspektyw;

4: potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych

form uzależnienia oraz udzielić odpowiedniej pomocy

psychologicznej;

5: doskonale potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla uzależnienia od alkoholu lub hazardu oraz udzielić odpowiedniej pomocy

psychologicznej

Praktyki zawodowe:

nie przwiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Ślaski
Prowadzący grup: Sławomir Ślaski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS:

udział w konwersatorium - 30

przygotowanie do zajęć - 10

przygotowanie do sprawdzianu 20

SUMA GODZIN - 60 [60:30 (25)=2]

LICZBA ECTS - 2

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konwersatorium jest zapoznanie uczestników z aktualną wiedzą na temat uzależnień behawioralnych (hazard, internet, smartfon, zakupy, seks, praca), sposobami leczenia tych uzależnień oraz zapobiegania uzależnieniom, pomocy rodzinom dotkniętym problemem uzależnienia.

Pełny opis:

Tematy:

1. Czynniki wpływające na rozwój uzależnienia.

(biologiczne, społeczne, psychologiczne, kulturowe, duchowe).

2. Identyfikacja osób uzależnionych od czynności (wskaźniki kliniczne, testy diagnostyczne, badania laboratoryjne)

3. Kryteria uzależnień wg Światowej Organizacji Zdrowia i Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (zmiany w zachowaniu, subiektywne, psychobiologiczne).

4. Wybrane problemy diagnostyczne spotykane u osób uzależnionych

(podwójna diagnoza, zaburzenia neurotyczne, nastroju, osobowości, zmiany organiczne).

5. Modele pomocy osobom uzależnionym (psychologiczny, społeczny, medyczny, moralny, samopomocowy).

6. Podstawy konstruowania indywidualnych programów pomocy osobom uzależnionym (w psychologii poznawczej, behawioralnej, ekologicznej).

7. Pomoc rodzinie z problemem uzależnień (model strategicznej komunikacji, sieci ekologicznej, strukturalny).

8. Rola i znaczenie profilaktyki uzależnień (dostarczanie informacji, radzenie sobie ze stresem, rozwój umiejętności interpersonalnych).

Literatura:

Majchrzak, P., Ogińska-Bulik, N. (2010). Uzależnienie od Internetu. Łódź: Wydawnictwo AHE.

Niewiadomska, I. (2015). Hazard i inne uzależnienia behawioralne. Warszawa: Res Humanae.

Woronowicz B. T. (2009). Uzależnienia. Geneza, terapia, powrót do zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne PARPAMEDIA.

Grzegorzewska I. (2018). Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN.

Wymagania wstępne:

nie używamy podczas zajęć tel. komórkowych i smartfonów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)