Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do psychologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-WDP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do psychologii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku psychologii
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W01

PS_W02

PS_U01

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie Studentów i Studentek z psychologią jako nauką, jej dziedzinami, podstawowymi kierunkami rozwoju, metodami badań oraz sferami funkcjonowania człowieka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

• Efekty wiedzy (PS_W01, PS_W02)

Student/Studentka:

W1_zna i rozumie, czym zajmuje się psychologia

W2_odróżnia przedmiot zainteresowania psychologii od innych dyscyplin

W3_zna i charakteryzuje podstawowe i stosowane dziedziny psychologii

W4_zna i rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej)

• Efekty umiejętności (PS_U01)

Student/Studentka:

U1_potrafi tworzyć opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich

U2_porządkuje i porównuje podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące różnych podejść psychologicznych

Metody i kryteria oceniania:

- ocena 5 (bdb):

• (efekty wiedzy W1–W4)

Student/Studentka bardzo dobrze zna i rozumie, czym zajmuje się psychologia, precyzyjnie odróżnia przedmiot zainteresowania psychologii od innych dyscyplin; bardzo dobrze zna i charakteryzuje podstawowe i stosowane dziedziny psychologii; bardzo dobrze zna i rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej)

• (efekty umiejętności U1–U2)

Student/Studentka bardzo trafnie tworzy opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich; precyzyjnie porządkuje i porównuje podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące różnych podejść psychologicznych

- ocena 4 (db):

• (efekty wiedzy W1–W4)

Student/Studentka dobrze zna i rozumie, czym zajmuje się psychologia, prawidłowo odróżnia przedmiot zainteresowania psychologii od innych dyscyplin; dobrze zna i charakteryzuje podstawowe i stosowane dziedziny psychologii; dobrze zna i rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej)

• (efekty umiejętności U1–U2)

Student/Studentka trafnie tworzy opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich; prawidłowo porządkuje i porównuje podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące różnych podejść psychologicznych

- ocena 3 (dst):

• (efekty wiedzy W1–W4)

Student/Studentka na poziomie przeciętnym zna i rozumie, czym zajmuje się psychologia, prawidłowo odróżnia przedmiot zainteresowania psychologii od innych dyscyplin; w wystarczającym stopniu zna i charakteryzuje podstawowe i stosowane dziedziny psychologii; w dostateczny sposób zna i rozumie, na czym polega odmienność interpretacji zachowań człowieka z różnych perspektyw (m.in. ewolucjonistycznej, psychoanalitycznej, behawioralnej, poznawczo-społecznej, humanistycznej)

• (efekty umiejętności U1–U2)

Student/Studentka w przeciętnym stopniu tworzy opinie i sądy na temat wartości różnych podejść i interpretacji psychologicznych w stosunku do zachowań ludzkich; w wystarczającym stopniu porządkuje i porównuje podstawowe zagadnienia teoretyczne dotyczące różnych podejść psychologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Krzysztof Mędrzycki
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Krzysztof Mędrzycki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot zaznajamia studentów z psychologia jako nauka oraz podstawowymi kierunkami rozwoju tej dyscypliny wiedzy.

Pełny opis:

Przedmiot wprowadza studentów w problematykę psychologii. Omówione zostaną :

-psychologia przednaukowa,

-psychologia naukowa,

-kierunki rozwoju,

-subdyscypliny psychologiczne,

-podstawowe metody badań,

-podstawowe procesy psychiczne.

Literatura:

Hock, R. (2003). 40 prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Gdańsk: GWP

Zimbardo, P. G. (1999). Psychologia i życie. Warszawa: PWN.

uzupełniajaca:

Witkowski, T. Zakazana Psychologia cz. I i cz II

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Karolina Rymarczyk
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Karolina Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami i terminologią współczesnej psychologii naukowej i przygotowanie do właściwej recepcji przedmiotów psychologii teoretycznej i stosowanej w następnych latach studiów na kierunku psychologia.

Pełny opis:

Podczas wykładu zostaną przedstawiony przedmiot psychologii w okresie przednaukowym oraz stosowane wówczas metody oceny ludzi. W dalszej kolejności omówiony zostanie rozwój psychologii naukowej, naukowe metody badawcze, współczesne subdyscypliny psychologiczne oraz stosowane metody diagnostyczne. Ponadto zostanie przedstawiona charakterystyka głównych kierunków psychologii oraz biologiczne mechanizmy zachowania. Ponadto zostaną przedstawione podstawowe procesy psychiczne i uwarunkowania funkcjonowania ludzi w sytuacjach społecznych.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Terelak, J.T. (2010). Wprowadzenie do psychologii (Wyd. II poprawione i rozszerzone). Białystok: Wyd. WSAP.

2. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom I: Podstawy psychologii. Gdańsk. GWP.

3. Strelau, J. (red.) (2002) Psychologia: Podręcznik akademicki. Tom II: Procesy poznawcze. Gdańsk. GWP.

4. Zimbardo P.G., Ruch, F.L, Psychologia i życie, PWN, Warszawa 2012,

Literatura pomocnicza:

1. Chlewiński, Z., Hankała, A., Jagodzińska, M., Mazurek, B. (1997). Psychologia pamięci. Warszawa: WP.

2. Maruszewski, T. (1996). Psychologia poznawcza. Warszawa: Wyd. Znak-Język-Rzeczywistość.

3. Reber, A.S. (red.) (2000). Słownik psychologii. Warszawa. Wyd. Naukowe SCHOLAR.

4.Tomaszewski, T. (1984). Główne idee współczesnej psychologii. Warszawa. WP.

5. Crisp Richard J., Turner Rhiannon N., Psychologia społeczna , PWN, Warszawa 2015

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Radkiewicz, Karolina Rymarczyk
Prowadzący grup: Piotr Radkiewicz, Karolina Rymarczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Udział w ćwiczeniach: 30 godz.

Przygotowanie do ćwiczeń: 15 godz.

Przygotowanie do kolokwium i egzaminu: 40 godz.

Konsultacje: 10 godz.

Suma godzin: 125 [125/30(25) = 5]

Liczba ECTS: 5

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)