Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat rozwoju kompetencji badawczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-WRKB
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztat rozwoju kompetencji badawczych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06

PS_U06

PS_K02

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu rozwinięcie umiejętności i kompetencji, ułatwiających i wspierających pracę badawczą. Zaliczamy do nich umiejętności i kompetencje związane z planowaniem badań, wyszukiwaniem i syntezą informacji (danych, literatury), praktycznymi aspektami prowadzenia badań naukowych oraz prezentowaniem wyników badań dla różnych grup odbiorców.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Szczegółowe efekty kształcenia:

Umiejętność zarządzania projektem badawczym, od etapu przygotowywania jego planu, przez realizację, po prezentację jego wyników. W szczególności w trakcie kursu będą kształcone następujące umiejętności i kompetencje: definiowania problemów badawczych i stawiania pytań badawczych; wyszukiwania i syntezy informacji (literatury oraz danych); dopasowania metody analizy danych do postawionego pytania badawczego; umiejętności związane z praktycznymi aspektami prowadzenia badań; przygotowania raportu z badań oraz komunikowania wyników badań do różnych grup odbiorców.

ECTS:

Udział w warsztatach - 30 godzin

Prace domowe - 25 godzin

Indywidualne konsultacje, omówienie prac domowych - 5 godzin

Razem: 60 godzin = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania oceny pozytywnej jest obecność i aktywność w tracie zajęć oraz poprawne wykonanie prac domowych, zadanych w toku semestru.

Obecność na zajęciach: Ze względu na zblokowany i warsztatowy charakter zajęć, dopuszczalna jest jedna nieobecność w semestrze; w przypadku większej liczby nieobecności, konieczne będzie wykonanie dodatkowej pracy domowej, związanej z tematyką opuszczonych zajęć.

Prace domowe: W takcie semestru Studenci otrzymają trzy prace domowe, w których powinni wykazać się następującymi umiejętnościami i kompetencjami:

- Umiejętność definiowania i uzasadniania problemu badawczego i stawiania pytań badawczych;

- Umiejętność doboru odpowiednich metod statystycznych analizy danych;

- Umiejętność odpowiedniej prezentacji danych i wyników badań empirycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Konsultacje, 8 godzin więcej informacji
Warsztaty, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Mynarska
Prowadzący grup: Monika Mynarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Warsztaty mają na celu rozwinięcie umiejętności i kompetencji niezbędnych w całym procesie badawczym, począwszy od odpowiedniego sformułowania problemu badawczego i przygotowania planu badań – a skończywszy na przygotowaniu prezentacji wyników badania w sposób odpowiedni dla różnych odbiorców.

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia odbywają się z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Zajęcia będą odbywały się na platformie MS Teams, od Uczestników wymagane jest połączenie audio-video.

Pełny opis:

W toku studiów psychologicznych, studenci odbywają zajęcia z metodologii badań, analizy danych oraz – w ramach seminariów przedmiotowych – podejmują pierwsze próby prowadzenia własnych badań empirycznych. Warsztat z rozwoju kompetencji badacza kładzie z kolei nacisk na wiedzę i umiejętności, wspierające proces badawczy. Są to umiejętności pomocne w przygotowywaniu pracy magisterskiej (prezentującej wyniki badań empirycznych) oraz niezbędne dla osób, które swoją przyszłość zawodową łączą z badaniami – naukowymi lub komercyjnymi.

Warsztaty będą miały na celu rozwinięcie umiejętności i kompetencji niezbędnych w całym procesie badawczym, począwszy od odpowiedniego sformułowania problemu badawczego i przygotowania planu badań – a skończywszy na przygotowaniu prezentacji wyników badania w sposób odpowiedni dla różnych odbiorców.

Spis tematów:

1. Proces badawczy, struktura projektu badawczego;

2. Definiowanie problemu badawczego, stawianie pytań badawczych;

3. Przegląd literatury, programy wspierające przeszukiwanie baz bibliotecznych i zarządzanie literaturą (np. Mendeley, Zotero);

4. Pierwotne i wtórne źródła danych, dostępność danych wtórnych, dane ogólnodostępne (np. Diagnoza Społeczna, Generalny Sondaż Społeczny, European Value Survey i in.);

5. Techniki gromadzenia danych pierwotnych, aspekty praktyczne, prawne i etyczne badań psychologicznych i społecznych;

6. Badania naukowe a badania komercyjne, źródła finansowania badań;

7. Przygotowywanie raportu z badań oraz publikacji naukowych; wymogi formalne, standardy APA;

8. Przedstawianie wyników badań dla różnych odbiorców, wystąpienia, prezentacje.

Literatura:

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: PWN

Nęcka, E., Stocki, R. (2011). Jak pisać prace z psychologii. Poradnik dla studentów i badaczy. Wydanie IV. Kraków: TAiWPN Universitas.

Wymagania wstępne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)