Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-N-ZZLWO
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFkZTkzOTktZDkwNS00YWE1LTkyZjctZjg4ZWU3MjcwYjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W11

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z funkcjonowanie zawodowym w różnego typu formach aktywności zawodowej pracownika.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się:

1) z różnymi formami organizacji zatrudniających pracowników,

2) uwarunkowaniami zewnętrznymi efektywności organizacji,

3) wewnętrzne procesy w organizacji (konflikty organizacyjne i sposoby ich rozwiązywania),

4) metodami diagnozowania zachowań organizacyjnych,

5) rolami społecznymi w organizacji.

Literatura:

Danielak W., Pujer K., Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnienie orientacji zasobowej, EXANTE, Wrocław 2017,

Fritz R., ABC nowoczesnego menedżera, Amber 2002,

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 2012

Grzebyk-Dulak I., Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Difin 2017,

Król-Fijewska M., Kijewski P., Asertywność menedżera, PWE 2013,

Król H., Ludwiczynki A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik tworzenia kapitału ludzkiego organizacji, PWN 2011,

Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wajs A., Aktywność twórcza a pracoholizm, Difin 2013,

Łabuz A.M., 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa 2013,

Muszyński M., Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placent 2006,

Tabernacka M., Antropologia mediacji, ATUT 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci uzyskają informacje o meandrach funkcjonowania w różnego typu organizacjach. Ponadto zostaną zaprezentowane metody diagnozowania równego typu problemów występujących w organizacjach, a także metody oceny pracowników zajmujących różne stanowiska w hierarchii zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -10 godz.

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -20 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2021r.,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, bardzo dobrze zna bazy danych literatury zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w ocenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane ocenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,

ocena dostateczna (3) – student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w ocenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, nie zna bazy danych literatury dotyczącej zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w ocenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji;

Praktyki zawodowe:

Dla studentów specjalności "Psychologia pracy, stresu i organizacji" praktyki w działach HR

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 30 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFkZTkzOTktZDkwNS00YWE1LTkyZjctZjg4ZWU3MjcwYjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z funkcjonowanie zawodowym w różnego typu formach aktywności zawodowej pracownika.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się:

1) z różnymi formami organizacji zatrudniających pracowników,

2) uwarunkowaniami zewnętrznymi efektywności organizacji,

3) wewnętrzne procesy w organizacji (konflikty organizacyjne i sposoby ich rozwiązywania),

4) metodami diagnozowania zachowań organizacyjnych,

5) rolami społecznymi w organizacji.

Literatura:

1) Danielak W., Pujer K. (2017) , Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnienie orientacji zasobowej, EXANTE, Wrocław,

2) Grzebyk-Dulak I. (2017), Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Difin,

3) Kot M., (2018) Kompetencje menedżera, Wydawnictwo Helion,

Król-Fijewska M., Kijewski P. (2013), Asertywność menedżera, PWE, Warszawa,

4) Król H., Ludwiczynki A. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik tworzenia kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa,

5) Łabuz A.M. (2013), 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa,

6) Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wajs A. (2013), Aktywność twórcza a pracoholizm, Difin,

7) Łabuz A.M. (2013), 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa,

8) Tabernacka M. (2015),, Antropologia mediacji, ATUT, Warszawa

9) Rzepka B. (2016) Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu, Wydawnictwo Onepress, Warszawa

10) Warwas I., Rogozińska-Pawełczyk A. (2006) , Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji"

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 40 godzin, 16 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmFkZTkzOTktZDkwNS00YWE1LTkyZjctZjg4ZWU3MjcwYjAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22391e323e-9049-4528-95cf-dad3a59d0441%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z funkcjonowanie zawodowym w różnego typu formach aktywności zawodowej pracownika.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się:

1) z różnymi formami organizacji zatrudniających pracowników,

2) uwarunkowaniami zewnętrznymi efektywności organizacji,

3) wewnętrznymi procesami w organizacji (konflikty organizacyjne i sposoby ich rozwiązywania),

4) metodami diagnozowania zachowań organizacyjnych,

5) rolami społecznymi w organizacji.

Literatura:

1) Danielak W., Pujer K. (2017) , Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnienie orientacji zasobowej, EXANTE, Wrocław,

2) Grzebyk-Dulak I. (2017), Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Difin,

3) Kot M., (2018) Kompetencje menedżera, Wydawnictwo Helion,

Król-Fijewska M., Kijewski P. (2013), Asertywność menedżera, PWE, Warszawa,

4) Król H., Ludwiczynki A. (2011), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik tworzenia kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa,

5) Łabuz A.M. (2013), 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa,

6) Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wajs A. (2013), Aktywność twórcza a pracoholizm, Difin,

7) Łabuz A.M. (2013), 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa,

8) Tabernacka M. (2015),, Antropologia mediacji, ATUT, Warszawa

9) Rzepka B. (2016) Work-life balance. Jak osiągnąć równowagę w pracy i w życiu, Wydawnictwo Onepress, Warszawa

10) Warwas I., Rogozińska-Pawełczyk A. (2006) , Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji. Aspekty organizacyjne i psychologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotu "Wprowadzenie do psychologii pracy i organizacji"

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)