Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Memory in Cognitive Psychology and Neuroscience

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NIEZNMemo-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Memory in Cognitive Psychology and Neuroscience
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat kluczowych pojęć stosowanych w psychologicznych i neurokognitywnych badaniach pamięci. Oczekuje się, iż studenci wzbogacą swoje rozumienie natury badań eksperymentalnych, zasad ich prowadzenia i interpretacji. Dodatkowym celem zajęć jest wzbogacenie słownictwa studentów o angielską terminologię dotyczącą pamięci.

Pełny opis:

W czasie wykładów opisane zostaną główne pojęcia stosowane w badaniach nad pamięcią człowieka. Porówane zostanie klasyczne podejście psychologii poznawczej i współczesne ujęcie neurokognitywne. Zagadnienia teoretyczne uzupełnione zostaną prezentacją kluczowych procedur eksperymentalnych używanych we współczesnych badaniach pamięci.

Tematy:

1. Wprowadzenie

2. Przegląd najważniejszych pojęć. Czym jest pamięć - rozróżnienia i dylematy definicyjne.

3. Uczenie się -wielość mechanizmów.

4. Kodowanie i reprezentacje. Plastyczność. Kontekst.

5. Pamięć robocza.

6. Konsolidacja. Trwałość.

7. Wydobywanie i przypominanie.

8. Transfer. Hamowanie. Zapominanie.

9. Systemy pamięci.

10. Pamięć ikoniczna.

11. Pamięć utajona.

12. Pamięć epizodyczna i semantyczna.

13. Monitorowanie źródła informacji.

14. Fałszywa pamięć. Teoria rozmytego śladu.

15. Podsumowanie. Kierunki przyszłych dociekań.

Literatura:

Roediger, H. L., Dudai, Y., Fitzpatrick, S. M. (eds.) (2007). Science of memory: Concepts. Oxford: OUP.

Schacter, D. L. (2001). The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. New York, Houghton Mifflin (Polish edition: “Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy” translation E. Haman & J. Rączaszek, Warszawa, PIW, 2003).

Tulving, E. & Craik F. I. M. (eds.), (2000). The Oxford Handbook of Memory. Oxford: OUP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna i rozumie na czym polega odmienność interpretacji procesów pamięciowych z perspektywy neuronauk i psychologii poznawczej.

Student zna główne pojęcia i zasady prowadzenia badań w psychologii pamięci.

Umiejętności: Rozumie jakie jest znaczenie eksperymentu i precyzyjnego definiowania pojęć w badaniach naukowych w psychologii pamięci.

Kompetencje i postawy: Student jest gotowy do samodzielnego uzupełniania wiedzy, w związku z ciągle pojawiającymi się nowymi odkryciami w dziedzinie badań neuronalnych korelatów procesów pamięciowych.

ECTS: 8 pkt

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach (1p)

25 godzin - przygotowanie się do zajęć (1p)

75 godzin - lektury (2,5p)

75 godzin - przygotowanie do egzaminu (2,5 p)

25 godzin - opanowanie słownictwa potrzebnego na zajęciach (1p)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu (studenci otrzymają wcześniej zbiór pytań pomocniczych). W każdym pytaniu testowym będą po cztery opcje odpowiedzi z jedną prawidłową.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zależała od:

- uczestnictwa w wykładach,

- wyniku testu końcowego

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej jest: uzyskanie minimum 50% punktów z testu końcowego oraz nie więcej niż 5 nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)