Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Psychoterapia Gestalt w warunkach izolacji więziennej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NPGW
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Psychoterapia Gestalt w warunkach izolacji więziennej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W08

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest poznanie zasad, etapów psychoterapii Gestalt, a następnie ukazanie możliwości stosowania tej terapii w izolacji penitencjarnej. Celem praktycznym jest zachęta do poszukiwania form terapeutycznych dostosowanych do pracy z więźniami.

Pełny opis:

Założenia i cele:

Cele poznawcze przedmiotu to poznanie zasad i etapów terapii Gestalt i mogącej być z nią połączoną terapii egzystencjalnej oraz poznanie zasad terapii przemocy, gniewu więźniów i zranionych uczuć ofiar przestępstw.

Cel kształcący przedmiotu to uczenie umiejętności prowadzenia terapii indywidualnej więźniów, a cel wychowawczy to zachęta do otwartości terapeutycznej na świat więźniów.

Forma zaliczenia: egzamin ustny

Warunki zaliczenia: umiejętność prowadzenia terapii indywidualnej

Treści programowe:

1. Terapia Gestalt (zag. główne: cel terapii, teoria odnosząca się do tej terapii, łączenie terapii Gestalt z terapią egzystencjalną).

2. Pierwsza i druga faza terapii Gestalt (zag. główne: świadomość i odpowiedzialność; wykład połączony z ćwiczeniami - odniesienia do świata więzień).

3. Trzecia i czwarta faza terapii Gestalt (zag. główne: faza eksperymentowania i faza konsolidacji; wykład połączony z ćwiczeniami - odniesienia do świata więzień).

4. Kontakt, dialog i agresja w terapii Gestalt (zag. główne: "koło spostrzegania", "koło kontaktu", zasada dialogu, agresja dentalna; wykład połączony z ćwiczeniami - odniesienia do świata więziennego.

5. Zaburzenia sensoryczne, motoryczne, emocjonalne w terapii Gestalt (zag. główne: desensybilizacja, rozszczepienie na poziomie ciała, nieprzyjemne i zakazane odczucia; wykład połączony z ćwiczeniami - przykłady z życia więźniów).

6. Mechanizmy obronne w terapii Gestalt (zag. główne: introjekcja, projekcja, retrofleksja, konfluencja; wykład połączony z ćwiczeniami - przykłady z życia więźniów).

7-8. Przeprowadzanie terapii Gestalt (zajęcia ćwiczeniowe - symulacja terapii w warunkach izolacji więziennej).

9. Praktyka terapeutyczna oparta na psychologii fenomenologicznej i egzystencjalnej (zag. główne: fenomen przełomu, rola narracji, brak kontaktu z własnym "ja", sens życia odnaleziony w działaniu, doświadczenie własnej tożsamości i prawdziwe "ja" zrodzone z pragnienia, etapy istnienia; wykład i ćwiczenia).

10. Psychoterapia Gestalt a mediacja (zag. główne: wybór spraw do mediacji, jej przebieg i zasady, fazy zachowania ofiary przestępstwa; wykład).

11. Warsztaty - symulacja mediacji.

12. Indywidualna terapia przemocy więźnia (zag. główne: agresja - emocjonalna, instrumentalna, sadystyczna, immanentno spontaniczna, uraz psychiczny, przyczyny i skutki urazu, etapy powrotu do zdrowia; wykład połączony z warsztatami).

13. Indywidualna terapia gniewu więźnia (zag. główne: uczucia negatywne człowieka, geneza gniewu w życiu jednostki, fazy terapii; 2 godz.; wykład połączony z dyskusją).

14. Terapia ofiar przestępstw (zag. główne: etapy terapii, podstawowe zagadnienia wiktymologiczne).

15. Granice poznania drugiego człowieka i terapia realistyczna (zag. główne: poznawanie drugiego człowieka w spotkaniu, rozumienie człowieka będącego w izolacji więziennej, odrzucenie nieodpowiedzialnego zachowania, powtórne uczenie się).

Literatura:

Sills, Ch., Fish, S., Lapworth (1999). Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia - Polskie Towarzystwo Psychologiczne.

Dawidson, I.(1996). Tu i Teraz - Uzdrowienie chrześcijańskie a terapia Gestalt. Kraków: Wydawnictwo m,.

Herman, J. L. (1999). Przemoc. Gdańsk: GWP.

Madanes, C. (2002). Przemoc w rodzinie. Psychoterapia sprawców i ofiar. Gdańsk: GWP.

Opoczyńska, M. (red.) (1999). Wprowadzenie do psychologii egzystencjalnej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Woźniak, W. (1998). Postawy więźniów wobec duszpasterstwa penitencjarnego a ich osobowość i system wartości. Warszawa: ATK (maszynopis, praca doktorska).

Zimbardo, Ph. G., Leippe, M. R. (2004). Psychologia zmiany postaw i wpływu społecznego. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.

Zinker, J. (1992). Twórczy proces myślenia w terapii Gestalt. Warszawa: J. Santorski & Co. AGENCJA WYDAWNICZA.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Student po zakończeniu zajęć będzie potrafił wyjaśnić istotę i omówić najważniejsze elementy psychoterapii w ogóle

EK2 Student po zakończonych zajęciach będzie umiał scharakteryzować najważniejsze różnice między terapią a profilaktyką

EK3 Student po zakończonych zajęciach będzie znał podstawowe formuły Gestaltu

EK4 Student po zakończonych zajęciach będzie znał etapy terapii Gestalt

EK5 Student po zakończonych zajęciach będzie umiał ukazać „postaci” Gestaltu u różnych kategorii więźniów

EK6 Student po zakończonych zajęciach będzie umiał scharakteryzować najistotniejsze elementy terapii przemocy, gniewu, uczuć

Metody i kryteria oceniania:

F Ocena formująca obejmuje informacje zwrotne dla studenta od prowadzącego w trakcie zajęć odnoszące się do:

F1 – przygotowanego wcześniej materiału i zaprezentowanego przez studenta na zajęciach

F2 – wypowiedzi studenta świadczących o zrozumieniu bądź brakach w zrozumieniu treści omawianych podczas zajęć

F3 – pytań zadawanych przez studenta świadczących o poziomie wiedzy i zainteresowania poruszaną problematyką

F4 – aktywności poznawczej studenta podczas zajęć (znajomości literatury przedmiotu, dokonywania porównań, samodzielnego wyciągania wniosków itp.)

P Ocena podsumowująca umożliwiająca zaliczenie przedmiotu wystawiana jest na zakończenie zajęć i obejmuje:

P1 – ocenę aktywności studenta podczas zajęć

P2 – ocenę samodzielnie przygotowanego i zaprezentowanego podczas zajęć tematu

P3 – wynik egzaminu końcowego mającego formę ustną, w czasie którego zadawanych jest sześć pytań otwartych; pytania otwarte weryfikują umiejętność samodzielnego definiowania pojęć, dokonywania porównań i wyjaśnienia istoty problemu

Na ocenę 2 - student nie potrafi przekazać żadnych informacji dotyczących psychoterapii Gestalt i jej więziennych uwarunkowań. Na ocenę 3 - student potrafi przekazać skrótowo podstawowe informacje o psychoterapii Gestalt i jej więzienne uwarunkowania. Na ocenę 4 - student potrafi przekazać szerzej wiedzę o psychoterapii Gestalt i jej więziennych uwarunkowaniach. Na ocenę 5 - student potrafi wymienić wiele Gestaltowskich postaci odnoszących się do danych kategorii więźniów i przestępców.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

1. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii ogólnej, rozwoju, osobowości

2. Podstawowa wiedza z zakresu psychologii penitencjarnej

3. Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki resocjalizacyjnej

4. Podstawowa wiedza z zakresu systemów penitencjarnych

5. Umiejętność wyszukiwania informacji w literaturze przedmiotu oraz syntetycznego przedstawiania w formie wypowiedzi lub pisemnej najważniejszych treści

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)