Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Wybrane zagadnienia resocjalizacji przestępców seksualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-NRPS
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Wybrane zagadnienia resocjalizacji przestępców seksualnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Wykłady monograficzne - Psychologia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest ukazanie problematyki przestępców seksualnych w psychologicznym kontekście, w tym problematyki zgwałceń i pedofilii. Celem praktycznym przedmiotu jest poznanie programów resocjalizacyjnych dla sprawców przestępstw seksualnych.

Pełny opis:

Wybrane zagadnienia resocjalizacji sprawców przestępstw seksualnych (wykład monograficzny)

Skrócony opis przedmiotu

Poziom przedmiotu: średni

Cele: Poznanie problemów z zakresu psychopatologii przestępców seksualnych z odniesieniami do resocjalizacji, w tym do psychoterapii (m. in. terapii Gestalt).

Efekt kształcenia: Postawa - otwartość i gotowość udzielania pomocy sprawcom przestępstw seksualnych. Kompetencja - znajomość przedmiotu - psychopatologia przestępców seksualnych.

Wymagania wstępne: Podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i psychologii klinicznej.

Pełny opis przedmiotu

Metody oceny: Egzamin ustny. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładzie oraz lektura.

Treści programowe:

1. Parafilie (zag. gł.: definicje, klasyfikacja, przypadek Jeffreya Dahmera, etiologia parafilii, możliwości leczenia).

2. Projekcja filmu prezentującego zabójcę - na tle seksualnym - z Rostowa (zag. gł.: próba diagnozy, brak możliwości zaradzenia dewiacji).

3. Pedofilia (zag. gł.: studium przypadku, przyczyny kategorie, możliwości terapii).

4. Pedofilia w płaszczyźnie Gestaltu (zag. gł.: tło, figury, postacie).

5. Sadomasochizm i nekrofilia a przestępstwo (zag. gł.: etiologia, rozwój, terapia).

6. Inne parafilie - m. in. gerontofilia i zoofilia (zag. gł.: etiologia, rozwój, terapia).

7. Zgwałcenie (zag. gł.: etiologia, psychologiczne konsekwencje, stres pourazowy).

8. Zgwałcenie w płaszczyźnie Gestaltu (zag. gł.: tło, figury postacie).

9. Czynniki wpływające na przestępczość seksualną (zag. gł.: alkohol, czynniki biologiczne, psychiczne i kulturowe).

10. Osobowość sprawców przestępstw seksualnych (zag. gł.: nieletni i dorośli sprawcy, kierunki zmian).

11. Zespoły maltretowanych (zag. gł.: zespół maltretowanej żony, zespół maltretowanego męża, zespół sztokholmski).

12. Strategie i metody oddziaływań resocjalizacyjnych dla przestępców seksualnych.

13. Programy resocjalizacyjne dla przestępców seksualnych - STOP i "Respect".

14. Wreszcie żyć - 12 kroków życia (zag. gł.: możliwości adaptacji programu do przestępców seksualnych, sposoby prowadzenia programu w tejże populacji).

Literatura:

Lektura obowiązkowa:

1. Kępiński A., Z psychopatologii życia seksualnego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2003.

2. Meyer R., Psychopatologia. Jeden przypadek - wiele teorii (rozdz. 8), Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 2003.

3. Pospiszyl K., Przestępstwa seksualne, APS - PWN, Warszawa 2006.

Bibliografia:

1. Beisert M., Kazirodztwo. Rodzice w roli sprawców, Scholar, Warszawa 2004.

2. Fromm E., Anatomia ludzkiej destrukcyjności, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 1999.

3. Imieliński I., Seksiatria, PWN, Warszawa 1990.

4. Jaworski R. (red. Polskiego wydania), Wreszcie żyć-12 kroków ku pełni życia, Centrum Metanoia, Płock 2004.

5. Lew-Starowicz Z., Seksuologia sądowa, PZWL, Warszawa 2000.

6. Pospiszyl K., Psychologia kobiety, PWN, Warszawa 1992.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

Student ma wiedzę dotyczącą dewiacji seksualnych (1).

Student ma wiedzę o czynnikach psychologicznych charakteryzujących przestępców seksualnych (2).

Student ma wiedzę odnoszącą się do programów resocjalizacyjnych dla przestępców seksualnych (3).

Umiejętność

Student ma umiejętność doboru metod badawczych, diagnostycznych dla przestępców seksualnych (4).

Kompetencja

Student umie poprowadzić podstawową sesję terapeutyczno-resocjalizacyjną dla przestępców seksualnych (5).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach. Ocena 3 - podstawowa, ogólna znajomość zagadnień; ocena 4 - szczegółowa znajomość zagadnień; ocena 5 - umiejętność przenoszenia treści teoretycznych na płaszczyznę resocjalizacyjną, praktyczną, terapeutyczną.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i psychologii klinicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i psychologii klinicznej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Woźniak
Prowadzący grup: Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

fakultatywny dowolnego wyboru

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne: podstawowa wiedza z zakresu psychologii osobowości i psychologii klinicznej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)