Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychology of Emotion

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-PE-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychology of Emotion
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Pełny opis:

This course will introduce students to a diverse array of theoretical and empirical

issues related to the study of human emotion. Some questions the course will address include: What are our emotions? What purpose do they serve? How do emotions relate to our thoughts, memories, and behaviors towards others? What happens when our emotional responses go awry? Although these questions date back to early philosophical texts, only recently have experimental psychologists begun to explore this vast and exciting domain of study.

The students will get acquainted with the culture and how emotion regulation can differ in various cultures. Finally the latest research works on emotions from different leading researchers in the field will be introduced to the students.

Literatura:

1. Kalat, J. W. & Shiota, M. N (2007). Emotion. Thomson Wadsworth. Canada.

2. Frijda, F. (2006). Laws of emotions. Routledge. Taylor and Francis. New York

3. Niedenthal P. M. & Ric, F. (2017) Psychology of emotion. Routledge. Taylor and Francis. New York.

4. Barrett, L. F. (2017). How emotions are made: The secret life of the brain. New York: Houghton Mifflin Harcourt.

5. Barrett, L. F. (2018). Emotions are constructed with interoception and concepts within a predicting brain. In Fox, A. S., Lapate, R. C., Shackman, A. J. & Davidson, R. J. (Eds.), The nature of emotion: Fundamental questions, 2nd edition (p. 33-38). New York: Oxford University Press.

6. Chanes, L., Wormwood, J. B., Betz, N., & Barrett, L. F. (2018). Facial expression predictions as drivers of social perception. Journal of Personality and Social Psychology, 114, 380-396.

7. Mesquita, B., & Walker, R. (2003). Cultural differences in emotions: a context for interpreting emotional experiences. Behaviour Research and Therapy, 41(7), 777–793.

Metody i kryteria oceniania:

Activities (discussions, home assignments, short presentations on the state-of-art articles under guidance of lecturer) and written essay on a topic agreed with the lecturer.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)