Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Positive Psychology: Subjective Wellbeing

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-PPSW-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Positive Psychology: Subjective Wellbeing
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Pełny opis:

This course will introduce students to Science of wellbeing, measurements, the interpersonal factors influences of subjective wellbeing. The students will get acquainted with the culture and how wellbeing can differ in various cultures. The interventions to enhance wellbeing is novel practical approach and the role of religious cognitions and wellbeing is a new area for research to which the student will be introduced. Finally the conclusions and future directions will be discussed.

Literatura:

1. Eid, M. & Larson, R. (2007). The science of subjective wellbeing. The Guilford Press.

2. Diener, E. & Suh, E. (2000). Culture and subjective wellbeing. The MIT Press.

3. Robinson, M. D., Eid, M. (2017). The happy mind: Cognitive contributions to wellbeing. Springer Publications

Metody i kryteria oceniania:

Activities (discussions, home assignments, short presentations on the state-of-art articles under guidance of lecturer) and written essay on a topic agreed with the lecturer.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)