Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-PRKT
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Praktyki
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U01

PS_U02

PS_U12

PS_K01

PS_K03

PS_K05

PS_K07

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z zasadami wykonywania zawodu w określonej placówce psychologicznej oraz z zasadami funkcjonowania psychologa na rynku komercyjnym i naukowym.

Pełny opis:

Celem praktyk studenckich jest poznanie;

1) zasad organizacji placówek psychologicznych,

2) zadań realizowanych w placówkach psychologicznych,

3) uwarunkowań prawnych i finansowych funkcjonowania placówek psychologicznych,

4) metod diagnostycznych wykorzystywanych przez placówki psychologiczne,

5) własnego przygotowania do roli psychologa w danej placówce psychologicznej.

6) prowadzenie badań aplikacyjnych, naukowych i opracowanie uzyskanych rezultaty pod kierunkiem dyplomowanego psychologa.

7) realizacja pracy naukowej (referat, doniesienie naukowe, kwerenda, itp.) na zadany (uzgodniony) temat z opiekunem naukowym.

Literatura:

Cialdini R. (2009). Wywieranie wpływu na ludzi. Gdańsk: GWP.

Grunt-Mejer, K. i Grunt-Mejer, J. (2011). Agresja drogowa: jej uwarunkowania i metody pomiaru. Psychologia Społeczna, 17, 159–168,

Katra G. Sokołowska E., Rola i zadania psychologa we współczesnej szkole, ABC Wolters Kluwer business, Warszawa 2010,

Lachowicz – Tabaczek K. (2001). Praktyczna psychologia sprzedaży. Zastosowania teorii motywacji oraz teorii komunikacji do wspomagania decyzji konsumenckich [w] tejże (red.). Psychologia społeczna w zastosowaniach. Od teorii do praktyki. Wrocław: Wydawnictwo atla2,

Mandal, E. (2000). Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stanik M.J., Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych - 11 Opinia biegłego w kanonicznym procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa (eBook), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011,

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zaznajomienie się z placówkami prowadzącymi działalność komercyjną, naukową w zakresie psychologii.

Metody i kryteria oceniania:

Oceny dokonuje psycholog placówki, w której student odbywa praktykę lub opiekun naukowy.

Praktyki zawodowe:

Student samodzielnie wybiera miejsca praktyk według zainteresowań uk korzysta z bazy Biura Karier UKSW

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jan Cieciuch, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Praktyka, 160 godzin, 500 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Jarosław Jastrzębski, Zdzisław Kobos, Włodzimierz Strus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)