Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Recognition memory

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-RM-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Recognition memory
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

Głównym celem wykładu jest poszerzenie wiedzy studentów na temat modeli teoretycznych i metod badania pamięci rozpoznawczej. Oczekuje się, iż studenci wzbogacą swoje rozumienie natury badań eksperymentalnych, zasad ich prowadzenia i interpretacji. Dodatkowym celem zajęć jest wzbogacenie słownictwa studentów o angielską terminologię dotyczącą pamięci.

Pełny opis:

W czasie wykładów opisane zostaną główne modele teoretyczne stosowane w badaniach nad pamięcią rozpoznawczą człowieka. Zagadnienia teoretyczne uzupełnione zostaną prezentacją kluczowych procedur eksperymentalnych używanych we współczesnych badaniach pamięci rozpoznawczej.

Tematy:

1. Wprowadzenie. Pamięć – perspektywa psychologii poznawczej a podejście neuronauk. Ślad pamięciowy i kodowanie.

2. Rola badań eksperymentalnych w psychologii pamięci. Metody badania pamięci rozpoznawczej.

3. Model modalny (standardowy) pamięci. Krzywa pozycji w serii i efekty świeżości/pierwszeństwa.

4. Pamięć sensoryczna. Wzrokowa pamięć robocza.

5. Rola dystynktywności w pamięci rozpoznawczej

6. Podejście procesualne w badaniach pamięci rozpoznawczej (poziomy przetwarzania)

7. Model pomiarowy teorii detekcji sygnałów w badaniach pamięci rozpoznawczej

8. Dualne modele pamięci rozpoznawczej.

9. Model Jacoby'ego i procedura dysocjacji procesów.

10. Teoria rozmytego śladu.

11. Monitorowanie źródła informacji i pamięć kontekstu

12. Efekt generowania.

13. Fałszywa pamięć.

14. Metapamięć. Poczucie znajomości.

15. Podsumowanie. Nowe perspektywy badawcze.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Roediger, H. L., Dudai, Y., Fitzpatrick, S. M. (eds.) (2007). Science of memory: Concepts. Oxford: OUP.

Schacter, D. L. (2001). The Seven Sins of Memory: How the Mind Forgets and Remembers. New York, Houghton Mifflin (Wydanie polskie: “Siedem grzechów pamięci. Jak zapominamy i zapamiętujemy” translation E. Haman & J. Rączaszek, Warszawa, PIW, 2003).

Tulving, E. & Craik F. I. M. (eds.), (2000). The Oxford Handbook of Memory. Oxford: OUP.

Literatura dodatkowa

Baddeley, A. D. (1999). Essentials of human memory. Psychology Press: Hove.

Jacoby, L. L. (1991). A process dissociation framework: separating automatic from intentional uses of memory. Journal of Memory and Language, 30, 513-541.

Johnson, M. K., Hastroudi, S., & Lindsay, D. S. (1993). Source Monitoring. Psychological Bulletin, 114, 3-28.

Neath, I., Surprenant, A. M. (2003). Human memory. An introduction to research, data, and theory. Belmont: Wadsworth.

Roediger III, H. L. & McDermott, K. B. (1995). Creating false memories: Remembering words not presented in lists. Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition, 21, 803-814.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: Student zna i rozumie na czym polega odmienność interpretacji procesów pamięciowych z perspektywy neuronauk i psychologii poznawczej.

Student zna główne pojęcia i zasady prowadzenia badań w psychologii pamięci.

Umiejętności: Rozumie jakie jest znaczenie eksperymentu i precyzyjnego definiowania pojęć w badaniach naukowych w psychologii pamięci.

Kompetencje i postawy: Student jest gotowy do samodzielnego uzupełniania wiedzy, w związku z ciągle pojawiającymi się nowymi odkryciami w dziedzinie badań pamięci rozpoznawczej.

ECTS: 6 pkt

30 godzin - uczestnictwo w zajęciach (1p)

50 godzin - lektury (2 p)

80 godzin - przygotowanie do egzaminu (3 p)

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym w formie testu (studenci otrzymają wcześniej zbiór pytań pomocniczych). W każdym pytaniu testowym będą po cztery opcje odpowiedzi z jedną prawidłową.

Kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie zależała od:

- uczestnictwa w wykładach,

- wyniku testu końcowego

Warunkiem koniecznym otrzymania oceny pozytywnej jest: uzyskanie minimum 50% punktów z testu końcowego oraz nie więcej niż 5 nieobecności.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)