Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Stress-Related Disorders – Etiology, Symptoms and Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-SRD-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stress-Related Disorders – Etiology, Symptoms and Management
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

First part of the lecture will be focused on stress-related disorders, such as adjustment disorders/ anxiety disorders and posttraumatic stress disorder.

In the second part of the lecture, effective therapeutic implications, such as Specialist Stress Management Training and Mindfulness Stress Reduction Training will be presented.

Pełny opis:

Stress is a psychological feeling or physical condition resulting from physical or mental 'positive or negative pressure' that overwhelms adaptive capacities.

First part of the lecture will be focused on stress-related disorders, such as adjustment disorders/ anxiety disorders and posttraumatic stress disorder, that are a result of an atypical response to both short and long-term anxiety due to physical, mental, or emotional stress.

The adjustment disorder is a diagnostic category characterized by an emotional response to a stressful event. It is a state of subjective distress and emotional disturbance, which arises during the course of adapting to stresses of significant life changes, stressful life events, serious physical illness, or possibility of serious illness.

In the second part of the lecture effective therapeutic implications, such as Specialist Stress Management Training and Mindfulness Stress Reduction Training will be presented.

Literatura:

Pires FBC, Lacerda SS et al.Self-compassion is associated with less stress and depression and greater attention and brain response to affective stimuli in women managers. BMC Womens Health. 2018 Nov 27;18(1):195

The ICD-10 Classification of Mental and Behavioural Disorder

American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM–5), 2013

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Gaining knowledge about stress-related disorders and stress management therapies

Metody i kryteria oceniania:

Requirement: The acquaintance of English at least on passive level as well as the obligatory presence at the lecture.

A test as evaluative assessment is to be implemented

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)