Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Introduction to Macro-psychology: On Cultural, Economic and Political Context of Human Behaviors

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-PS-ZEMOJTEL-ER
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Introduction to Macro-psychology: On Cultural, Economic and Political Context of Human Behaviors
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów - oferta Erasmus
Zajęcia w językach obcych w Instytucie Psychologii
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_K03

Skrócony opis:

The aim of classes is to present up-to-date knowledge about analysis of human behaviors in the cultural, political and economic contexts. The coverage of topics will be related to cross-cultural psychology and political psychology. I focus on presenting issues related to dimensions of culture, cultural values and inter-group relations. During classes I plan to present the most popular theories related to cross-cultural psychology including the newest findings in the field, like belief in life in zero-sum game or collective NARC model. As cross-cultural and political psychology researcher I will discuss also the findings from three international projects conducted by our team on entitlement and values (carried out in 28 countries), entitlement and subjective well-being (carried out in 42 countries) and entitlement, narcissism and self-esteem (carried out in 54 countries).

Pełny opis:

1. Introduction to macropsychology. Outline of basic concepts and terms.

How to examine the human behaviors on macro-level? Citizen scores, cross-level isomorphism, measurement invariance.

2. Eco-cultural model of John Berry.

3. Dimensions of cultures: Hofstede model versus GLOBE project.

4. Social axioms theory of Bond and Leung.

5. Cultural values: Schwartz theory of values and Welzel-Inglehart Human Development Theory.

6. Interplay between nature and culture: Evolutionary psychology versus cross-cultural psychology.

7. Happiness of nations, happiness of individuals and its cultural diversification: the role of economic development, social inequalities, genes, and values.

8. Democracy, culture and values: on diversification of political culture across nations.

9. Culture and human mind: social cognition, time perception, concepts of human nature among the Westerners and the East.

10. Personality and culture: are nations has their own character? Narcissism, entitlement and self-esteem across cultures. Person-culture fit theory: where religious people feel (un)happy? Where the narcissists flourish?

11. Intergroup relations 1: prejudice, national stereotypes and national attitudes (patriotism, nationalism, messianism).

12. Intergroup relations 2: conflict and cooperation. Unresolvable political conflict, social orientations, genocides as extreme case of inter-group competition.

13. Collective narcissism: its interpersonal and intrapersonal consequences.

14. Psychological entitlement: cultural adaptation to scarce resources or individualization?

15. Polish culture in the macro context.

Literatura:

Diener, E. & Biswas-Diener, R. (2008). Happiness: Unlocking the Mysteries of Psychological Wealth. Blackwell: Oxford.

Gebauer, J., Sedikides, C., et al. (2016). The Religiosity as Social Value Hypothesis: A Multi-Method Replication and Extension Across 65 Countries and Three Levels of Spatial Aggregation. JPSP.

Nisbett, G. (2004). The geography of thought: How Asians and Westerners think differently… and why. Free Press.

Matsumoto, D., Juang, L. (2013) Culture and psychology. Wadsworth.

van de Vijver, F. ( 2016) Test adaptations. In: Leong, F. T. L., Bartram, D., Cheung, F. M., Geisinger, K. F. & Iliescu, D. (eds.) The ITC international handbook of testing and assessment . Oxford University Press, p. 364-376

Żemojtel-Piotrowska, M. et al. (2015). Measurement of psychological entitlement in 28 nations. European Journal of Psychological Assessment. Advance online.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student is familiar with basic concepts related to macropsychology.

Student is able to analyse and discuss the importance of cultural context in predicting human behaviors.

Student is able to differentiate between individual-level and country-level factors responsible for human functioning.

Metody i kryteria oceniania:

Discussions during classess

Exam in the test form: students will get points for answering test questions. Maximum number of points that could be obtained equals 20. Grades will be given according to number of points achieved:

up to 10: 2.0

11-12: 3.0

13-14: 3.5

15-16: 4.0

17-18: 4.5

19-20: 5.0

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)