Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Kompetencje społeczne: budowanie relacji interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-R-PS-WKS
Kod Erasmus / ISCED: 14.41 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Kompetencje społeczne: budowanie relacji interpersonalnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Przedmioty dla doktorantów psychologii
Wykłady monograficzne kierunkowe z psychologii
Wykłady monograficzne pozakierunkowe
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SD_ PS _W02

SD_ PS _W04

SD_ PS _W05

SD_ PS _K04

SD_ PS _K05

P8S_WG;

P8S_WK

Skrócony opis:

Wykład obejmuje zagadnienie kompetencji interpersonalnych i kontaktów międzyosobowych. Umiejętność optymalnego funkcjonowania w

relacjach społecznych stanowi podstawę ich pozytywnych doświadczeń i warunkuje odniesienie sukcesu. Kompetencje

interpersonalne pozwalają nawiązywać znajomości, przyjaźnie. Wielu studentów czas studiowania, a zwłaszcza początkowe

jego miesiące, określa jako okres zmagania się z wieloma trudnościami, które nie wynikają z braku posiadanych zdolności

intelektualnych, ale związane są z niepewnością i obawami dotyczącymi nowej sytuacji oraz brakiem radzenia sobie w

relacjach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami, jak również nauczycielami akademickimi. Problemy doświadczane

przez studentów mają swoje źródło w braku umiejętności społecznego funkcjonowania, a zwłaszcza budowania relacji

interpersonalnych i rozumienia siebie oraz innych. W relacjach międzyosobowych wielu studentów poszukuje zrozumienia,

wsparcia, pomocy, motywacji do działania, akceptacji.

Pełny opis:

Zachowania interpersonalne są podstawową formą społecznej aktywności człowieka. Naturalną skłonnością człowieka jest inicjowanie, tworzenie i rozwijanie relacji interpersonalnych, które stanowią podstawowy rodzaj więzi społecznych. Związki interpersonalne zaspokajają potrzeby przynależności, bliskości, łączności z innymi osobami oraz wynikają z motywu przetrwania (Aronson, 2011; Klinkosz, 2004). Umiejętność radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi uzależniona jest od posiadanych przez nas kompetencji interpersonalnych, które osoba nabywa podczas treningu społecznego. Wpływają one na przebieg relacji interpersonalnych decydując o ich efektywności w czasie nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu (Matczak, 2001). Kompetencje interpersonalne wiążą się z określonymi właściwościami osoby, które zwiększają efektywność funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Ujawniane są w konkretnych sytuacjach czyniąc zachowanie bardziej skutecznym. Umożliwiają nawiązywanie kontaktu i budowanie więzi z innymi ludźmi w różnych sytuacjach społecznych będących udziałem człowieka (Klinkosz, Iskra, Dawidowicz, 2017). Stanowią umiejętności, które warunkują sprawne zarządzanie sobą oraz wysoką skuteczność w relacjach z innymi. Pozwalają skutecznie nawiązywać i podtrzymywać kontakty interpersonalne, radzić sobie z trudnościami i konfliktami, organizować pracę swoją i innych, konstruktywnie wdrażać nowatorskie pomysły, a ponieważ większość naszych zachowań ma charakter interpersonalny, znajomość swoich możliwości w tym zakresie jest niezbędna w codziennym życiu osobistym oraz zawodowym. Do najważniejszych wyznaczników kompetencji interpersonalnych należą: skuteczność radzenia sobie z konkretnymi wyzwaniami interpersonalnymi oraz umiejętność podejmowania adekwatnych działań w danej sytuacji; zakres wyzwań interpersonalnych, w których potrafimy być skuteczni; satysfakcja z posiadanych kontaktów i relacji interpersonalnych oraz własnego wizerunku społecznego (Smółka, 2016). Kompetencje interpersonalne warunkują relacje z innymi osobami, wymagają ujawniania siebie i mogą powstawać w ramach różnego typu bliskich więziach społecznych, jak np. miłość czy przyjaźń, ale również w kontaktach z lekarzem, psychologiem, nauczycielem. Podstawą budowania relacji interpersonalnych jest umiejętność odsłaniania siebie oraz zaufanie.

Literatura:

1. Smółka, P. (2016). kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Warszawa:

Wolters Kluwer.

2. Argyle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.

3. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo

Naukowe.

4. Klinkosz, W., Iskra, J., Dawidowicz, M. (2017). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D, Buhrmester, W.

Furman, M.T. Wittenberg, H.T. Reis. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

5. Sękowski, A.E., Klinkosz, W. (2016). Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS Jerry'ego S. Wigginsa. Podręcznik.

Adaptacja polska. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

6. Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor II, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Warszawa:

Rebis.

7. Wojciszke, B. (2002). Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze identyfikuje podstawowe koncepcje kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych, doskonale rozumie ich znaczenie dla funkcjonowania człowieka, zna podstawowe testy do pomiaru kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych i potrafi dokonać pomiaru wskaźników kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych a także dokonać prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników.

- na ocenę 4 (bdb.): dobrze identyfikuje podstawowe koncepcje kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych, doskonale rozumie ich znaczenie dla funkcjonowania człowieka, zna podstawowe testy do pomiaru kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych i potrafi dokonać pomiaru wskaźników kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych a także dokonać prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników.

- na ocenę 3 (dst.): słabo identyfikuje podstawowe koncepcje kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych, doskonale rozumie ich znaczenie dla funkcjonowania człowieka, zna podstawowe testy do pomiaru kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych i potrafi dokonać pomiaru wskaźników kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych ale nie potrafi dokonać prawidłowej interpretacji uzyskanych wyników.

- na ocenę 2 (ndst.): nie posiada podstawowej wiedzy dotyczącej najważniejszych koncepcji kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych, nie rozumie jej znaczenie dla funkcjonowania człowieka, nie potrafi przeprowadzić badania kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych.

Umiejętności:

- na ocenę 5 (bdb.): bardzo dobrze dostrzega istniejące różnice pomiędzy różnymi rodzajami kompetencji społecznych oraz relacjami interpersonalnymi; potrafi wskazać na prawidłowości pomiędzy kompetencjami społecznymi oraz relacjami interpersonalnymi.

- na ocenę 4 (db.): dostrzega istniejące różnice pomiędzy różnymi rodzajami kompetencji społecznych oraz relacjami interpersonalnymi; potrafi wskazać na prawidłowości pomiędzy kompetencjami społecznymi oraz relacjami interpersonalnymi.

- na ocenę 3 (dst.): słabo dostrzega istniejące różnice pomiędzy różnymi rodzajami kompetencji społecznych oraz relacjami interpersonalnymi; nie potrafi wskazać na prawidłowości pomiędzy kompetencjami społecznymi oraz relacjami interpersonalnymi.

- na ocenę 2 (ndst.): nie dostrzega istniejących różnic pomiędzy różnymi rodzajami kompetencji społecznych oraz relacjami interpersonalnymi; nie potrafi wskazać na prawidłowości pomiędzy kompetencjami społecznymi oraz relacjami interpersonalnymi.

Kompetencje (postawy):

Oceniana jest tolerancja i zrozumienie odmienności między ludźmi w zakresie kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych a także postawa etyczna oraz świadomość odpowiedzialności za stawianą diagnozę kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych i postawa wsparcia dla osobistego rozwoju kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

- Praca pisemna dotycząca treści prezentowanych podczas wykładu oraz oceny kompetencji interpersonalnych albo relacji interpersonalnych.

- Aktywność na platformie e-learningowej (Teams) - 15 godzin.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)