Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Kompetencje społeczne - budowanie relacji interpersonalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-R-PS-WMKS
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: WM: Kompetencje społeczne - budowanie relacji interpersonalnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Przedmioty dla doktorantów psychologii
Wykłady monograficzne kierunkowe z psychologii
Wykłady monograficzne pozakierunkowe
Strona przedmiotu: http://gqwd684
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SD_ PS _W02

SD_ PS _W04

SD_ PS _W05

SD_ PS _K04

SD_ PS _K05

Skrócony opis:

Zajęcia dotyczą kompetencji interpersonalnych i kontaktów międzyosobowych. Umiejętność optymalnego funkcjonowania w relacjach społecznych stanowi podstawę ich pozytywnych doświadczeń i warunkuje odniesienie sukcesu. Kompetencje interpersonalne pozwalają nawiązywać znajomości, przyjaźnie. Wielu studentów czas studiowania, a zwłaszcza początkowe jego miesiące, określa jako okres zmagania się z wieloma trudnościami, które nie wynikają z braku posiadanych zdolności intelektualnych, ale związane są z niepewnością i obawami dotyczącymi nowej sytuacji oraz brakiem radzenia sobie w relacjach interpersonalnych zarówno z rówieśnikami, jak również nauczycielami akademickimi. Problemy doświadczane przez studentów mają swoje źródło w braku umiejętności społecznego funkcjonowania, a zwłaszcza budowania relacji interpersonalnych i rozumienia siebie oraz innych. W relacjach międzyosobowych wielu studentów poszukuje zrozumienia, wsparcia, pomocy, motywacji do działania, akceptacji.

Pełny opis:

Zachowania interpersonalne są podstawową formą społecznej aktywności człowieka. Naturalną skłonnością człowieka jest inicjowanie, tworzenie i rozwijanie relacji interpersonalnych, które stanowią podstawowy rodzaj więzi społecznych. Związki interpersonalne zaspokajają potrzeby przynależności, bliskości, łączności z innymi osobami oraz wynikają z motywu przetrwania (Aronson, 2011; Klinkosz, 2004). Umiejętność radzenia sobie w relacjach z innymi ludźmi uzależniona jest od posiadanych przez nas kompetencji interpersonalnych, które osoba nabywa podczas treningu społecznego. Wpływają one na przebieg relacji interpersonalnych decydując o ich efektywności w czasie nawiązywaniu oraz podtrzymywaniu (Matczak, 2001). Kompetencje interpersonalne wiążą się z określonymi właściwościami osoby, które zwiększają efektywność funkcjonowania w relacjach międzyludzkich. Ujawniane są w konkretnych sytuacjach czyniąc zachowanie bardziej skutecznym. Umożliwiają nawiązywanie kontaktu i budowanie więzi z innymi ludźmi w różnych sytuacjach społecznych będących udziałem człowieka (Klinkosz, Iskra, Dawidowicz, 2017). Stanowią umiejętności, które warunkują sprawne zarządzanie sobą oraz wysoką skuteczność w relacjach z innymi. Pozwalają skutecznie nawiązywać i podtrzymywać kontakty interpersonalne, radzić sobie z trudnościami i konfliktami, organizować pracę swoją i innych, konstruktywnie wdrażać nowatorskie pomysły, a ponieważ większość naszych zachowań ma charakter interpersonalny, znajomość swoich możliwości w tym zakresie jest niezbędna w codziennym życiu osobistym oraz zawodowym. Do najważniejszych wyznaczników kompetencji interpersonalnych należą: skuteczność radzenia sobie z konkretnymi wyzwaniami interpersonalnymi oraz umiejętność podejmowania adekwatnych działań w danej sytuacji; zakres wyzwań interpersonalnych, w których potrafimy być skuteczni; satysfakcja z posiadanych kontaktów i relacji interpersonalnych oraz własnego wizerunku społecznego (Smółka, 2016). Kompetencje interpersonalne warunkują relacje z innymi osobami, wymagają ujawniania siebie i mogą powstawać w ramach różnego typu bliskich więziach społecznych, jak np. miłość czy przyjaźń, ale również w kontaktach z lekarzem, psychologiem, nauczycielem. Podstawą budowania relacji interpersonalnych jest umiejętność odsłaniania siebie oraz zaufanie.

Literatura:

1. Smółka, P. (2016). kompetencje społeczne. Metody pomiaru i doskonalenia umiejętności interpersonalnych. Warszawa: Wolters Kluwer.

2. Argyle, M. (1999). Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.

3. Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

4. Klinkosz, W., Iskra, J., Dawidowicz, M. (2017). Kwestionariusz Kompetencji Interpersonalnych ICQ-R D, Buhrmester, W. Furman, M.T. Wittenberg, H.T. Reis. Podręcznik. Gdańsk: Pracownia Testów Psychologicznych i Pedagogicznych.

5. Sękowski, A.E., Klinkosz, W. (2016). Interpersonalne Skale Przymiotnikowe IAS Jerry'ego S. Wigginsa. Podręcznik. Adaptacja polska. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

6. Adler, R.B., Rosenfeld, L.B., Proctor II, R.F. (2006). Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Warszawa: Rebis.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1) posiada wiedzę z zakresu problematyki kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych (PS_W02).

2) charakteryzuje nowe koncepcje kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych (PS_W02).

3) wyjaśnia znaczenie koncepcji kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych w funkcjonowaniu człowiek (PS_W02).

4) dysponuje wiedzą z zakresu terminologii i metod badania kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych (PS_W03).

5) zna podstawowe zależności między motywacją osiągnięć społecznych oraz relacjami interpersonalnymi a innymi teoriami psychologicznymi (PS_W03).

Umiejętności:

1) umie przeprowadzić badanie kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych (PS_U03).

2) potrafi skutecznie wykorzystać posiadaną wiedzę w celu przygotowania profilu osobowościowo-motywacyjego (PS_U03).

3) potrafi przygotować szkolenie zawodowe w zakresie kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych do sukcesu (PS_U12).

4) posiada umiejętność tworzenia własnego, indywidualnego warsztatu pracy w celu podnoszenia własnej kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych (PS_U12).

Kompetencje (postawy):

1) samodzielnie i krytycznie aktualizuje swoje umiejętności w zakresie doradztwa zawodowego i edukacyjnego w aspekcie kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych (PS_K04).

2) ma świadomość odpowiedzialności za stawianą diagnozę kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych: profilową i typologiczną (PS_K03).

3) respektuje i szanuje różnorodności nasilenia kompetencji społecznych oraz relacji interpersonalnych u różnych osób i z szacunkiem udziela stosownego wsparcia dla osobistego rozwoju (PS_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Forma zajęć ma charakter wykładu on-line (15 godzin na platformie MS Teams).

Pomoce dydaktyczne: prezentacja multimedialna i materiały audiowizualne.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna - diagnoza psychologiczna (do wyboru):

a) kompetencji interpersonalnych (ICQ-R)

lub

b) relacji interpersonalnych (IAS).

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)