Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

WM: Metapsychologia – praxis

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-R-PS-WMMP
Kod Erasmus / ISCED: 14.41 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: WM: Metapsychologia – praxis
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Grupa przedmiotów ogólnouczelnianych - Doktoranci
Przedmioty dla doktorantów psychologii
Wykłady monograficzne kierunkowe z psychologii
Wykłady monograficzne pozakierunkowe
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SD_ PS _W02

SD_ PS _W04

SD_ PS _W05

SD_ PS _K04

SD_ PS _K05

P8S_WG;

P8S_WK


Skrócony opis:

Kurs metapsychologii na poziomie zaawansowanym rozwijający teoretyczną wiedze nabytą podczas kursu "Metapsychologia - theoria". Przedmiot porusza aspekt aplikacyjny metapsychologii - metapsychologia stosowana w analizie teoretycznej i praktyce badawczej.

Pełny opis:

Kurs metapsychologii na poziomie zaawansowanym rozwijający teoretyczną wiedze nabytą podczas kursu "Metapsychologia - theoria". Przedmiot porusza aspekt aplikacyjny metapsychologii - metapsychologia stosowana w analizie teoretycznej i praktyce badawczej. Proponuje wykorzystanie narzędzi metapsychologii w indywidualnych projektach badawczych doktorantów oraz umożliwia dokonanie ich krytycznej analizy - ujawnienia założeń ontologicznych, epistemologicznych oraz aksjologicznych.

1. Identyfikacja przykładów krytyki psychologii, takich jak: psychologizm, naturalizm, indywidualizm, redukcjonizm i ontologia dymensjonalna, w literaturze przedmiotu.

2. Wyodrębnienie stylu myślowego w wybranych projektach badawczych

- antropologia wiedzy (L. Fleck).

3. Przygotowanie critical review/analysis teoretycznych założeń projektu badawczego.

4. Wykorzystanie perspektyw teoriopoznawczych psychologii kulturowej i realnej w odpowiedzi na słabości psychologii głównego nurtu (vide punkt 1).

5. Analiza możliwości i ograniczeń proponowanych narzędzi metapsychologii.

6. Znaczenie metapsychologii dla rozwoju autorefleksji badawczej i generowania nowych obszarów badawczych.

Literatura:

Bruner, J. (2010). Kultura edukacji. Kraków: Universitas.

Gałdowa, A. (2012). Powszechność i wyjątek: rozwój osobowości człowieka dorosłego. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Geertz, C. (2003). Zastane światło. Kraków: Universtitas.

Grobler, A. (2006). Filozofia nauk. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Kilpatrick, W.K. (1997). Psychologiczne uwiedzenie. Poznań: Wydawnictwo „ W drodze”.

Hillman, J. (2016). Re-wizja psychologii. Warszawa: Laurum.

May, R (1989). Psychologia i dylemat ludzki. Warszawa: Pax.

Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Kilian, A. (2007). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów. Poznań: PWP.

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kultuowej. Katowice: Wydawnictwo Altermed.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Paszkiewicz, E. (1983). Struktura teorii psychologicznych. Behawioryzm, psychoanaliza, psychologia humanistyczna. Warszawa: PWN.

Płonka-Syroka, B. (red.) (2005). Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypliny. Wrocław: Wydawnictwo Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej UWr.

Straś-Romanowska, M. (red.) (1985). Na tropach psychologii jako nauki humanistycznej. Warszawa-Wrocław: PWN.

Such, J., Szcześniak, M. (2006). Filozofia nauki. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Trzópek, J. (2006). Filozofie psychologii: naturalistyczne i antynaturalistyczne podstawy psychologii współczesnej. Kraków: WUJ.

Witkowski, T. (2009). Zakazana psychologia. Wrocław: Wydawnictwo Moderator.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student:

- potrafi przeprowadzić krytyczną analizę wybranych projektów badawczych,

- stosuje założenia critical review w celu identyfikacji podstaw teoretycznych swojego projektu,

- podejmuje autorefleksję podczas aktywności badawczej,

- zna możliwości, ograniczenia oraz zastosowania metapsychologii.

Metody i kryteria oceniania:

E-learning.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82ed3d56c29248c3a5bcf9e6fb0300c7%40thread.tacv2/conversations?groupId=013d0aa5-b281-4ae4-8299-646adb3648aa&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Wykład interaktywny.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)