Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka zawodu psychologa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-ET
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Etyka zawodu psychologa
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W10

PS_U02

PS_K05

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu etyki.

Skrócony opis:

Celem konserwatorium z Etyki zawodu psychologa jest omówienie etycznych aspektów funkcjonowania psychologa w różnych aspektach pracy zawodowej. Podczas zajęć studenci uświadomią sobie możliwość istnienia różnorodnych dylematów etycznych w ich przyszłej pracy. Kwestie te będą poddawane dyskusji w trakcie zajęć. Zajęcia te mają na celu uwrażliwienie studentów na drugiego człowieka i pracę z nim w aspekcie etycznym.

Pełny opis:

Metody oceny:

Na podstawie frekwencji (możliwa jedna nieobecność); kolokwium ustne na podstawie omówionego materiału, aktywność na zajęciach.

Treści programowe:

1.Tożsamość zawodowa psychologa. Prezentacja Kodeksu Etyczno - Zawodowego PTP, kodeksu psychoterapeuty

2.Etyczne problemy psychologii - argumenty za i przeciw istnieniu kodeksów etycznych. Etyczny wymiar eksperymentowania w psychologii

3.Tajemnica zawodowa, w działalności badawczej i praktycznej, psychologów

4.Relacja terapeutyczna - podmiotowe i przedmiotowe podejście do człowieka

5.Trening interpersonalny a humanizacja relacji społecznych. Praca z grupą – aspekty etyczne

6.Dziecko w badaniach psychologicznych

7.Psycholog w szpitalu. Psycholog w sądzie. Dylematy etyczne psychologa pracującego w biznesie

8.Diagnoza psychologiczna – nauka i etyka w przeprowadzaniu badań psychologicznych, analizie i opracowywaniu wyników.

Literatura:

Obowiązkowa:

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz Z., Toeplitz-Winiewska, M. (2017). Etyka zawodu psychologa. Nowe wydanie. Warszawa: WN PWN

Uzupełniająca:

Aronson, E,. (1995). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: WN PWN.

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

Brzeziński, J., Poznaniak W. (red.) (1994). Etyczne problemy działalności badawczej i praktycznej psychologów. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Brzeziński, J., Toeplitz-Winiewska M. (red.) (2000). Etyczne dylematy psychologii. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Brzeziński, J. (2002). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 125 - 178.

Kępiński, A. (2002). Poznanie chorego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (1992). Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa. Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy:

W1 student poznaje problematykę etyczną i charakterystyczne dla niej pojęcia i kategorie moralne,

W2 zna główne problemy poruszanych zagadnień oraz odpowiadające im koncepcje

Efekty umiejętności:

U1 student potrafi zespołowo i indywidualnie analizować i interpretować zagadnienia etyczne z uwzględnieniem ich aplikacji psychologicznych

Efekty kompetencji:

K1 student jest zdolny do podjęcia dyskusji na wybrany temat,

K2 potrafi także wyciągnąć odpowiednie wnioski i sformułować ocenę danej interpretacji, dotyczącej problematyki moralnej

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu etyki zawodu psychologa. Student nie umie opisać trudności i dylematów etycznych, z jakimi może spotkać się w pracy psycholog. Student nie zna kodeksu etyki zawodu psychologa.

na ocenę 3 (dst.): Student zna kodeks etyki zawodu, ale nie rozumie go i zasad w nim zawartych. Jest to wiedza wyrywkowa i nieusystematyzowana. Student nie potrafi dyskutować na temat etycznych problemów psychologii. Wypowiedzi słowne studenta świadczą o istotnych lukach w tym obszarze.

na ocenę 4 (db.): Student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy posługiwać się pojęciami z zakresu etyki zawodu psychologa. Student umie opisać trudności i dylematy etyczne, z którymi mogą borykać się osoby pracujące w zawodzie psychologa. Student potrafi wymienić i trafnie scharakteryzować podstawowe pojęcia z zakresu etyki zawodu psychologa.

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy posługiwać się pojęciami z zakresu etyki zawodu psychologa. Student umie opisać trudności, z którymi borykają się osoby wykonujące ten zawód, podejmuje często refleksję własną odnośnie przyszłej pracy z ludźmi. Student wykazuje się podmiotowym traktowaniem drugiego człowieka. Zna on i potrafi wyjaśnić takie pojęcia jak: tożsamość zawodowa psychologa, tajemnica zawodowa, relacja terapeutyczna, diagnoza, potrafi dyskutować na temat metod pracy z poszczególnymi grupami ludzi. Student potrafi dyskutować, pracować w grupach, argumentować, wykazuje się refleksją.

Umiejętności:

na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi rozpoznawać problemów specyficznych dla etyki zawodu psychologa. Student nie umie dobrać metod odpowiednich dla rozwiązywania konkretnych dylematów etycznych. Student nie wykazuje się postawą refleksyjną, jest mu obce podmiotowe traktowanie drugiego człowieka i pomoc innym.

na ocenę 3 (dst.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla etyki zawodu psychologa. Zdarza się, że student umie dobrać metody odpowiednie dla rozwiązywania konkretnych dylematów etycznych. Student czasami wykazuje się postawą refleksyjną, traktuje ludzi podmiotowo i zwykle wykazuje chęć pomocy im lub przynajmniej chęć przekierowania do innego specjalisty.

- na ocenę 4 (db.): student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla etyki zawodu psychologa. Student umie dobrać metody odpowiednie dla rozwiązywania konkretnych dylematów etycznych. Student wykazuje się postawą refleksyjną, traktuje ludzi podmiotowo i wykazuje chęć pomocy im lub chęć przekierowania do innego specjalisty.

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie rozpoznawać problemy specyficzne dla etyki zawodu psychologa. Student zna i umie sprawnie dobrać metody odpowiednie dla rozwiązywania konkretnych dylematów etycznych. Student wykazuje się postawą refleksyjną, traktuje ludzi podmiotowo i wykazuje chęć pomocy im lub chęć przekierowania do innego specjalisty. Student w życiu zawodowym i osobistym przejawia postawę zgodną z etyką pracy psychologa. Swoja postawą stara się on dawać przykład młodszym i mniej doświadczonym zawodowo kolegom.

Kompetencje:

na ocenę 2 (ndst.): Student nie jest wrażliwy na problemy innych osób. Student wykazuje się postawą negatywną wobec rozstrzygania dylematów etycznych. Student nie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student nie jest obecny na zajęciach- posiada więcej niż 2 nieobecności bez chęci wyjaśniania absencji.

na ocenę 3 (dst.): Student jest wrażliwy na problemy innych osób. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej refleksyjną, wykazuje chęć zainteresowania się problemami etyki zawodu psychologa. Student czasami uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych. Student ma 2 nieobecności, ale wykazuje chęć wyjaśnienia swoich absencji.

na ocenę 4 (db.): Student jest wrażliwy na problemy innych osób. Student wykazuje się chęcią zmiany na postawę bardziej refleksyjną, zauważa dylematy etyczne w pracy psychologa. Student w miarę aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych.

na ocenę 5 (bdb.): Student jest wrażliwy na problemy innych osób. Student jest refleksyjny, aktywnie dostrzega i analizuje dylematy etyczne. Student aktywnie uczestniczy w ćwiczeniach i pracach zespołowych.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wrzosek-Bartnik
Prowadzący grup: Joanna Wrzosek-Bartnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 32 h

- przygotowanie zadań na e-learningu: 18 h

- przygotowanie pracy zaliczeniowej 30 h

- przygotowanie do kolokwium 20 h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem konserwatorium z Etyki zawodu psychologa jest omówienie etycznych aspektów funkcjonowania psychologa w różnych aspektach pracy zawodowej. Podczas zajęć studenci uświadomią sobie możliwość istnienia różnorodnych dylematów etycznych w ich przyszłej pracy. Kwestie te będą poddawane dyskusji w trakcie zajęć. Zajęcia te mają na celu uwrażliwienie studentów na drugiego człowieka i pracę z nim w aspekcie etycznym.

Pełny opis:

Podczas zajęć poruszone zostaną następujące tematy:

Co to jest zawód psychologa?

Podstawy prawne funkcjonowania psychologów

Diagnoza psychologiczna – zagadnienia ogólne

Testy psychologiczne a praktyka i prawo

Kodeksy etyczne w różnych organizacjach

Psycholog jako terapeuta

Psycholog kliniczny

Psycholog szkolny, przedszkolny, poradnie

Psycholog w sądzie

Psycholog w biznesie

Psycholog pracy

Psycholog jako badacz

Psycholog jako autorytet

Literatura:

Obowiązkowa:

Brzeziński, J., Chyrowicz, B., Toeplitz Z., Toeplitz-Winiewska, M. (2017). Etyka zawodu psychologa. Nowe wydanie. Warszawa: WN PWN

Uzupełniająca:

Aronson, E,. (1995). Człowiek - istota społeczna. Warszawa: WN PWN.

Aronson, E., Wilson, T.D., Akert, R.M. (1997). Psychologia społeczna - serce i umysł. Poznań: Zysk i S-ka

Brzeziński, J., Poznaniak W. (red.) (1994). Etyczne problemy działalności badawczej i praktycznej psychologów. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Brzeziński, J., Toeplitz-Winiewska M. (red.) (2000). Etyczne dylematy psychologii. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.

Brzeziński, J. (2002). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 125 - 178.

Kępiński, A. (2002). Poznanie chorego. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Polskie Towarzystwo Psychologiczne. (1992). Kodeks Etyczno - Zawodowy Psychologa. Warszawa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)