Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia myśli psychologicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-HMP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia myśli psychologicznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla pierwszego roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_K 05,K_ W 02

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:podstawowy, obowiązkowy dla I roku

Cele przedmiotu:

Dzieje psychologii, z racji ich rozmiarów i złożoności można różnie traktować. W ramach wykładu z historii psychologii zostaną one potraktowane jako dzieje idei psychologii jako nauki. Przedmiot analiz stanowić: będą: tendencje rozwojowe i prawidłowości rozwoju, w tym kształtowanie się (zgodnie z jednym z modeli rozwoju psychologii) idei jednej psychologii poprzez ich mnogość i różnorodność, ostatecznie zaś nieprzypadkowe relacje między przeszłością i teraźniejszością w tym zakresie.

Efekty kształcenia: zrozumienie aktualnego stanu myśli psychologicznej dzięki uchwyceniu związków łączących przeszłość i teraźniejszość psychologii

Wymagania wstępne:brak wymagań specyficznych

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1.Przegląd sposobów uprawiania historii psychologii pod kątem właściwych im walorów poznawczych - wybór określonego sposobu do realizacji i jego uzasadnienie; program kursu

2.Początki myśli psychologicznej; filozoficzna postać myśli psychologicznej: dwa nurty (Platon - Augustyn - Kartezjusz; Arystoteles – Tomasz) - analiza porównawcza

3.Psychologia jako nauka o świadomości: wewnętrzne zróżnicowanie (jego przedmiot, zakres i stopień), przesłanki tego zróżnicowania oraz jego konsekwencje w postaci perspektyw i ograniczeń poznawczych - ujęcie ogólne

4.Klasyczna wersja psychologii jako nauki o świadomości

5.Nieklasyczne wersje psychologii jako nauki o świadomości: szczegółowa analiza porównawcza

6.Nieklasyczne wersje psychologii jako nauki o świadomości: szczegółowa analiza porównawcza (ciąg dalszy) - wersja fenomenologiczna jako kulminacja wersji nieklasycznych

7.Psychologia jako nauka o nieświadomości (psychologia głębi): wewnętrzne zróżnicowanie (jego przedmiot, zakres, stopień), przesłanki tego zróżnicowania oraz jego konsekwencje w postaci perspektyw i ograniczeń poznawczych -ujęcie ogólne

8.Psychologia jako nauka o zachowaniu: wewnętrzne zróżnicowanie (jego przedmiot, zakres, stopień), przesłanki tego zróżnicowania oraz jego konsekwencje w postaci

perspektyw i ograniczeń poznawczych - ujęcie ogólne

9.Psychologia jako nauka o zachowaniu: szczegółowa analiza porównawcza klasycznej wersji i wersji nieklasycznych

10.Psychologia jako nauka o zachowaniu - dwie wyróżnione wersje nieklasyczne: behawioryzm radykalny B.F. Skinnera i behawioryzm społeczny G.H. Meada

11.Psychologia humanistyczna - perspektywy i ograniczenia

12.Psychologia poznawcza - ujęcie ogólne

13.Psychologia poznawcza: analiza wybranych spraw szczegółowych - perspektywy i ograniczenia psychologii poznawczej

14.Wkład psychologii polskiej w całość rozwoju myśli psychologicznej

15.Syntetyczne spojrzenie na dzieje myśłi psychologicznej - tendencje i prawidłowości rozwoju myśli psychologicznej

16.Syntetyczne spojrzenie na dzieje myśłi psychologicznej - przeszłość i teraźniejszość myśli psychologicznej

Metody oceny:test wiadomości zakresu tematyki wykładów oraz literatury

Literatura:

- dowolny (do wyboru) podręcznik z zakresu historii psychologii w języku polskim

- Behawioryzm i psychologia świadomości (red. J. Siuta, K. Krzyżewski) Wydawnictwo UJ Kraków 2000;

- Behawioryzm i fenomenologia (red. T.W. Wann) Wydawnictwo UJ Kraków 2003

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Zaznajomienie z historią psychologii.

Metody i kryteria oceniania:

• kolokwium z tematów wymienionych w sylabusie [15 pytań,], termin- drugi tydzień 12.2017r.,

Kryteria oceny:

• kolokwium - 15 pytań ocenianych po 10 punktów.

Skala ocen:

dst.: 80- punktów,

dst+: 81-90 punktów,

db: 91-110 punktów,

db+: 111-130 punktów,

bdb: 131-150 punktów.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)