Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-EBHC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z ergonomicznymi uwarunkowaniami efektywności zawodowej, zagrożeniami w środowisku pracy generowanymi przez organizację miejsca realizacji czynności zawodowych.

Pełny opis:

1)Ergonomia, jej przedmiot, cele i zadania ergonomii, rys historyczny rozwoju idei ergonomicznych: nauki ergonomiczne, ergonomia w Polsce i na świecie,

2)Ergonomia jako nauka kompleksowa i empiryczna: organizacje ergonomiczne, zagadnienia ogólne ergonomii,czasopisma i literatura ergonomiczna, stan i perspektywy rozwoju ergonomii,

3)Miejsce ergonomii w klasyfikacji nauk: ergonomia wśród nauk wg. Jastrzębowskiego,

4)Interdyscyplinarne związki ergonomii z innymi dyscyplinami wiedzy (antropologia, medycyna, fizjologia, psychologia, socjologia, polityka społeczna, prawo, architektura, prakseologia, filozofia, etyka),

5)Diagnoza i ekspertyza w ergonomii: istota, definicja, iskutki prawne (film pt. „Ergonomia dla każdego),

6)Zespół ergonomiczny: skład, metody badań, ekspertyzy raporty zespołu ergonomicznego,

7)Metody badań w ergonomii: ankieta obserwacyjna, filmowanie, oceny obciążenia fizjologicznego i sprawności psychologicznej,

8)Ergonomiczne wymogi kształtowania stanowisk pracy fizycznej i umysłowej,

9)Antropometria, rola postawy roboczej i jej wpływ na efektywność realizacji zadań zawodowych,

10)Ergonomiczna ocena wydatku energetycznego podczas w fizycznej i umysłowej,.

11) Ergonomia w pracy: biurowej, artystycznej, w zawodach operatorskich,

12)Aplikacje wiedzy ergonomicznej- w przemyśle maszynowym

13)Aplikacje wiedzy ergonomicznej w transporcie (kolejowym, morskim i lotniczym),

14)Analiza materiałów z Międzynarodowego Seminarium Wykładowców Ergonomii,

15)Zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Batogowska A. Malinowski A. Ergonomia dla każdego, Sorus 2015,

2. Bugajska J., Tyszkiewicz J., Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-Naczyniowego, CIOP, Warszawa 2016,

3. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawca IMP, Łódź 1999,

4. Koradecka D. (red.) (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T. 1, T. 2, CIOP. Warszawa

5. Franus E. Struktura ogólna i metodologia nauki ergonomii. Wyd. “UNIVERSITAS”. Kraków 2001,

6. Horst N., Ergonomia 4 z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2011,

7. Juliszewski T., Złowodzki M., Ogińska H, Taczalska A., Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015,

8. Kamińska J., Łuczak A., Bugajska J. Konarska M., Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zalecenia dotyczące bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, CIOP, Warszawa 2013,

9. Kamińska J. Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem- od tabletu do stanowiska z wieloma monitorami, Warszawa, CIOP, 2016,

10. Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M., Obciążenie psychiczne pracą- nowe wyzwania dla ergonomii, Wyd. KE PAN, Kraków, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo: "Ergonomia",

-2. Czasopismo" " Ergonomics",

3. Fogliatto F.S, Guimaraes L.B.M., User-oriented method for selecting workstation components, International Journal of Industrial Ergonomics, February 2004, vol. 33, no. 2, pp. 133-147(15),

4. Lewandowski J., Ergonomia. Marcus. Łódź 1995.

Materiały Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii, Poznań 2004,

5. Łach P., Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej , CIOP, 2016,

6. Ogiński A., Ergonomia w praktyce lekarza przemysłowego. PZWL, Warszawa 1992,

7. Pisarek J., Scurek R., Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne, Wydawca: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów 2017,

8. Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, CIOP, Warszawa 2003,

9. Wykowska M., Ergonomia, http://galaxy.aci.agh.edu.pl/~ergonom/ergonomia.

Czasopisma:

10.Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors

11. Podstawy i oceny środowiska pracy,

12. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS

13.BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Nauka i praktyka

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

1) Definiuje pojęcia związane z ergonomicznymi warunkami pracy

2) Rozróżnia typy podejść do oceny ergonomicznych zagrożeń w środowisku pracy

3) Zna podstawowe metody badań ergonomicznych

4) Zna kryteria oceny wartości i przydatności narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w ergonomii

Umiejętności:

1) Potrafi zaplanować przebieg ergonomicznych badań diagnostycznych w śsrodiwsku pracy

2) Potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemów środowiska pracy.

3) Potrafi zinterpretować zagrożenia będące skutkiem środowiska pracy..

4) Potrafi wskazać zagrożenia psychofizyczne w miejscu pracy.

Postawy:

1) Wykazuje zrozumienie zagrożeń psychospołecznych będących efektem środowiska realizacji zadań zawodowych.

2) Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzoną ocenę zagorzeń psychofizycznych w środowisku zawodowym.

3) Respektuje i szanuje prawa osób zgłaszających problemu w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników określonej organizacji.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

1) Definiuje pojęcia związane z ergonomicznymi warunkami pracy

2) Rozróżnia typy podejść do oceny ergonomicznych zagrożeń w środowisku pracy

3) Zna podstawowe metody badań ergonomicznych

4) Zna kryteria oceny wartości i przydatności narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w ergonomii

Umiejętności:

1) Potrafi zaplanować przebieg ergonomicznych badań diagnostycznych w śsrodiwsku pracy

2) Potrafi dokonać wyboru narzędzi diagnostycznych adekwatnych do problemów środowiska pracy.

3) Potrafi zinterpretować zagrożenia będące skutkiem środowiska pracy..

4) Potrafi wskazać zagrożenia psychofizyczne w miejscu pracy.

Postawy:

1) Wykazuje zrozumienie zagrożeń psychospołecznych będących efektem środowiska realizacji zadań zawodowych.

2) Ma świadomość odpowiedzialności za prowadzoną ocenę zagorzeń psychofizycznych w środowisku zawodowym.

3) Respektuje i szanuje prawa osób zgłaszających problemu w zakresie zdrowia fizycznego i psychicznego pracowników określonej organizacji.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z ergonomicznymi uwarunkowaniami efektywności zawodowej, zagrożeniami w środowisku pracy generowanymi przez organizację miejsca realizacji czynności zawodowych.

Pełny opis:

1)Ergonomia, jej przedmiot, cele i zadania ergonomii, rys historyczny rozwoju idei ergonomicznych: nauki ergonomiczne, ergonomia w Polsce i na świecie,

2)Ergonomia jako nauka kompleksowa i empiryczna: organizacje ergonomiczne, zagadnienia ogólne ergonomii,czasopisma i literatura ergonomiczna, stan i perspektywy rozwoju ergonomii,

3)Miejsce ergonomii w klasyfikacji nauk: ergonomia wśród nauk wg. Jastrzębowskiego,

4)Interdyscyplinarne związki ergonomii z innymi dyscyplinami wiedzy (antropologia, medycyna, fizjologia, psychologia, socjologia, polityka społeczna, prawo, architektura, prakseologia, filozofia, etyka),

5)Diagnoza i ekspertyza w ergonomii: istota, definicja, iskutki prawne (film pt. „Ergonomia dla każdego),

6)Zespół ergonomiczny: skład, metody badań, ekspertyzy raporty zespołu ergonomicznego,

7)Metody badań w ergonomii: ankieta obserwacyjna, filmowanie, oceny obciążenia fizjologicznego i sprawności psychologicznej,

8)Ergonomiczne wymogi kształtowania stanowisk pracy fizycznej i umysłowej,

9)Antropometria, rola postawy roboczej i jej wpływ na efektywność realizacji zadań zawodowych,

10)Ergonomiczna ocena wydatku energetycznego podczas w fizycznej i umysłowej,.

11) Ergonomia w pracy: biurowej, artystycznej, w zawodach operatorskich,

12)Aplikacje wiedzy ergonomicznej- w przemyśle maszynowym

13)Aplikacje wiedzy ergonomicznej w transporcie (kolejowym, morskim i lotniczym),

14)Analiza materiałów z Międzynarodowego Seminarium Wykładowców Ergonomii,

15)Zaliczenie

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Batogowska A. Malinowski A. Ergonomia dla każdego, Sorus 2015,

2. Bugajska J., Tyszkiewicz J., Warunki i organizacja pracy dla osób z chorobami układu sercowo-Naczyniowego, CIOP, Warszawa 2016,

3. Dudek B., Waszkowska M., Merecz D., Hanke W., Ochrona zdrowia pracowników przed skutkami stresu zawodowego, Wydawca IMP, Łódź 1999,

4. Koradecka D. (red.) (1997). Bezpieczeństwo pracy i ergonomia T. 1, T. 2, CIOP. Warszawa

5. Franus E. Struktura ogólna i metodologia nauki ergonomii. Wyd. “UNIVERSITAS”. Kraków 2001,

6. Horst N., Ergonomia 4 z elementami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy. Zasady i wymagania związane z materialnym środowiskiem pracy, Wydawnictwo: Politechnika Poznańska, 2011,

7. Juliszewski T., Złowodzki M., Ogińska H, Taczalska A., Ergonomia w nauce i szkolnictwie wyższym, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków 2015,

8. Kamińska J., Łuczak A., Bugajska J. Konarska M., Organizacja pracy kontrolerów ruchu lotniczego. Zalecenia dotyczące bezpiecznych i ergonomicznych warunków pracy, CIOP, Warszawa 2013,

9. Kamińska J. Tokarski T., Ergonomia pracy z komputerem- od tabletu do stanowiska z wieloma monitorami, Warszawa, CIOP, 2016,

10. Juliszewski T., Ogińska H., Złowodzki M., Obciążenie psychiczne pracą- nowe wyzwania dla ergonomii, Wyd. KE PAN, Kraków, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Czasopismo: "Ergonomia",

-2. Czasopismo" " Ergonomics",

3. Fogliatto F.S, Guimaraes L.B.M., User-oriented method for selecting workstation components, International Journal of Industrial Ergonomics, February 2004, vol. 33, no. 2, pp. 133-147(15),

4. Lewandowski J., Ergonomia. Marcus. Łódź 1995.

Materiały Międzynarodowych Seminariów Wykładowców Ergonomii, Poznań 2004,

5. Łach P., Sposoby ograniczania obciążenia i zmęczenia na stanowiskach pracy powtarzalnej , CIOP, 2016,

6. Ogiński A., Ergonomia w praktyce lekarza przemysłowego. PZWL, Warszawa 1992,

7. Pisarek J., Scurek R., Techniczne i organizacyjne uwarunkowania wpływu czynnika ludzkiego na wypadki komunikacyjne, Wydawca: Fundacja Nauka dla Przemysłu i Środowiska, Rzeszów 2017,

8. Widerszal-Bazyl M., Stres w pracy a zdrowie, CIOP, Warszawa 2003,

9. Wykowska M., Ergonomia, http://galaxy.aci.agh.edu.pl/~ergonom/ergonomia.

Czasopisma:

10.Ergonomia An International Journal of Ergonomics and Human Factors

11. Podstawy i oceny środowiska pracy,

12. INTERNATIONAL JOURNAL OF OCCUPATIONAL SAFETY AND ERGONOMICS

13.BEZPIECZEŃSTWO PRACY. Nauka i praktyka

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)