Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny - Psychologia muzyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-MON3
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny - Psychologia muzyki
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

zaliczenie przedmiotów: anatomia i fizjologia układu nerwowego, psychologia różnic indywidualnych, psychometria, psychologia emocji i motywacji, psychopatologia, psychologia poznawcza

Skrócony opis:

Wątkiem głównym zajęć jest aktywność muzyczna człowieka. Treści wykładów dotyczą psychologicznych aspektów odbioru i tworzenia muzyki. Niepominięte zostaną wątki dotyczące pomiaru zdolności muzycznych a także ich rozwoju. Podczas zajęć będzie można się przyjrzeć skutkom działania muzyki na obszar cielesny i psychiczny człowieka. Ponadto zostaną przedstawione najnowsze modele wyjaśniające fenomen tremy muzycznej i pracy nad nią.

Pełny opis:

Podstawowym celem przedmiotu, poza wątkiem czysto poznawczym, jest swoisty trening wykorzystania wiedzy z psychologii ogólnej w obszarach: biologicznych podstaw zachowania, psychometrii, funkcji poznawczych, różnic indywidualnych czy emocji i motywacji, by móc w sposób refleksyjny podejść do fenomenu, jakim jest aktywność muzyczna człowieka. Wykład ma za zadanie pokazać adeptom psychologii, że nawet aktywność muzyczna, odbiorcza czy nadawcza, może, dzięki różnorodnym narzędziom poznania, być analizowana na różnych poziomach opisu, mimo że zdaje się być najbardziej złożoną formą aktywności człowieka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy:

student opisuje badania psychologiczne nad aktywnością muzyczną człowieka; wyjaśnia podstawowe mechanizmy fizjologiczne i poznawcze różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; opisuje najnowsze modele fenomenu tremy muzycznej

umiejętności:

student posługuje się pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; różnicuje efekty działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka

kompetencji społecznych:

zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Metody i kryteria oceniania:

wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie opisuje badań psychologicznych nad aktywnością muzyczną człowieka; nie wyjaśnia podstawowych mechanizmów fizjologicznych i poznawczych różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; nie opisuje najnowszych modeli fenomenu tremy muzycznej;

- na ocenę 3 (dst.): student pobieżnie opisuje badania psychologiczne nad aktywnością muzyczną człowieka; wyjaśnia ogólnie podstawowe mechanizmy fizjologiczne i poznawcze różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; opisuje przynajmniej jeden dowolny model fenomenu tremy muzycznej;

- na ocenę 4 (db.): student opisuje niektóre badania psychologiczne nad aktywnością muzyczną człowieka; wyjaśnia podstawowe mechanizmy fizjologiczne i poznawcze różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; opisuje kilka dowolnych modeli fenomenu tremy muzycznej;

- na ocenę 5 (bdb): student dogłębnie opisuje badania psychologiczne nad aktywnością muzyczną człowieka; wyjaśnia dość szczegółowo podstawowe mechanizmy fizjologiczne i poznawcze różnic indywidualnych w zakresie zdolności muzycznych; opisuje różne modele fenomenu tremy muzycznej;

umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie posługuje się pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; nie różnicuje efektów działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka;

- na ocenę 3 (dst.): student posługuje się niektórymi pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; różnicuje co najmniej dwa efekty działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka;

- na ocenę 4 (db.): student posługuje się trafnie pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; różnicuje efekty działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka;

- na ocenę 5 (bdb): student biegle posługuje się pojęciami w zakresie psychologii biologicznej, różnic indywidualnych i poznawczej do opisu mechanizmów i zjawisk w zakresie aktywności muzycznej człowieka; różnicuje precyzyjnie efekty działania muzyki na procesy fizjologiczne i psychologiczne człowieka;

Kompetencje: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

uczestnictwo w wykładach - 2 ECTS

praca własna z literaturą przedmiotu - 1 ECTS

przygotowanie do egzaminu - 1 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład monograficzny, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)