Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-NP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_Wo7; PS_U0r, PS_U07

Wymagania wstępne:

zdany egzamin z anatomii i fizjologii układu nerwowego

Skrócony opis:

Dzisiejsza diagnoza neuropsychologiczna służy nie tylko dokładnemu opisowi stanu klinicznego pacjenta, pomaga ocenić proces zdrowienia, ale przede wszystkim ma na celu opracowanie najskuteczniejszych metod rehabilitacji. Działania te wymagają poznania współczesnego stanu wiedzy na temat organizacji funkcji psychicznych w mózgu człowieka, deficytów powstałych na skutek jego uszkodzenia oraz mechanizmów plastyczności mózgowej. Podczas wykładów omówione zostaną wybrane zaburzenia i choroby mózgu oraz ich neuropsychologiczne konsekwencje. Studenci zapoznają się także ze współczesnymi metodami obrazowania funkcji i struktury mózgu.

Literatura:

Górska, T., Grabowska, A. i Zagrodzka, J. (red.) (2012). Mózg a zachowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN

Jodzio, K. (red.) (2009). Nowe Tendencje w Psychologii. Neuropsychologia. Współczesne kierunki badań, t. 15, Wydawnictwo Naukowe PWN

Seniów, J. (red.) (2019). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu, Instytut Psychiatrii i Neurologii: Warszawa

Walsh, K. i Darby, D. (red.) (2016). Neuropsychologia kliniczna. Wydanie piąte. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Efekty kształcenia i opis ECTS:

wiedzy: student rozpoznaje zależności miedzy uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; opisuje największe zespoły neuropsychologiczne; wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu

umiejętności: student wyznacza rolę neuropsychologa we współczesnym zespole diagnostyczno-rehabilitacyjnym w obszarze neurologii; posługuje się pojęciami w zakresie neurologii; różnicuje poszczególne zespoły neuropsychologiczne

kompetencji społecznych: zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie potrafi wyjaśnić celów i metod diagnozy neuropsychologicznej w praktyce klinicznej; nie wskazuje zależności między uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; nie wyjaśnia praktycznych aspektów rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniu mózgu ani specyfiki pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 3 (dst.): student wymienia zależności między uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; charakteryzuje jeden duży zespół neuropsychologiczny; student wyjaśnia praktyczne aspekty rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu, ale nie podaje specyfiki

- na ocenę 4 (db.): student omawia zależności miedzy uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; charakteryzuje dwa duże zespoły neuropsychologiczne; krótko wyjaśnia praktyczne aspekty i specyfikę rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 5 (bdb): student doskonale rozpoznaje zależności miedzy uszkodzeniem mózgu a zachowaniem; szczegółowo charakteryzuje trzy duże zespoły neuropsychologiczne; obszernie wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie wyznacza roli neuropsychologa we współczesnym zespole diagnostyczno-rehabilitacyjnym w obszarze neurologii; nie posługuje się pojęciami w zakresie neurologii; nie różnicuje poszczególnych zespołów neuropsychologicznych;

- na ocenę 3 (dst.): student wyznacza rolę neuropsychologa na współczesnym oddziale neurologii w publicznej służbie zdrowia w Polsce; posługuje się czasem pojęciami w zakresie neurologii; różnicuje deficyty zachowania w obrębie jednego zespołu neuropsychologicznego;

- na ocenę 4 (db.): student wyznacza rolę neuropsychologa we współczesnym zespole diagnostyczno-rehabilitacyjnym w obszarze neurologii w publicznej służbie zdrowia w Polsce; posługuje się często pojęciami w zakresie neurologii; różnicuje deficyty zachowania w obrębie dwóch zespołów neuropsychologicznych;

- na ocenę 5 (bdb): student wyznacza rolę neuropsychologa a także innych członków zespołu we współczesnym zespole diagnostyczno-rehabilitacyjnym w obszarze neurologii w publicznej służbie zdrowia w Polsce; posługuje się biegle pojęciami w zakresie neurologii; różnicuje deficyty zachowania w poszczególnych zespołach neuropsychologicznych;

Kompetencje:

zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa

Punktacja i oceny:

można zdobyć 50 pkt za poprawnie rozwiązany test wiedzy; punktacja do poszczególnych ocen przedstawia się następująco:

46 – 50 pkt bdb

41 – 45 pkt db+

36 – 40 pkt db

31 – 35 pkt dst+

26 – 30 pkt dst

0 – 25 pkt ndst

UWAGA: w celu dopuszczenia do egzaminu wymagana jest obecność przynajmniej na połowie wykładów oraz zaliczenie ćwiczeń z neuropsychologii

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)