Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-NPC
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_Wo7; PS_U0r, PS_U07

Wymagania wstępne:

zdany egzamin z anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz zaliczone ćwiczenia z różnic indywidualnych

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z podstawami diagnostyki neuropsychologicznej z użyciem standaryzowanych testów psychologicznych. Podczas omawiania testów zostanie szczególnie uwzględniona perspektywa pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń Studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Zastosowanie Testu pamięci wzrokowej Bentona BVRT we wstępnej diagnozie różnicowej.

2. Przesiewowe metody diagnostyczne w chorobach otępiennych – zastosowanie Krótkiej skali oceny stanu umysłowego MMSE oraz Testu rysowania zegara TRZ.

3. Badanie kontroli poznawczej z użyciem Kolorowego testu połączeń CTT oraz Testu płynności figuralnej Ruffa RFFT.

4. Badanie deficytów uwagi z użyciem Testu uwagi d-2.

5. Diagnoza zaburzeń pamięci materiału językowo-słuchowego z użyciem Kalifornijskiego testu uczenia się językowego CVLT.

Literatura:

Benton, A.L. (autor), Jaworowska, A., Bac, I. i Stańczak, J. (polska normalizacja) (2019). Test pamięci wzrokowej Bentona BVRT, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Brickenkamp, R., Schmidt-Atzert, L. i Liepmann, D. (autorzy), Bac, I. i Stańczak, J. (polska normalizacja) (2020). Zrewidowana wersja testu do badania uwagi i koncentracji d2-R, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

D’Elia, L.F., Satz, P., Uchiyama, C.L. i White, T. (autorzy), Łojek, E. i Stańczak, J. (polska normalizacja) (2012), Kolorowy test połączeń. Wersja dla dorosłych CTT, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Delis, D.C., Kramer, J.H., Kaplan, E. i Ober, B.A. (autorzy), Łojek, E. i Stańczak, J. (polska normalizacja) (2010). Kalifornijski test uczenia się językowego CVLT, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Folstein, M.F., Folstein, S.E. i Fanjiang, G. (autorzy), Stańczak, J. (polska normalizacja) (2013). Krótka skala oceny stanu umysłowego (MINIMENTAL) MMSE, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Krzymiński S. (1995). Test rysowania zegara. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 4, suplement 1(2), 21-30

Ruff, R.M. (autor), Łojek, E. i Stańczak, J. (polska normalizacja) (2007). Test płynności figuralnej Ruffa RFFT, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Seniów, J. (red.) (2019). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Instytut Psychiatrii i Neurologii

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedzy: student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu.

Umiejętności: student posługuje się testami neuropsychologicznymi; potrafi uzasadnić zastosowanie konkretnych testów; proponuje oddziaływania rehabilitacyjne i psychoterapeutyczne wobec osób z dysfunkcjami mózgu.

Kompetencji społecznych: student jest otwarty, wrażliwy i gotowy na kontakt z pacjentem; zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie charakteryzuje podstaw teoretycznych, konstrukcji i zastosowania podstawowych testów neuropsychologicznych; nie wyjaśnia praktycznych aspektów rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniu mózgu ani specyfiki pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 3 (dst.): student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania kilku testów neuropsychologicznych; student wyjaśnia praktyczne aspekty rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu, ale nie podaje specyfiki

- na ocenę 4 (db.): student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; krótko wyjaśnia praktyczne aspekty i specyfikę rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 5 (bdb): student szczegółowo charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; obszernie wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie dobiera i nie posługuje się prawidłowo testami do diagnozy neuropsychologicznej; nie planuje, nie opracowuje oddziaływań terapeutycznych wobec pacjentów z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 3 (dst.): student dobiera i posługuje się kilkoma testami do diagnozy neuropsychologicznej; w ogólnym zarysie potrafi przedstawić plan rehabilitacji i oddziaływań terapeutycznych wobec pacjentów z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 4 (db.): student prawidłowo dobiera i potrafi zastosować testy neuropsychologiczne, ale ma trudności z globalnym ujęciem w diagnozie; prawidłowo dobiera materiał do pracy z pacjentem neurologicznym;

- na ocenę 5 (bdb): student swobodnie posługuje się testami neuropsychologicznymi; potrafi bardzo dobrze uzasadnić zastosowanie konkretnych testów; proponuje adekwatne oddziaływania rehabilitacyjne i psychoterapeutyczne wobec osób z dysfunkcjami mózgu

Kompetencje:

student jest otwarty, wrażliwy i gotowy na kontakt z pacjentem; zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa; jest kreatywny w doborze technik i narzędzi w rehabilitacji neuropsychologicznej.

Punktacja i oceny:

można zdobyć 50 pkt łącznie za: 25 pkt za wykonane zadania na testach neuropsychologicznych oraz 25 pkt za wykonane zadania podczas kolokwium; podczas każdego spotkania można uzyskać 1 pkt za aktywność wyróżniającą się na tle grupy; za obie części zadaniowe należy uzyskać co najmniej połowę punktów, by w ogóle móc wystawić ocenę końcową; punktacja do poszczególnych ocen przedstawia się następująco:

46 – 50 pkt bdb

41 – 45 pkt db+

36 – 40 pkt db

31 – 35 pkt dst+

26 – 30 pkt dst

0 – 25 pkt ndst

UWAGA: wymagana jest bezwzględnie obecność na wszystkich spotkaniach. W sytuacjach uzasadnionych nieobecności jest możliwość wykonania zadania związanego z tematem danego spotkania w celu anulowania nieobecności i uzyskania za nie odpowiednich punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)