Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-NPC
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0313) Psychologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Neuropsychologia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Strona przedmiotu: http://brak
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_Wo7; PS_U0r, PS_U07

Wymagania wstępne:

zdany egzamin z anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz zaliczone ćwiczenia z różnic indywidualnych

Skrócony opis:

Studenci zostaną zapoznani z podstawami diagnostyki neuropsychologicznej oraz nowoczesnymi metodami badań funkcji poznawczych i rehabilitacji neuropsychologicznej.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń Studenci zapoznają się z następującymi zagadnieniami:

1. Diagnoza różnicowa (organiczne vs. czynnościowe deficyty zachowania).

2. Diagnoza i rehabilitacja w zespołach otępiennych.

3. Diagnoza i rehabilitacja w zaburzeniach po ogniskowych uszkodzeniach mózgowia.

Literatura:

Podręczniki do omawianych testów psychologicznych: BVRT, CFT, CTT, CVLT, RFFT, MMSE.

Krzymiński S. (1995). Test rysowania zegara. Postępy Psychiatrii i Neurologii, 4, suplement 1(2), 21-30.

Seniów, J. (red.) (2019). Terapia neuropsychologiczna dorosłych chorych z uszkodzeniem mózgu. Instytut Psychiatrii i Neurologii: Warszawa.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedzy: student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu.

Umiejętności: student posługuje się testami neuropsychologicznymi; potrafi uzasadnić zastosowanie konkretnych testów; proponuje oddziaływania rehabilitacyjne i psychoterapeutyczne wobec osób z dysfunkcjami mózgu.

Kompetencji społecznych: student jest otwarty, wrażliwy i gotowy na kontakt z pacjentem; zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa.

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie charakteryzuje podstaw teoretycznych, konstrukcji i zastosowania podstawowych testów neuropsychologicznych; nie wyjaśnia praktycznych aspektów rehabilitacji pacjentów po uszkodzeniu mózgu ani specyfiki pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 3 (dst.): student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania kilku testów neuropsychologicznych; student wyjaśnia praktyczne aspekty rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu, ale nie podaje specyfiki

- na ocenę 4 (db.): student charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; krótko wyjaśnia praktyczne aspekty i specyfikę rehabilitacji neuropsychologicznej i pomocy psychologicznej osobom z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 5 (bdb): student szczegółowo charakteryzuje podstawy teoretyczne, konstrukcji i zastosowania testów neuropsychologicznych; obszernie wyjaśnia zasady i kierunki oddziaływań terapeutycznych wobec osób z dysfunkcjami mózgu

Umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): student nie dobiera i nie posługuje się prawidłowo testami do diagnozy neuropsychologicznej; nie planuje, nie opracowuje oddziaływań terapeutycznych wobec pacjentów z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 3 (dst.): student dobiera i posługuje się kilkoma testami do diagnozy neuropsychologicznej; w ogólnym zarysie potrafi przedstawić plan rehabilitacji i oddziaływań terapeutycznych wobec pacjentów z dysfunkcjami mózgu

- na ocenę 4 (db.): student prawidłowo dobiera i potrafi zastosować testy neuropsychologiczne, ale ma trudności z globalnym ujęciem w diagnozie; prawidłowo dobiera materiał do pracy z pacjentem neurologicznym;

- na ocenę 5 (bdb): student swobodnie posługuje się testami neuropsychologicznymi; potrafi bardzo dobrze uzasadnić zastosowanie konkretnych testów; proponuje adekwatne oddziaływania rehabilitacyjne i psychoterapeutyczne wobec osób z dysfunkcjami mózgu

Kompetencje:

student jest otwarty, wrażliwy i gotowy na kontakt z pacjentem; zachowuje ostrożność w wyrażaniu opinii; postępuje zgodnie z zasadami kodeksu etyczno-zawodowego psychologa; jest kreatywny w doborze technik i narzędzi w rehabilitacji neuropsychologicznej.

Punktacja i oceny:

można zdobyć 50 pkt łącznie za: 7 wejściówek po 4 pkt oraz 22 pkt za wykonane zadania na testach neuropsychologicznych; można uzyskać 1 pkt za aktywność wyróżniającą się na tle grupy; istnieje możliwość poprawy wejściówek na ostatnim spotkaniu; za każdą część zadaniową należy uzyskać co najmniej połowę punktów, by w ogóle móc wystawić ocenę końcową; punktacja do poszczególnych ocen przedstawia się następująco:

46 – 50 pkt bdb

41 – 45 pkt db+

36 – 40 pkt db

31 – 35 pkt dst+

26 – 30 pkt dst

0 – 25 pkt ndst

UWAGA: wymagana jest bezwzględnie obecność na wszystkich spotkaniach. W sytuacjach uzasadnionych nieobecności jest możliwość wykonania zadania związanego z tematem danego spotkania w celu anulowania nieobecności i, w przypadku punktowanego podczas zajęć zadania, uzyskania za nie odpowiednich punktów

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)