Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia różnic indywidualnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PI1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia różnic indywidualnych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W07; PS_W18; PS_U03; PS_U05

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie z różnymi testami inteligencji oraz kwestionariuszami służącymi do pomiaru temperamentu i kompetencji społecznych, a także nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem ich w celach diagnostycznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć. Różne sposoby podejścia do diagnozy psychologicznej. Podstawowe standardy, w tym aspekty etyczne, prowadzenia badań psychologicznych

2. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu Testu Matryc Ravena

3. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu Testu Matryc Ravena – cd.

4. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella

5. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella – cd.

6. Pomiar inteligencji skrystalizowanej – prezentacja baterii testów APIS-Z

7. Bateria testów APIS-Z – cd.

8. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej. Pomiar inteligencji emocjonalnej przy użyciu narzędzi SIE-T i PKIE

9. Pomiar inteligencji emocjonalnej przy użyciu narzędzi SIE-T i PKIE - cd.

10. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R)

11. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R) - cd.

12. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza PTS

13. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych. Pomiar kompetencji społecznych przy użyciu kwestionariusza PROKOS

14. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych. Pomiar kompetencji społecznych przy użyciu kwestionariusza PROKOS – cd.

15. Końcowy test wiadomości

16. Omówienie wyników testu wiadomości. Zaliczenia

Literatura:

Anastasi, A., Urbina. S. (1999). Testy psychologiczne (rozdz. 4, 5). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1996). Testy – prawo – praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Cyniak-Cieciura, M., Zawadzki, B., Strelau, J. (2016). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu: Wersja Zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A. (2004). Dostęp do testów psychologicznych i kompetencje zawodowe ich użytkowników. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: Academica.

Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1991). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja Standard. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1992). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja dla Zaawansowanych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. (wyd. 2 uzup.). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Stańczak, J. (2006). Bateria testów APIS-Z. Podręcznik (wyd. 2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Wujcik, R., Stańczak, J., Jaworowska, A., Wrocławska-Warchala, E. (2021). Bateria testów APIS-Z(R). Wersja zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stańczak, J. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella - wersja 2. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Wytyczne Międzynarodowej Komisji Ds. Testów: www.practest.com.pl

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy (PS_W07; PS_W18):

1) identyfikuje podstawowe koncepcje struktury intelektu

2) charakteryzuje nowe koncepcje inteligencji i wyjaśnia znaczenie inteligencji w funkcjonowaniu człowieka

3) charakteryzuje podstawowe koncepcje temperamentu i wyjaśnia funkcje regulacyjne temperamentu

4) rozróżnia podstawowe typy podejść do diagnozy intelektu

5) zna podstawowe testy inteligencji

6) wymienia podstawowe metody pomiaru temperamentu

7) rozumie etyczne i prawne aspekty stosowania testów i kwestionariuszy

Efekty umiejętności (PS_U03; PS_U05):

1) umie przeprowadzić badanie wybranymi testami inteligencji i kwestionariuszami

2) potrafi zinterpretować wyniki

3) potrafi integrować wyniki i dokonywać diagnozy intelektu oraz temperamentu

4) potrafi przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania testowego i kwestionariuszowego

5) umie wykorzystać wiedzę o regulacyjnych funkcjach temperamentu przy diagnozie

i prognozie ludzkich zachowań

Efekty kompetencji:

1) wykazuję zrozumienie i tolerancję wobec różnorodności

2) ma świadomość odpowiedzialności za stawiane diagnozy i przekazywane informacje zwrotne

3) respektuje i szanuje prawa osób badanych oraz autorów i wydawców testów

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

- ocena 5 (bdb): bardzo dobre rozróżnianie podstawowych sposobów podejścia do diagnozy psychologicznej, bardzo dobra znajomość podstawowych narzędzi do diagnozy inteligencji i temperamentu, bardzo dobre przeprowadzanie badań testowych oraz interpretowanie wyników, bardzo dobra znajomość aspektów etycznych stosowania testów;

- ocena 4 (db): dobre rozróżnianie podstawowych sposobów podejścia do diagnozy psychologicznej, dobra znajomość podstawowych narzędzi do diagnozy inteligencji i temperamentu, dobre przeprowadzanie badań testowych oraz interpretowanie wyników, dobra znajomość aspektów etycznych stosowania testów;

- ocena 3 (dst): dostateczne rozróżnianie podstawowych sposobów podejścia do diagnozy psychologicznej, dostateczna znajomość podstawowych narzędzi do diagnozy inteligencji i temperamentu, przeprowadzanie badań testowych oraz interpretowanie wyników, dostateczna znajomość aspektów etycznych stosowania testów;

- ocena 2 (brak zaliczenia zajęć): nieznajomość podstawowych sposobów podejścia do diagnozy psychologicznej, nieznajomość podstawowych narzędzi do diagnozy inteligencji i temperamentu, brak umiejętności przeprowadzania badań testowych oraz interpretowania wyników, nieznajomość aspektów etycznych stosowania testów.

Warunki konieczne do zaliczenia ćwiczeń i składowe oceny końcowej z zajęć:

1) liczba nieobecności nieprzekraczająca trzech (niezależnie od tego, czy są usprawiedliwione czy nie) w ciągu całego roku akademickiego;

2) aktywne uczestnictwo w postaci wykonywania testów i obliczania wyników;

3) zaliczenie testu końcowego.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szydłowski
Prowadzący grup: Piotr Szydłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie z różnymi testami inteligencji oraz kwestionariuszami służącymi do pomiaru temperamentu i kompetencji społecznych, a także nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem ich w celach diagnostycznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć. Różne sposoby podejścia do diagnozy psychologicznej. Podstawowe standardy, w tym aspekty etyczne, prowadzenia badań psychologicznych.

2. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu Testu Matryc Ravena.

3. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella.

4. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella – cd.

5. Pomiar inteligencji skrystalizowanej – prezentacja baterii testów APIS-Z

6. Bateria testów APIS-Z – cd.

7. Skala Inteligencji Wechslera (WAIS-R) – prezentacja narzędzia.

8. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej. Pomiar inteligencji emocjonalnej przy użyciu narzędzi SIE-T i PKIE

9. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza PTS.

10. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R).

11. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R) - cd.

12. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych. Pomiar kompetencji społecznych przy użyciu kwestionariusza PROKOS.

13. Wielowymiarowy Kwestionariusz Preferencji WKP - badanie zainteresowań zawodowych.

14. Pomiar refleksyjności-impulsywności – prezentacja testu MFF i Kwestionariusza Refleksyjności KR.

15. Końcowy test wiadomości.

16. Omówienie wyników testu wiadomości. Zaliczenia.

Literatura:

1. Anastasi, A., Urbina. S. (1999). Testy psychologiczne (rozdz. 4, 5). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

2. Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL) Podręcznik. Warszawa: Pracownia

Testów Psychologicznych PTP.

3. Jaworowska, A. (2004). Dostęp do testów psychologicznych i kompetencje zawodowe ich użytkowników. W: J. Brzeziński,

M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: Academica.

4. Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1991). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja Standard. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

5. Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1992). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja dla Zaawansowanych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

6. Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

7. Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

8. Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Stańczak, J. (2006). Bateria testów APIS-Z. Podręcznik (wyd. 2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

9. Matczak, A., Jaworowska, A. Kwestionariusz refleksyjności KR. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

10. Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

11. Matczak, A., Martowska, K. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji - wersja 3 Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

12. Matczak, A., Piekarska, J., Studiarek, E. (2005). Skala Inteligencji Emocjonalnej –Twarze SIE-T. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

13. Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

14. Cyniak-Cieciura, M., Zawadzki, B., Strelau, J. (2016). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu: Wersja zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

15. Wytyczne Międzynarodowej Komisji Ds. Testów: www.practest.com.pl.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Harasimczuk, Klaudia Ponikiewska
Prowadzący grup: Justyna Harasimczuk, Klaudia Ponikiewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaznajomienie z różnymi testami inteligencji oraz kwestionariuszami służącymi do pomiaru temperamentu i kompetencji społecznych, a także nabycie umiejętności związanych ze stosowaniem ich w celach diagnostycznych.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie w problematykę zajęć. Różne sposoby podejścia do diagnozy psychologicznej. Podstawowe standardy, w tym aspekty etyczne, prowadzenia badań psychologicznych

2. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu Testu Matryc Ravena

3. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu Testu Matryc Ravena – cd.

4. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella

5. Pomiar inteligencji płynnej przy użyciu testów Cattella – cd.

6. Pomiar inteligencji skrystalizowanej – prezentacja baterii testów APIS-Z

7. Bateria testów APIS-Z – cd.

8. „Nowe inteligencje” – na przykładzie inteligencji emocjonalnej. Pomiar inteligencji emocjonalnej przy użyciu narzędzi SIE-T i PKIE

9. Pomiar inteligencji emocjonalnej przy użyciu narzędzi SIE-T i PKIE - cd.

10. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R)

11. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza FCZ-KT(R) - cd.

12. Pomiar cech temperamentu przy użyciu kwestionariusza PTS

13. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych. Pomiar kompetencji społecznych przy użyciu kwestionariusza PROKOS

14. Inteligencja a kompetencje – na przykładzie kompetencji społecznych. Pomiar kompetencji społecznych przy użyciu kwestionariusza PROKOS – cd.

15. Końcowy test wiadomości

16. Omówienie wyników testu wiadomości. Zaliczenia

Literatura:

Anastasi, A., Urbina. S. (1999). Testy psychologiczne (rozdz. 4, 5). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Brzeziński, J. i in. (2004). Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. WAIS-R (PL). Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Ciechanowicz, A., Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1996). Testy – prawo – praktyka. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Cyniak-Cieciura, M., Zawadzki, B., Strelau, J. (2016). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu: Wersja Zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A. (2004). Dostęp do testów psychologicznych i kompetencje zawodowe ich użytkowników. W: J. Brzeziński, M. Toeplitz-Winiewska (red.), Etyczne dylematy psychologii. Warszawa: Academica.

Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1991). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja Standard. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Szustrowa, T. (1992). Podręcznik do Testu Matryc Ravena. Wersja dla Zaawansowanych. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Jaworowska, A., Matczak, A. (2005). Popularny Kwestionariusz Inteligencji Emocjonalnej PKIE. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Martowska, K. (2012). Psychologiczne uwarunkowania kompetencji społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Liberi Libri.

Matczak, A. (1994). Diagnoza intelektu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

Matczak, A. (2007). Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS. Podręcznik. (wyd. 2 uzup.). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Jaworowska, A., Ciechanowicz, A., Stańczak, J. (2006). Bateria testów APIS-Z. Podręcznik (wyd. 2). Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Knopp, K. (2013). Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka. Warszawa: Liberi Libri.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji – wersja Raymonda B. Cattella i Alberty K.S. Cattell. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Martowska, K. (2013). Profil Kompetencji Społecznych PROKOS. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Matczak, A., Wujcik, R., Stańczak, J., Jaworowska, A., Wrocławska-Warchala, E. (2021). Bateria testów APIS-Z(R). Wersja zrewidowana. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Stańczak, J. (2013). Neutralny Kulturowo Test Inteligencji Cattella - wersja 2. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Strelau, J., Zawadzki, B. (1998). Kwestionariusz Temperamentu PTS. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Zawadzki, B., Strelau, J. (1997). Formalna Charakterystyka Zachowania – Kwestionariusz Temperamentu FCZ-KT. Podręcznik. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Wytyczne Międzynarodowej Komisji Ds. Testów: www.practest.com.pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Harasimczuk, Bartłomiej Swebodziński
Prowadzący grup: Justyna Harasimczuk, Bartłomiej Swebodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)