Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do specjalności: Psychologia kliniczna i psychoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PKP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do specjalności: Psychologia kliniczna i psychoterapia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02; PS_W03; PS_W04; PS_W08; PS_W09;PS_W11; PS_W13; PS_W14; PS_W16; PS_U03; PS_U04; PS_U11;

PS_K01; PS_K04; PS_K06

Wymagania wstępne:

Brak.

Skrócony opis:

Cykl wykładów obejmujący wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki.

Pełny opis:

Cykl wykładów poświęcony psychologii klinicznej i psychoterapii. Obejmuje wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki. Przedstawione zostaną kluczowe subdyscypliny psychologii klinicznej, w tym psychologia kliniczna dzieci i młodzieży, neuropsychologia kliniczna, kliniczna psychologia zdrowia, psychologia niepełnosprawności i rehabilitacji oraz psychogerontologia. Omówione zostaną różne formy praktycznej działalności psychologa klinicznego. Oprócz psychoterapii przedstawione zostaną formy, takie jak poradnictwo psychologiczne, promocja zdrowia i prewencja zaburzeń czy pomoc psychologiczna w sytuacjach kryzysu. Ponadto, scharakteryzowane zostaną kluczowe modele, metody i podstawy postępowania w ramach diagnozy klinicznej. Program wykładów obejmuje także zapoznanie studentów z głównymi systemami i podejściami psychoterapeutycznymi (psychoanaliza i psychoterapia psychodynamiczna; terapia poznawczo-behawioralna; psychoterapia egzystencjalna i humanistyczna; koncepcje systemowe). Zaprezentowane zostaną także podstawowe grupy zaburzeń psychicznych zawarte w aktualnie funkcjonujących systemach klasyfikacyjnych oraz możliwe sposoby ich leczenia. Omówione zostanie znaczenie praktyki opartej na dowodach empirycznych. Przedstawione zostaną badania nad skutecznością psychoterapii, a także nowe trendy i dalsze kierunki rozwoju psychoterapii.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK 1. Student zna podstawowe kompetencje i umiejętności psychologa klinicznego i psychoterapeuty.

EK 2. Student posiada wiedzę na temat zapobiegania i przeciwdziałania kryzysom, stresorom, zjawiskom patologicznym w życiu człowieka.

EK 3. Student zna najważniejsze obszary dotyczące prowadzenia terapii i jej techniki w zakresie różnych kierunków terapeutycznych.

EK 4. Student zna różne dziedziny psychologii klinicznej, służące analizowaniu i interpretowaniu roli czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym,

uzależnieniom, zapobieganiu potencjalnym zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów psychicznych.

Umiejętności

EK 5. Student potrafi rozpoznawać problemy specyficzne dla różnych form psychopatologii oraz dopasować do nich odpowiednią pomoc psychologiczną.

Kompetencje społeczne

EK 6. Student jest gotów do organizowania i planowania własnych badań z zakresu psychologii klinicznej i psychoterapii.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena będzie wystawiana na podstawie egzaminu końcowego. Zakres materiału egzaminacyjnego obejmuje treść wykładów oraz podaną literaturę obowiązkową.

Zasady oceniania:

poniżej 51% - ocena niedostateczna (2,0)

od 51 do 60% - ocena dostateczna (3,0)

od 61 do 70% - ocena dostateczna plus (3,5)

od 71 do 80% - ocena dobra (4,0)

od 81 do 90% - ocena dobra plus (4,5)

od 91 do 100% - ocena bardzo dobra (5,0)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Patryk Łakuta
Prowadzący grup: Patryk Łakuta
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayHFgxHwZmeW3QEpFCUSVVFVIEEbjZNjrhyWciB_gplU1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bec8e217-8f38-43d9-a572-3d199299c13f&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

E-learning: zajęcia synchroniczne, prowadzone zdalnie w aplikacji Microsoft Teams.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:


udział w wykładzie: 30 godz.

studium literatury, przygotowanie do egzaminu: 30 godz.

suma godzin: 60 [60/30(25)=2]

liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cykl wykładów stanowiących wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących psychoterapii i psychologii klinicznej jako dziedziny badań i praktyki

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa):

Cierpiałkowska, L. i Sęk, H. (red). (2020). Psychologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca:

Cierpiałkowska, L. (red). (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.

Cierpiałkowska, L. i Suszek, H. (red). (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Eneteia.

Feltham, C., Horton, I. (red.) (2013). Psychoterapia i poradnictwo. Tom 1 i 2. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Freyberger, H. J., Schneider, W. i Stieglitz, R. D. (red.). (2014). Kompendium psychiatrii, psychoterapii, medycyny psychosomatycznej. Warszawa: Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie.

Grzegorzewska, I., Cierpiałkowska, L., Borkowska, A. (red.) (2020). Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Grzesiuk, L., Styła, R. (2009). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Difin.

Sęk, H (2023). Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sęk, H. (2001). Wprowadzenie do psychologii klinicznej. Warszawa: Wyd. Naukowe Scholar.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)