Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Doradztwo i pomoc psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Doradztwo i pomoc psychologiczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W13;PS_U10; PS_U11, PS_K02; PS_K06

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznane słuchaczy z problemami prowadzenia zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego i pomocy psychologiczne w obszarze psychologii pracy i organizacji.

Pełny opis:

1. Rola doradztwa psychologicznego we współczesnym rozwoju społecznym.

2. Specyfika doradztwa psychologicznego na współczesnym rynku pracy (diagnoza predyspozycji: specjalistycznych, zawodowych, sportowych oraz poradnictwo w wyborze ścieżki rozwoju i edukacji, wyboru zawodu)

3. Prawne aspekty funkcjonowania doradztwa psychologicznego (poradnie psychologiczne samorządowe, prywatne- zakres działania, uprawnienia, dokumenty dla klientów)

4. Organizacja doradztwa psychologicznych w Polsce (PPP, agencje doboru personalnego, pracownie psychologiczne/psychotechniczne, placówki i gabinety komercyjne)

Literatura:

Buckingham M., 1. Buckingham M., Coffman C., Po pierwsze: Złam wszelkie zasady. Co najwięksi menedżerowie na świecie robią inaczej, MT Biznes, Warszawa 2012.

Czahajda R., Wydrych K., Jak błędy poznawcze wpływają na wynik rozmowy rekrutacyjnej?, W:Human Resources Management Evidence Based. Podręcznik Eksperta, 2019, s. 78-88.

Diekmann, J., & König, C. J. (2015). Personality testing in personnel selection: Love it? Leave it? Understand it! In I. Nikolaou & J. K. Oostrom (Eds.), Employee recruitment, selection, and assessment: Contemporary issues for theory and practice (pp. 117–135). Routledge/Taylor & Francis Group.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne: Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Januszkiwcz, K. (2016). Wykorzystanie testów psychologicznych w praktyce zarządzania. Zeszyty Naukowe, 7(955), 57-96.

Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN,1. Warszawa 2008.

Lipinska-Grobelny, A. (2005). Ośrodek oceny (Assessment Centre). Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 3-4, 102-112,

Szustrowa T., Testy w biznesie standardy i praktyka, Wyd. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2011,

Wekselberg V., (2009), Trafna procedura. Koszty i walidacja metod selekcji menedżerów w Polsce, Personel i Zarządzanie, 10,

Suchar M., (2005), Rekrutacja i selekcja pracowników, Wyd. CH Beck, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia doradztwa zawodowego

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań doradztwa zawodowego

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia doradztwa zawodowego

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy niezbędnej do prowadzenia doradztwa zawodowego

Wiedza

Na ocenę-5: w wysokim stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie doradztwa zawodowego.

Na ocenę- 4: dobrze opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań diagnostycznych w zakresie doradztwa zawodowego.

Na ocenę- 3: w wystarczającym stopniu opanował wiedzą niezbędną do prowadzenia badań w zakresie doradztwa zawodowego.

Na ocenę- 2: nie opanował w wystarczającym stopniu wiedzy niezbędnej do prowadzenia badań w zakresie doradztwa zawodowego.

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie samodzielnie zaplanować i prowadzić badania oraz udzielać porad w zakresie doradztwa zawodowego.

Na ocenę- 4: podczas planowania procesu diagnostycznego, prowadzenia kontraktu

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przeprowadzić kontraktu psychologicznego, a podczas planowania procesu diagnostycznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych nie jest samodzielny i wymaga znacznej pomocy.

Na ocenę- 2: nie potrafi właściwe przeprowadzić badań psychologicznych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie diagnostyki psychologiczne, postępuje etycznie.

.

Umiejętności

Na ocenę- 5: umie samodzielnie dokonać zaplanować przebieg procesu diagnostycznego i wybrać adekwatne narzędzia diagnostyczne, umie bdb. przeprowadzić kontrakt psychologiczny, samodzielnie przeprowadzić diagnozę, zinterpretować, zintegrować uzyskane dane i dokonać diagnozy; potrafi bardzo dobrze przekazywać informacje zwrotne o wynikach badania.

Na ocenę- 4: podczas planowania procesu diagnostycznego, prowadzenia kontraktu psychologicznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych na ogół jest mało samodzielny i wymaga pewnej pomocy.

Na ocenę- 3: nie potrafi właściwie przeprowadzić kontraktu psychologicznego, a podczas planowania procesu diagnostycznego, wykonywania diagnozy, interpretowania wyników oraz przekazywania informacji zwrotnych nie jest samodzielny i wymaga znacznej pomocy.

Na ocenę- 2: nie potrafi właściwe przeprowadzić badań psychologicznych.

Kompetencje (postawy):

Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie diagnostyki psychologiczne, postępuje etycznie.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos, Aleksandra Kűhn-Dymecka
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos, Aleksandra Kűhn-Dymecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa, oraz tworzenia ścieżek kariery zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Łukasz Subramanian
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Łukasz Subramanian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką doradztwa zawodowego, zawodoznawstwa, oraz tworzenia ścieżek kariery zawodowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Łukasz Subramanian
Prowadzący grup: Aleksandra Kűhn-Dymecka, Łukasz Subramanian
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)