Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do specjalności: Psychologia pracy i organizacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-PPO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do specjalności: Psychologia pracy i organizacji
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

braPS_W02; PS_W03; PS_W04; PS_W08; PS_W09;PS_W11; PS_W13; PS_W14; PS_W16; PS_U03; PS_U04; PS_U11;

PS_K01; PS_K04; PS_K06

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z funkcjonowanie zawodowym w różnego typu formach aktywności zawodowej pracownika oraz roli psychologa.

Pełny opis:

Uczestnicy zajęć zapoznają się:

1) z różnymi formami organizacji zatrudniających pracowników,

2) uwarunkowaniami zewnętrznymi efektywności organizacji,

3) wewnętrzne procesy w organizacji (konflikty organizacyjne i sposoby ich rozwiązywania),

4) metodami diagnozowania zachowań organizacyjnych,

5) rolami społecznymi w organizacji.

Literatura:

Danielak W., Pujer K., Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnienie orientacji zasobowej, EXANTE, Wrocław 2017,

Fritz R., ABC nowoczesnego menedżera, Amber 2002,

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 2012

Grzebyk-Dulak I., Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Difin 2017,

Król-Fijewska M., Kijewski P., Asertywność menedżera, PWE 2013,

Król H., Ludwiczynki A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik tworzenia kapitału ludzkiego organizacji, PWN 2011,

Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wajs A., Aktywność twórcza a pracoholizm, Difin 2013,

Łabuz A.M., 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa 2013,

Muszyński M., Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placent 2006,

Tabernacka M., Antropologia mediacji, ATUT 2015

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Studenci uzyskają informacje o meandrach funkcjonowania w różnego typu organizacjach.

Ponadto zostaną zaprezentowane metody diagnozowania równego typu problemów występujących w organizacjach, a także metody oceny pracowników zajmujących różne stanowiska w hierarchii zawodowej.

Metody i kryteria oceniania:

a) Opis ECTS.

-aktywność na platformie e-learningowej -30 godz.

-przygotowanie do zajęć /praca domowa/ praca na podstawie e-learningowej -10 godz.

-przygotowanie i napisanie semestralnej pracy kontrolnej -20 godz.

b) warunki zaliczenia przedmiotu

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju, termin oddania- drugi tydzień 01.2022r.,

Metody oceny:

• semestralna praca kontrolna w postaci eseju (0 ÷ 50 punktów],

Skala ocen:

dst.: 20- punktów,

dst+: 21-30 punktów,

db: 31-40 punktów,

db+: 41-45 punktów,

bdb: 46-50-punktów

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy i organizacji , bardzo dobrze zna bazy danych literatury z psychologii pracy i organizacji bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i organizacji

ocena dobra (4) – student dobrze orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy i organizacji, dobrze zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy i organizacji, dobrze dobiera i wykorzystuje zaawansowane metody badań stosowane w psychologii pracy i organizacji

ocena dostateczna (3) – student słabo orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy i organizacji, słabo zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy i organizacji słabo dobiera i wykorzystuje metody badań stosowane w psychologii pracy i organizacji

ocena niedostateczna (2) – student nie orientuje się w nowoczesnych metodach badań w psychologii pracy i organizacji, nie zna bazy danych literatury dotyczącej psychologii pracy i organizacji, nie potraf dobrać i wykorzystać metody badań stosowane w psychologii pracy i organizacji

Praktyki zawodowe:

Praktyki winny być realizowane zgodnie z wybraną ścieżką dydaktyczną (specjalniścią)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aVKj_ZNQB2J4Y4crnOMeOclAcw9ORLs53a1jHnvxQQjE1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9258db06-ceb5-4fa8-b35c-c2a05a58dc57&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot przybliża tematykę funkcjonowania ludzi w w różnych sytuacjach zawodowych

Pełny opis:

Studenci zapoznają się z różnymi uwarunkowaniami doboru, selekcji i kwalifikacji do różnych zawodów oraz procedurami procesu kadrowego. Zostana przedstawione czynniki wpływające na efektywność zawodową, zależną od sytuacji społecznej, predyspozycji indywidualnych, kontekstu i warunków realizacji określonych zadań, pory doby, mikroklimatum,, etc.

Literatura:

Danielak W., Pujer K., Nowoczesne zarządzanie organizacją ze szczególnym uwzględnienie orientacji zasobowej, EXANTE, Wrocław 2017,

Fritz R., ABC nowoczesnego menedżera, Amber 2002,

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN 2012

Grzebyk-Dulak I., Adaptacja społeczno-zawodowa w formacji mundurowej. Studium teoretyczno-empiryczne, Difin 2017,

Król-Fijewska M., Kijewski P., Asertywność menedżera, PWE 2013,

Król H., Ludwiczynki A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Podręcznik tworzenia kapitału ludzkiego organizacji, PWN 2011,

Lipka A., Waszczak S., Winnicka-Wajs A., Aktywność twórcza a pracoholizm, Difin 2013,

Łabuz A.M., 5 kroków do porozumienia. Jak skutecznie negocjować w biznesie. Helion, Warszawa 2013,

Muszyński M., Aktywne metody prowadzenia strategii przedsiębiorstwa, Placent 2006,

Tabernacka M., Antropologia mediacji, ATUT 2015

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zdzisław Kobos
Prowadzący grup: Zdzisław Kobos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)