Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy i podejścia psychoterapeutyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-SIP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy i podejścia psychoterapeutyczne
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W14; PS_W16; PS_U07

Wymagania wstępne:

Zaliczony wykład z wprowadzenia do psychologii klinicznej i psychoterapii.

Pełny opis:

Cykl wykładów poświęcony będzie zapoznaniu z podejściami psychoterapeutycznymi, uznawanymi jako podstawowe szkoły prowadzenia psychoterapii. Przedstawione zostaną główne założenia teoretyczne oraz metody pracy w podejściu psychoanalitycznym i psychodynamicznym, poznawczo-behawioralnym, humanistyczno-doświadczeniowym, systemowym oraz integracyjnym. Dodatkowo zostanie zwrócona uwaga na to, iż w ramach każdej ze szkół psychoterapii następowała ewolucja poglądów oraz różnicowanie się podejść. Studenci będą mieli także okazję do poszerzenia dotychczasowej wiedzy o to, jak - w zależności od określonego systemu psychoterapii - wyglądać może konceptualizacja przypadku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Prochaska, J., Norcross, J. (2018). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Literatura uzupełniająca:

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: UJ.

Corney, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2006). Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2006). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Kokoszka, A. (2009). Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej: podstawowe zasady i przykłady z praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

McWilliams, N. (2023). Psychoterapia psychoanalityczna. Gdańsk: Harmonia.

Mellibruda. J. (2013). Siedem ścieżek integrcji psychoterapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Słysz, A. (2017). Konceptualizacja przypadku w różnych modelach psychoterapii. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Yalom, I. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1. Student zna i rozumie, jak analizować i interpretować rolę

czynników sprzyjających zachowaniom zdrowotnym,

uzależnieniom, zapobieganiu potencjalnym

zaburzeniom rozwoju i patologii w zakresie procesów

psychicznych.

EK2. Student zna i rozumie w sposób pogłębiony wybrane metody i

narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej.

EK3. Student potrafi dobrać techniki i sposoby pomocy

psychologicznej odpowiednie dla danych form

dysfunkcjonalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie wyniku egzaminu/kolokwium końcowego:

Zasady oceniania:

ocena 2 (ndst) - mniej niż 60 % poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 3 (dst): 60-67% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 3+ (dst+): 68-74% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 4 (db): 75-82% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 4+ (db+): 83-89% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

ocena 5 (bdb) - 90-100% poprawnych odpowiedzi / zdobytych punktów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

ECTS [1 ECTS = 30(25) godz. pracy studenta]:udział w wykładzie: 30 godz.


studium literatury, przygotowanie do egzaminu: 30 godz.


suma godzin: 60 [60/30(25)=2]


liczba ECTS: 2

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura podstawowa:

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2011). Psychoterapia. Szkoły i metody. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Prochaska, J., Norcross, J. (2018). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Literatura uzupełniająca:

de Barbaro, B. (1999). Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków: UJ.

Corney, G. (2005). Teoria i praktyka poradnictwa i psychoterapii. Poznań: Zysk i S-ka.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2006). Psychoterapia. Badania i szkolenie. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2006). Psychoterapia. Praktyka. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Grzesiuk, L. , Suszek, H. (red.) (2005). Psychoterapia. Teoria. Podręcznik akademicki. Warszawa: Eneteia.

Kokoszka, A. (2009). Wprowadzenie do terapii poznawczo-behawioralnej: podstawowe zasady i przykłady z praktyki klinicznej. Kraków: Wydawnictwo UJ.

McWilliams, N. (2023). Psychoterapia psychoanalityczna. Gdańsk: Harmonia.

Mellibruda. J. (2013). Siedem ścieżek integrcji psychoterapii. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Słysz, A. (2017). Konceptualizacja przypadku w różnych modelach psychoterapii. Poznań: Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.

Yalom, I. (2008). Psychoterapia egzystencjalna. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłosowski
Prowadzący grup: Marcin Kłosowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)