Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zastosowanie narzędzi psychometrycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-N-ZNPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zastosowanie narzędzi psychometrycznych
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_U04; PS_U5, PS_K02

Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu psychometrii, podstaw diagnozy psychologicznej

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie narzędzi psychometrycznych, które mogą zostać wykorzystane w szeroko pojętym HR. Omówione zostaną zagadnienia związane ze stosowaniem narzędzi spełniających standardy psychometryczne.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zaprezentowanie narzędzi psychometrycznych, które mogą zostać wykorzystane w szeroko pojętym HR. Omówione zostaną zagadnienia związane ze stosowanie narzędzi spełniających standardy psychometryczne.

Student zapozna się z różnymi technikami badawczymi przydatnymi w kontekście zarządzania zasobami ludzkimi na różnych etapach (m.in. rekrutacja i selekcja; psychospołeczne czynniki ryzyka; zdrowie; work-life balance itp.).

Omówione zostaną zagadnienia związane ze stosowaniem narzędzi psychometrycznych, w tym m.in. standardy stosowania testów, kwestie etyczne i prawne, procedury.

Literatura:

Podręczniki do następujących narzędzi:

BIP; CwP; LBQ; LJI; LMI; TIC; WERK; WKP; TMS; D2; EPQ-R; NEO-FFI; GHQ.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

W1 - student posiada wiedzę na temat procedur stosowania narzędzi psychometrycznych

W2 - student posiada wiedzę na temat podstaw teoretycznych stosowanych metod

U1 - potrafi dobrać odpowiednie techniki badawcze do diagnozy osobowości, sprawności innych funkcji psychicznych (procesy poznawcze, emocjonalne, motywacyjne, preferencje wartości, postawy religijne, i in.), zdolności adaptacyjnych oraz funkcjonowania w różnych relacjach społecznych, istotnych z punktu widzenia środowiska pracy

U2 - potrafi posługiwać się różnymi narzędziami diagnostycznymi umożliwiającymi ocenę poziomu rozwoju jednostkowego oraz różnic pomiędzy jednostkami, a także narzędziami do badania pełnionych funkcji społecznych, doboru do wykonywanej pracy oraz narzędziami wykorzystywanymi w zarządzaniu zasobami ludzkimi

K1 - jest gotów do organizowania i planowania własnych badań zmierzających do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

K2 - potrafi zastosować metody psychometryczne zgodnie ze standardami zawodowymi i etycznymi

Metody i kryteria oceniania:

Ocena bardzo dobra:

student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat procedur stosowania narzędzi psychometrycznych oraz podstaw teoretycznych stosowanych metod. Potrafi trafnie dobrać techniki badawcze do celu badania oraz potrafi sprawnie posługiwać się różnymi metodami diagnostycznymi. Student jest gotów do organizowania i planowania badań własnych oraz stosuje standardy zawodowe i etyczne.

Ocena dobra:

student posiada ]dobrą wiedzę na temat procedur stosowania narzędzi psychometrycznych oraz podstaw teoretycznych stosowanych metod. Potrafi w większości przypadków dobrać odpowiednie techniki badawcze do celu badania oraz potrafi w wystarczającym stopniu posługiwać się różnymi metodami diagnostycznymi. Student jest gotów do organizowania i planowania badań własnych oraz stosuje standardy zawodowe i etyczne.

Ocena dostateczna:

student posiada wiedzę na temat procedur stosowania narzędzi psychometrycznych oraz podstaw teoretycznych stosowanych metod w stopniu wystarczającym. Potrafi w mniej niż połowie przypadków dobrać odpowiednie techniki badawcze do celu badania oraz potrafi w wystarczającym stopniu posługiwać się różnymi metodami diagnostycznymi. Student jest gotów do organizowania i planowania badań własnych oraz stosuje standardy zawodowe i etyczne.

Ocena niedostateczna:

student nie posiada wiedzy na temat procedur stosowania narzędzi psychometrycznych oraz podstaw teoretycznych stosowanych metod w stopniu wystarczającym. Nie potrafi dobrać technik badawczych odpowiednich do celu badania oraz nie potrafi w posługiwać się różnymi metodami diagnostycznymi. Student nie jest gotów do organizowania i planowania badań własnych oraz nie stosuje standardów zawodowych i etycznych.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestniczenie w zajęciach: 16 h

Przeprowadzenie badań wybranymi narzędziami: 5 h

Opracowanie i interpretacja wyników: 15 h

Przygotowanie do zajęć: 14 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25 h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Uczestniczenie w zajęciach: 16 h

Przeprowadzenie badań wybranymi narzędziami: 5 h

Opracowanie i interpretacja wyników: 15 h

Przygotowanie do zajęć: 14 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25 h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominik Gołuch
Prowadzący grup: Dominik Gołuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)