Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ćwiczenia z psychologii osobowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-PB1 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z psychologii osobowości
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02,PS_W04,PS_U03,PS_U04,PS_U05

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zrozumienie i zdobycie umiejętności zastosowania poznanych teorii osobowości w praktyce psychologicznej. Problematyka ćwiczeń obejmuje zatem analizę przypadków w świetle poznanych na wykładzie schematów interpretacji, poznanie charakterystycznych dla nich sposobów badania osobowości oraz właściwych im narzędzi. Studenci ćwiczą stosowanie różnych metod do diagnozy osobowości i uczą się wykorzystywać je zgodnie ze standardami dotyczącymi postępowania diagnostycznego. Studenci na ćwiczeniach mają również możliwość przedyskutowania szczególnie interesujących, trudnych i/lub kontrowersyjnych zagadnień teoretycznych. Ćwiczenia są ściśle zintegrowane z wykładem i stanowią formę jego uzupełnienia.

Pełny opis:

1. Wprowadzenie

Omówienie programu ćwiczeń i charakterystyka warunków zaliczenia przedmiotu; metody badawcze w psychologii osobowości – wprowadzenie;

TEORIE CECH

2. Metody badawcze Allporta

3. Analiza czynnikowa w procesie tworzenia teorii osobowości; Kwestionariusz Osobowości EPQ-R Eysencka

4. Model Eysencka – studia przypadków

5. Model Wielkiej Piątki: Kwestionariusz Osobowości NEO-FFI oraz Kwestionariusz Osobowości NEO-PI-R Costy i McCrae

6. Analiza przypadków w ramach teorii cech

7. Interpretacja profili z badań własnych.

8. Podsumowanie semestru - kolokwium semestralne

TEORIE PSYCHOANALITYCZNE I INSPIROWANE PSYCHOANALIZĄ

9. Psychoanaliza klasyczna i analityczna teoria Junga - charakterystyczne metody badawcze (metoda wolnych skojarzeń, analiza marzeń sennych); studia przypadków

10. Metody projekcyjne – Test Zdań Niedokończonych Rottera – analiza ilościowa i analiza jakościowa w nurcie analizy transakcyjnej

11. Psychoanaliza Eriksona – charakterystyczne badania i metody badawcze;

BHI-12 (Kwestionariusz Nadziei Podstawowej); porównanie z Kwestionariuszem Nadziei na Sukces

12. Personologia Murraya; metody badawcze Murraya; Test Apercepcji Tematycznej jako metoda badania potrzeb psychicznych;

13. Test Przymiotników ACL Gougha i Heilbruna jako metoda badania potrzeb psychicznych i innych wymiarów osobowości

TEORIE SPOŁECZNEGO UCZENIA SIĘ I TEORIE POZNAWCZE

14. Metody badania poczucia kontroli oparte na koncepcji Rottera;

15. Inwentarz Płci Psychologicznej (IPP) A. Kuczyńskiej jako metoda badania schematów płciowych wg teorii S. L. Bem; Podsumowanie semestru - kolokwium semestralne;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty wiedzy:

- rozumie rolę metod do diagnozy osobowości w praktyce diagnostycznej i badaniach naukowych

- posiada wiedzę dotyczącą podstaw teoretycznych metod do diagnozy osobowości

- rozumie odpowiedzialność związaną z postępowaniem diagnostycznym z wykorzystaniem metod do diagnozy osobowości; akceptuje prawo osób badanych do odmowy udziału w badaniu, przerwania go w dowolnym momencie oraz do uzyskania informacji zwrotnych

- zna najważniejsze metody do diagnozy osobowości, zarówno te kwestionariuszowe, takie jak EPQ-R, NEO-FFI, NEO-PI-R, ACL, jak i te o charakterze projekcyjnym, takie jak TAT i Test Niedokończonych Zdań Rottera; wie, jakie są korzyści z ich zastosowania, ale też jest świadomy ich ograniczeń

Efekty umiejętności:

- posiada umiejętność doboru do celów diagnozy odpowiednich metod

- potrafi posługiwać się różnymi metodami do diagnozy osobowości, zarówno do celów diagnostycznych, jak i badawczych; umie samodzielnie przeprowadzić badanie tymi metodami, obliczyć wyniki i dokonać ich interpretacji

Efekty kompetencji:

- jest gotowy do stworzenia relacji, która da osobie badanej poczucie bezpieczeństwa i akceptacji, pozwalające na otwarcie się w kontakcie

- potrafi komentować uzyskane wyniki oraz przygotować i przekazać informacje zwrotne dla osoby badanej w sposób zrozumiały dla osoby niemającej wykształcenia psychologicznego; jest gotowy do wysłuchania wszystkich komentarzy i uwag krytycznych osób badanych, a także do udzielenia dodatkowych wyjaśnień

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby weryfikacji efektów kształcenia:

Efekty wiedzy:

- ocena aktywności studenta podczas zajęć i przygotowania do zajęć, a także udziału w dyskusji i analizie materiałów źródłowych z wykorzystaniem pojęć teoretycznych,

- kolokwia semestralne: test wielokrotnego wyboru i pytania otwarte

Efekty umiejętności i kompetencji:

- ocena materiałów z osobiście przeprowadzonych badań diagnostycznych (poprawność obliczenia wyników i ich interpretacji, a także sposobu sformułowania informacji zwrotnych),

- kolokwia semestralne: odpowiedzi na pytania interpretacyjne

Kryteria oceniania dla efektów kształcenia:

Efekty wiedzy:

ndst - student nie jest przygotowany do zajęć, nie ma wiedzy zdobytej na podstawie indywidualnej lektury i nie bierze udziału we wspólnej dyskusji lub też bierze udział, ale nie wykazuje się znajomością żadnych pojęć teoretycznych; podczas zajęć i na kolokwium nie udziela odpowiedzi na pytania dotyczące podstaw teoretycznych i zastosowań metod do diagnozy osobowości

dst - student sporadycznie czyta teksty i rzadko bywa przygotowany do zajęć; bardzo rzadko zabiera głos w dyskusji, a jego opinie bardzo rzadko odnoszą się do wiedzy z literatury przedmiotu; podczas zajęć i na kolokwium rzadko i w sposób niepełny udziela odpowiedzi na pytania dotyczące podstaw teoretycznych i zastosowań metod do diagnozy osobowości

db - student przygotowuje się do zajęć, zna podstawową literaturę i aktywnie uczestniczy w dyskusji podczas zajęć; podczas zajęć i na kolokwium udziela odpowiedzi na pytania dotyczące podstaw teoretycznych i zastosowań metod do diagnozy osobowości

bdb - student bardzo dobrze zna literaturę podstawową, a także niektóre pozycje z literatury uzupełniającej; wnosi twórczy wkład do dyskusji podczas zajęć; podczas zajęć i na kolokwium w sposób wyczerpujący udziela odpowiedzi na pytania dotyczące podstaw teoretycznych i zastosowań metod do diagnozy osobowości

Efekty umiejętności i kompetencji:

ndst - student nie wykonuje badań metodami do diagnozy osobowości lub przeprowadza badanie z istotnymi naruszeniami procedury badawczej lub zasad etycznych

dst- student przeprowadza badanie przy zastosowaniu jednej metody; popełnia pewne błędy w obliczaniu wyników i w interpretacji oraz przy przygotowaniu informacji zwrotnych;

db- student przeprowadza badania przy zastosowaniu dwóch metod; jego interpretacja jest poprawna, ale niepełna; informacje zwrotne są sformułowane w sposób klarowny, ale nie uwzględniają w pełni perspektywy osoby badanej;

bdb-student przeprowadza badania przy zastosowaniu dwóch metod; jego interpretacja jest trafna, pogłębiona i ma charakter całościowy; informacje zwrotne są przygotowane w sposób klarowny i uwzględniają perspektywę osoby badanej.

Na ocenę końcową składają się:

1. ocena aktywności w trakcie trwania zajęć

2. ocena przeprowadzenia diagnozy osobowości z zastosowaniem dwóch metod wraz z udzieleniem informacji zwrotnych

3. oceny z dwóch kolokwiów (na koniec semestru zimowego i na koniec semestru letniego)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Emilia Maria Wrocławska-Warchala
Prowadzący grup: Emilia Maria Wrocławska-Warchala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Rogoza
Prowadzący grup: Marta Rogoza
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.