Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychometria i diagnoza psychologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-PDP
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria i diagnoza psychologiczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06, PS_U4, PS_U06,

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów ze sposobami konstruowania narzędzi psychologicznych oraz charakterystyką ich własności psychometrycznych w klasycznym i nowoczesnym (nieklasycznym) ujęciu. Podjęta zostanie również problematyka diagnozy psychologicznej.

Pełny opis:

1. Podstawowe problemy psychometrii.

2. Klasyczna teoria testów.

3. Teoria odpowiedzi na pozycje testu (IRT – Item Response Theory).

4. Teoria generalizowalności wyników

5. Przegląd narzędzi najczęściej wykorzystywanych w praktyce psychologicznej (testy zdolności, testowe badanie osobowości).

6. Podstawy konstrukcji testów psychologicznych.

7. Rodzaje rzetelności i sposoby jej szacowania. Moc dyskryminacyjna pozycji testowych.

8. Trafność pomiaru – rodzaje trafności i sposoby szacowania.

9. Trafność czynnikowa narzędzia.

10. Standaryzacja i normalizacja narzędzi

11. Kulturowa adaptacja testów

12. Testy psychologiczne a prawo i etyka.

13. Diagnoza psychologiczna – zagadnienia wstępne.

14. Wywiad psychologiczny jako technika diagnostyczna.

15. Obserwacja i testowanie jako metody diagnostyczne.

16. Kompetencje praktyczne i interpersonalne w diagnozowaniu. Etyczne i prawne aspekty diagnozy psychologicznej.

Literatura:

Anastasi, A, Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.

Aranowska, E. (2006). Pomiar ilościowy w psychologii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN.

Warszawa: PTP.

Strelau, J., Dolińśki D.,(red.) (2008). Psychologia. Podręcznik Akademicki. Tom 2. (rozdział 10). Gdańsk: GWP.

APA (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Gdańsk:GWP.

Shaughnessy J. J., Zechmeister E. B., Zechmeister J. S. (2007). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Hornowska E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Scholar.

Stemplewska-Żakowicz, K., Krejtz K. (red)(2005). Wywiad psychologiczny. t 1,2,3. Warszawa: PTP PTP

Stemplewska-Żakowicz, K. (2009). Diagnoza psychologiczna. Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. znajomość pojęć i teorii psychometrycznych;

2. znajomość procedur konstruowania narzędzi psychometrycznych;

3. znajomość metod prowadzenia diagnozy psychologicznej

Kompetencje:

4. ocena jakości i przydatności narzędzi psychometrycznych w badaniach indywidualnych, grupowych, naukowych, diagnozie indywidualnej;

Umiejętność:

5. konstruowanie własnych narzędzi psychometrycznych, spełniających standardy dla testów stosowanych w psychologii;

6. prowadzenie wywiadu psychologicznego i obserwacji

Opis ECTS (4 pkt):

Udział w zajęciach: 32

przygotowanie do wykładów: 18

czas na naukę do egzaminu: 60

Łącznie: 110

Metody i kryteria oceniania:

Metoda oceny: egzamin pisemny

Na ocenę bardzo dobrą: student bardzo dobrze zna pojęcia i teorie psychometryczne; bardzo dobrze zna procedury konstruowania testów; potrafi bardzo dobrze wskazać procedury i metody diagnozy psychologicznej; poprawnie ocenia jakość narzędzi psychometrycznych; bardzo dobrze prowadzi wywiad psychologiczny i obserwacje.

Na ocenę dobrą: student dobrze zna pojęcia i teorie psychometryczne; dobrze zna procedury konstruowania testów; potrafi dobrze wskazać procedury i metody diagnozy psychologicznej; poprawnie ocenia jakość narzędzi psychometrycznych; dobrze prowadzi wywiad psychologiczny i obserwacje.

Na ocenę dostateczną: student zna pojęcia i teorie psychometryczne; zna procedury konstruowania testów; potrafi wskazać procedury i metody diagnozy psychologicznej; poprawnie ocenia jakość narzędzi psychometrycznych; zna podstawy prowadzenia wywiadu psychologicznego i obserwacji.

Na ocenę niedostateczną: student nie zna pojęć i teorii psychometrycznych; nie zna procedury konstruowania testów; nie potrafi wskazać procedur i metod diagnozy psychologicznej; błędnie ocenia jakość narzędzi psychometrycznych; nie zna podstaw prowadzenia wywiadu psychologicznego i obserwacji.

Praktyki zawodowe:

N/D

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)