Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychometrii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-PDP1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z psychometrii
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla drugiego roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W06, PS_U4, PS_U06,

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Pełny opis:

Celem zajęć jest zapoznanie Studentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi konstrukcji, adaptacji oraz stosowania testów psychologicznych.

Literatura:

Anastasi, A., Urbina, S. (1999). Testy psychologiczne. Warszawa: PTP PTP.

APA (2007). Standardy dla testów stosowanych w psychologii i pedagogice. Warszawa: PTP PTP

Bedyńska, S., Brzezicka A., (2007). Statystyczny drogowskaz. Warszawa: Academica.

Brzeziński, J. (1996). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Drwal, R. Ł (1995). Adaptacja kwestionariuszy osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Hornowska, E. (2003). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Scholar.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. student zna zasady konstrukcji testów psychologicznych oraz interpretacji uzyskanych wyników badania testowego.

2. Zna podstawy działania oprogramowania SPSS.

Kompetencje:

3. student potrafi dobrać odpowiednie metody konstruowania testu oraz zastosowania narzędzi, w zależności od celu diagnostycznego lub badawczego.

4. Potrafi dobrać odpowiednie metody statystyczne wykorzystując oprogramowanie SPSS podczas konstrukcji narzędzi własnych.

Umiejętności:

5. student umie ocenić własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi.

6. Potrafi wykorzystać strategie konstrukcji testu oraz posługiwać się oprogramowaniem SPSS.

Opis ECTS (2 pkt):

Udział w zajęciach: 32 h

czas na napisanie pracy zaliczeniowej: 15 h

czas na naukę do kolokwium: 13 h

Łącznie: 60 h

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

Informacje podane w sekcji dotyczącej grup ćwiczeniow

Kryteria oceny:

ocena bardzo dobra: student bardzo dobrze zna zasady konstrukcji testów psychologicznych oraz bardzo dobrze interpretuje uzyskane wyniki badania testowego. Poprawnie ocenia własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi badawczych. Bardzo dobrze opanował podstawy działania oprogramowania SPSS.

ocena dobra: student dobrze zna zasady konstrukcji testów psychologicznych oraz dobrze interpretuje uzyskane wyniki badania testowego. Poprawnie ocenia własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi badawczych. Dobrze opanował podstawy działania oprogramowania SPSS.

ocena dostateczna: student zna zasady konstrukcji testów psychologicznych oraz poprawnie interpretuje uzyskane wyniki badania testowego. Poprawnie ocenia własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi badawczych. Opanował podstawy działania oprogramowania SPSS.

ocena niedostateczna: student nie zna zasad konstrukcji testów psychologicznych oraz błędnie interpretuje uzyskane wyniki badania testowego. Błędnie ocenia własności psychometryczne oraz przydatność narzędzi badawczych. Nie opanował podstawy działania oprogramowania SPSS.

Praktyki zawodowe:

N/D

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)