Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-PRZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Psychologia zdrowia
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W07, PS_W013,PS_U04,PS_U12, PS_K04

Wymagania wstępne:

Podstawy psychologii klinicznej

Podstawy psychologii osobowości

Podstawy psychologii emocji i motywacji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest dostarczenie wiedzy na temat zdrowia w aspekcie psychologicznym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji psychika-zdrowie- choroba. Ponadto w ramach profilaktyki wczesnej zostanie poruszona problematyka promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i modyfikacji zachowań związanych ze zdrowiem.

Pełny opis:

1.Różne definicje zdrowia

2. Rozwój psychologii zdrowia

3. Tradycyjne (biologiczne) i nowe (socjoekologiczne) podejście do zagadnień zdrowia

3. Psychologia zdrowia- przedmiot, główne koncepcje teoretyczne

4. Model salutogenetyczny

5. Poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby (m.in. samoskuteczność, umiejscowienie kontroli zdrowia)

6. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby (zachowania zdrowotne oraz przegląd modeli wyjaśniających zmianę zachowań)

7. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Literatura:

Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Chodkiewicz, J. (2005). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin.

Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P,

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Tylka, J. (2000). Psychosomatyka. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo UKSW

Literatura dodatkowa- proponowana na poszczególnych wykładach

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

EK1 - student zna podstawowe pojęcia z obszaru psychologii zdrowia

EK2 - student dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychologii zdrowia

Umiejętności

EK3 - student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia-choroby

EK4 -student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowa, poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać

EK5 - student potrafi zaplanować i zrealizować pracę własną nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia

Kompetencje

EK6 student wykazuje zainteresowanie dyskusją podczas podejmowania problematyki z zakresu psychologii zdrowia

EK 7 Student wykazuje odpowiedzialność za pozytywne wykonanie zadań przez zespól w którym pracuje

Udział w wykładzie 32 h

Przygotowanie do egzaminu 120 h

Przygotowanie do zajęć, prace w grupach 40

[192/32=6]

Liczba ECTS=6

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza: na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi scharakteryzować ani nawet wymienić podstawowych pojęć z zakresu psychologii zdrowia oraz nie dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychologii zdrowia

na ocenę 3 (dst.):Student potrafi wymienić podstawowe pojęcia z zakresu psychologii zdrowia bez szczegółowych charakterystyk, jednak nie czyni tego sprawnie, a jego wypowiedzi słowne lub pisemne świadczą o istotnych lukach w tej wiedzy. Student dysponuje częściową znajomością zagadnień obszaru psychologii zdrowia- nie są uporządkowane

na ocenę 4 (db.): student potrafi dość sprawnie oraz w sposób świadczący o dość dużej wiedzy wymieniać i charakteryzować podstawowe pojęcia z zakresu psychologii zdrowia oraz dysponuje uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychologii zdrowia

na ocenę 5 (bdb.): student potrafi niezwykle sprawnie oraz w sposób świadczący o ogromnej wiedzy wymienić i scharakteryzować pojęcia z obszaru psychologii zdrowia oraz dysponuje bardzo dobrze uporządkowaną znajomością głównych zagadnień psychologii zdrowia

Umiejętności

na ocenę 2 (ndst.): Student nie potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby. Student nie potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, poddać krytycznej analizie i właściwie wykorzystać. Student nie potrafi zaplanować i zrealizować pracy własnej nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia

-na ocenę 3 (dst.):Student potrafi posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby- choć nie czyni tego sprawnie co wskazuje na luki w wiedzy. Student nieraz potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, ale nie jest w stanie poddać go krytycznej analizie i właściwie wykorzystać. Student potrafi zaplanować i zrealizować pracy własnej nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia- jednak nie czyni tego samodzielnie i w sposób właściwy

- na ocenę 4 (db.): Student potrafi dość sprawnie posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, jest w stanie poddać go krytycznej analizie, ale potrzebuje wsparcia żeby właściwie go wykorzystać. Student potrafi poprawnie zaplanować i zrealizować pracę własną nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia.

na ocenę 5 (bdb.): Student potrafi biegle posługiwać się adekwatnymi pojęciami w opisie zagadnień zdrowia- choroby. Student potrafi dotrzeć do materiału źródłowego z obszaru zdrowia, jest w stanie poddać go krytycznej analizie, proponuje własny sposób ujęcia różnych treści. Student potrafi bardzo dobrze zaplanować i zrealizować pracę własną nad zadaniem z obszaru psychologii zdrowia.

Kompetencje:

na ocenę 2 (ndst.): student nie wykazuje zainteresowania dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychologii zdrowia. Student nie nie przejawia odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

na ocenę 3 (dst.): student wykazuje zainteresowanie, chociaż w niewielkim stopniu, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychologii zdrowia oraz wydaje się wykazywać pewien, chociaż niewielki, stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół.

na ocenę 4 (db.): student wykazuje dość duże zainteresowanie, dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychologii zdrowia oraz wydaje się wykazywać dość wysoki stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół. Interesuje się też żywo współpracą ze specjalistami innych dyscyplin.

na ocenę 5 (bdb.): student wykazuje bardzo duże zainteresowanie dyskusją oraz pracą w zespole podczas podejmowania problematyki z zakresu psychologii zdrowia oraz wykazuje godny podziwu stopień odpowiedzialności za pozytywne wykonanie zadań przez zespół. Interesuje się i nawet podejmuje współpracę ze specjalistami innych dyscyplin.

Egzamin pisemny- test wielokrotnego wyboru. Obowiązuje materiał przedstawiony na wykładach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aotoT7ObdJmlWplyo45R6noU6HYxsHzIGhk20vcu2Bts1%40thread.tacv2/conversations?groupId=5732bb39-aff4-4d1b-aca7-03b4d13de363&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: dostarczenie wiedzy na temat zdrowia w aspekcie psychologicznym i psychosomatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji psychika-zdrowie- choroba.

Pełny opis:

1.Różne definicje zdrowia

2. Rozwój psychologii zdrowia

3. Tradycyjne (biologiczne) i nowe (socjoekologiczne) podejście do zagadnień zdrowia

3. Psychologia zdrowia- przedmiot, główne koncepcje teoretyczne

4. Model salutogenetyczny

5. Poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby (m.in. samoskuteczność, umiejscowienie kontroli zdrowia)

6. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby (zachowania zdrowotne oraz przegląd modeli wyjaśniających zmianę zachowań)

7. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Wykład synchroniczny za pośrednictwem MS Teams. Potrzebne materiały do zajęć będą zamieszczane na Platformie Moodle

Literatura:

Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Chodkiewicz, J. (2005). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin.

Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P,

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Literatura dodatkowa- proponowana na poszczególnych wykładach

Wymagania wstępne:

e-learning

wykład synchroniczny za pośrednictwem MS Teams

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Rosińska
Prowadzący grup: Paulina Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie 32 h

Przygotowanie do egzaminu 120 h

Przygotowanie do zajęć, prace w grupach 40 h

[192/32=6]

Liczba ECTS=6


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Cele przedmiotu: dostarczenie wiedzy na temat zdrowia w aspekcie psychologicznym i psychosomatycznym, ze szczególnym uwzględnieniem relacji psychika-zdrowie- choroba.

Pełny opis:

1.Różne definicje zdrowia

2. Rozwój psychologii zdrowia

3. Tradycyjne (biologiczne) i nowe (socjoekologiczne) podejście do zagadnień zdrowia

3. Psychologia zdrowia- przedmiot, główne koncepcje teoretyczne

4. Model salutogenetyczny

5. Poznawcze uwarunkowania zdrowia i choroby (m.in. samoskuteczność, umiejscowienie kontroli zdrowia)

6. Behawioralne uwarunkowania zdrowia i choroby (zachowania zdrowotne oraz przegląd modeli wyjaśniających zmianę zachowań)

7. Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Literatura:

Bishop, G. (2000). Psychologia zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Astrum.

Chodkiewicz, J. (2005). Psychologia zdrowia. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna

Dolińska-Zygmunt, G. (2001). Podstawy psychologii zdrowia. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.

Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Ogińska- Bulik N., Juczyński Z. (2008). Osobowość. Stres a zdrowie. Warszawa, Difin.

Sheridan Ch. L. Radmacher S.A. (1998). Psychologia zdrowia. Warszawa: Instytut Psychologii Zdrowia P.T.P,

Sęk, H. (2000). Zdrowie behawioralne. W: J. Strelau (red.), Psychologia. Podręcznik akademicki. (s. 533-553). Tom 3. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Sęk H., Pasikowski T. (2001). Zdrowie-Stres-Zasoby. Poznań: Wyd. Fundacji Humaniora

Literatura dodatkowa- proponowana na poszczególnych wykładach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)