Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-PS
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia społeczna
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08, PS-U04,PS_U05, PS_K01

Skrócony opis:

Celem zajęć jest: (1) zaprezentowanie aktualnego stanu wiedzy teoretycznej i empirycznej z zakresu społecznego funkcjonowania człowieka, (2) umożliwiającej interpretację zjawisk społecznych, zachodzących w otaczającej człowieka rzeczywistości.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zaprezentowanie przeglądu podstawowych teorii, wyjaśniających działanie mechanizmów psychologicznych, leżących u podstaw kształtowania się wiedzy o świecie społecznym i wzajemnego wywierania wpływu jednych ludzi na drugich.

Celem ćwiczeń jest zintegrowanie wiedzy teoretycznej z empirycznym doświadczeniem w ramach omawianych zagadnień.

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Wojciszke, B. (2014) Psychologia społeczna. Warszawa: Scholar.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Aronson E., Wilson T. D., Akert R. M. (2006). Psychologia społeczna. Warszawa: Zysk i S-ka.

Buss, D. M. (2001). Psychologia ewolucyjna. Gdańsk: GWP.

Haidt, J. (2014). Prawy umysł. Dlaczego dobrych ludzi dzieli religia i polityka? Sopot: Smak Słowa

Kenrick, D.T., Neuberg, S.L., Cialdini, R.B. (2002). Psychologia społeczna. Rozwiązane tajemnice. Gdańsk: GWP.

Kossowska, M., Kofta, M. (2009). Psychologia poznania społecznego. Warszawa: PWN

Moskowitz, G.B. (2009). Zrozumieć siebie i innych. Psychologia poznania społecznego. Gdańsk: GWP

Wojciszke, B. (2010). Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego. Gdańsk: GWP.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

WIEDZA:

Student posiada wiedzę z zakresu: (1) spostrzegania społecznego, (2) kształtowania się wiedzy o samym sobie i (3) świecie społecznym, (4) formułowania ocen na temat innych ludzi, (5) wywieranie na nich wpływu i (6) działania na rzecz innych ludzi, a także (7) czynników nasilających i hamujących agresję.

UMIEJĘTNOŚCI:

Student potrafi dokonać analizy zjawisk społecznych w świetle omówionych teorii, a także zaplanować badania, umożliwiające weryfikację wynikających z teorii hipotez.

KOMPETENCJE:

Student samodzielnie poszerza swoją wiedzę i rozwija kompetencje w zakresie psychologii społecznej.

Metody i kryteria oceniania:

KRYTERIA OCENIANIA:

ocena 2: nie posiada wiedzy z zakresu omówionych teorii, opisujących ludzkie zachowania społeczne i nie potrafi za ich pomocą wyjaśniać obserwowanych zjawisk społecznych;

ocena 3: zna tylko niektóre z omówionych teorii, opisujących ludzkie zachowania społeczne i w słabym stopniu opanował umiejętność wyjaśniania za ich pomocą obserwowanych zjawisk społecznych;

ocena 4: zna większość omówionych teorii, opisujących ludzkie zachowania społeczne i w znacznym zakresie potrafi za ich pomocą wyjaśniać obserwowane zjawiska społeczne;

ocena 5: zna wszystkie omówione teorie, opisujące ludzkie zachowania społeczne i potrafi w pełnym zakresie za ich pomocą wyjaśniać obserwowane zjawiska społeczne.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Piotrowski
Prowadzący grup: Jarosław Piotrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)