Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ćwiczenia z psychologii społecznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-PS1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ćwiczenia z psychologii społecznej
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla trzeciego roku
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

psychologia

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W08, PS-U04,PS_U05, PS_K01


Skrócony opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności interpretowania obserwowanych na co dzień zjawisk społecznych w świetle współczesnych teorii wypracowanych na gruncie psychologii społecznej, a także zapoznanie studentów ze sposobami planowania badań i metodami badawczymi stosowanymi w psychologii społecznej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest ćwiczenie umiejętności interpretowania obserwowanych na co dzień zjawisk społecznych w świetle współczesnych teorii wypracowanych na gruncie psychologii społecznej, a także zapoznanie studentów ze sposobami planowania badań i metodami badawczymi stosowanymi w psychologii społecznej.

Literatura:

Podstawowa:

1. Elliot Aronson, Timothy D.Wilson, Robin M.Akert: Psychologia społeczna-serce i umysł., Zysk i S-ka wydawnictwo 1997

2. Elliot Aronson : Człowiek istota społeczna, PWN 1995

3. Robert Caldini: Wywieranie wpływu na ludzi-teoria i praktyka, GWP 2000

Uzupełniająca:

1. Rupert Brown: Procesy grupowe. Dynamika wewnątrz i międzygrupowa, GWP 2006

2. Roger R.Hock : 40 prac które zmieniły oblicze psychologii, GWP 2005

3. Mirosław Kofta, Teresa Szutrowa (red): Złudzenia, które pozwalają żyć, PWN 1991

4. Piotr T. Nowakowski: Sekty-oblicza werbunku, Maternus Media 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

1. Posiada wiedzę na temat przedmiotu badań i metod stosowanych w psychologii społecznej.

2. Posiada wiedzę na temat prawidłowości rządzących spostrzeganiem społecznym, zna podstawowe zniekształcenia w spostrzeganiu innych ludzi i własnej osoby, zna teorie wyjaśniające powstawanie tych zniekształceń.

3. Zna teorie wyjaśniające powstawanie uprzedzeń społecznych.

4. Posiada wiedzę na temat atrakcyjności interpersonalnej i możliwości wpływania na własną atrakcyjność poprzez autoprezentację.

Umiejętności:

6. Student potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę z zakresu psychologii społecznej.

7. Student potrafi krytycznie oceniać sens badań psychologicznych, odwołując się do metodologii tych badań i uwarunkowań kulturowych.

8. Potrafi stawiać pytania badawcze i odpowiadać na nie odwołując się do wiedzy naukowej.

Kompetencje:

9. Student potrafi interpretować poglądy i zachowania ludzi odwołując się do teorii psychologicznych.

10. Podobnie potrafi dystansować się do własnych poglądów i zachowań.

11. Potrafi dyskutować, konstruktywnie krytykować poglądy odmienne od własnych

Opis ECTS (4 pkt):

Udział w zajęciach: 32 h

Przygotowanie do ćwiczeń: 18 h

czas na napisanie pracy zaliczeniowej: 30 h

czas na naukę do kolokwium: 30 h

Łącznie: 110 h

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe informacje dotyczące metod oraz kryteriów zaliczenia zostaną podane podczas zajęć.

ocena bardzo dobra (5) - student bardzo dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących funkcjonowania społecznego, bardzo dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, bardzo dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

ocena dobra (4) - student dobrze orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących funkcjonowania społecznego, dobrze analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, dobrze dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

ocena dostateczna (3) - student słabo orientuje się w psychologicznych teoriach dotyczących funkcjonowania społecznego, słabo analizuje konkretne zachowania w kontekście określonych teorii psychologicznych, słabo dobiera i wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

ocena niedostateczna (2) - student nie zna psychologicznych teorii dotyczących funkcjonowania społecznego, nie potrafi analizować zachowań w kontekście określonych teorii psychologicznych, źle dobiera i źle wykorzystuje narzędzia badawcze w badaniach z zakresu psychologii społecznej

Praktyki zawodowe:

n/d

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)