Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wykład monograficzny- Psychologia mitu i fantazmatu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-PSMF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny- Psychologia mitu i fantazmatu
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_W02

PS_W03

PS_W08

PS_K03

PS_K07

Skrócony opis:

Przedmiot "Psychologia mitu i fantazmatu" wprowadza w psychologiczny wymiar mitu jako tworu kulturowego i jego podmiotowy odpowiednik w postaci fantazmatu oraz prezentuje metody mitoanalizy i mitoterapii.

Pełny opis:

1. Porządek pojęciowy i definicyjny: mit a fantazmat.

2. Psychologia kulturowa i narracyjna: kultura, psychologia oraz mit jako sposób rozumienia świata i ludzi.

3. Homo mythicus – tożsamość mityczna, mitotwórcza działalność człowieka.

4. Logos vs. mythos: dwa porządki umysłu i łady kategorialne - dyskursywny i narracyjny/mityczny.

5. Obecność i potęga mitu – kultury tradycyjne a nowoczesne mity (m.in. mit wiecznej młodości, Techne, Batman, Władca pierścieni, Wiedźmin, Gwiezdne wojny).

6. Klasyczne koncepcje mitu i fantazmatu: filozofia, historia/archeologia, antropologia kulturowa, socjologia, literaturoznawstwo, religioznawstwo.

7. Psychologiczne i psychoanalityczne wykładnie mitu i fantazmatu.

8. Mit i myślenie mityczne jako core ideas antropologii i psychologii realnej.

9. Mito- i fantazmatocentryczna psychologia kulturowa E. Boescha.

10. Mito- i fantazmatoanaliza: źródła, koncepcje, zasady, metody, aplikacje.

11. Analiza Konotacyjna E. Boescha jako metoda jakościowa analizy mikrodoświadczeń mitycznych.

12. Cry for the myth: mitoterapia - źródła, zasady, koncepcje, metody, aplikacje.

13. Automitodiagnoza i mitoterapia: Jakim mitem żyjesz? (C. S. Pearson)

14. Metoda mitu personalnego S. Keena a metoda amplifikacji

15. Jaki mit żyje Tobą? J. Hillmana psychozofia (perspektywa duszy)

16. Kazusy I: psychologiczna analiza/aktualność klasycznych mitologii i mitów

17. Kazusy II: mitoznawcza analiza wybranych zjawisk psychicznych i problemów psychologicznych

18. Wybrane aplikacje psychologii mitu:

- mit miłości w kulturoterapii

- indygeniczna psychologia a mitologia Słowian

- podróż bohatera jako proces życia ludzkiego

- przykłady kultur tradycyjnych/egzotycznych lub historycznych (Japonia, Amazonia Ekwadorska, Buriacja, Gwatemala, kraje Afryki, Indonezja, Korea Północna, Chiny) : analiza materiału filmowego z wypraw badawczych autora

- mityczna emocja kulturowa jako rdzeń danej kultury (Finlandia - Sisu, Grecja - Kefi).

Literatura:

Błocian, I. (2010). Psychoanalityczne wykładnie mitu. Warszawa: Eneteia.

Bond, S. D. (1993). Living myth. Personal meaning as a way of life. Boston-London: Shambhala Publications.

Bruner, J. (1960). Myth and Identity, w: H. Murray (ed.), Myth and Mythmaking. New York: George Braziller.

Campbell, J. (1994). Potęga mitu. Kraków: Signum.

Dudek, W., Jaszewska, M. (2013). Psychologia mitów greckich. Warszawa: Eneteia.

Eliade, M. (1974). Sacrum, mit, historia. Warszawa: PIW.

Hillman, J. (2016). Uzdrawiające fikcje. Warszawa: Laurum.

Hillman, J. (2016). Re-wizja psychologii. Warszawa: Laurum.

Jung, C.G. (1982). Nowoczesny mit. Kraków: Wydawnictwo Literackie.

Kołakowski, L. (1994). Obecność mitu. Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie.

Lacan, J. (2007). Mit indywidualny neurotyka. Warszawa: PWN.

Lévi-Strauss, C. (1969). Myśl nieoswojona. Warszawa: PWN.

Lévy-Bruhl, L. (1992). Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych. Warszawa: PWN.

Malinowski, B. (1990). Mit, magia, religia. Warszawa: PWN.

May, R. (1997). Błaganie o mit. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka.

McAdams (1997). The Stories We Live By. Personal Live and the Making of the Self. New York: Guilford Press.

Pankalla, A. (1993). Mistyczny charakter czynności umysłowych człowieka w teorii Lévy-Bruhla. Poznań.

Pankalla, A. (2000). Psychologia mitu. Kultury tradycyjne a współczesność. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Dudek, Z.W. (2005/2008). Psychologia kultury. Doświadczenia graniczne i transkulturowe. Warszawa: Eneteia.

Pankalla, A., Kilian, A. (2007). Psychescapes. Tożsamość naszych czasów. Poznań: PWP.

Pankalla, A., Klaus, Z. (2010). Mitoterapia. Historia, teoria, praktyka. Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Instytutu Psychologii Mitu, PWP, Black Unicorn.

Pankalla, A., Świerad-Piskor, B. (2010). Mit miłości w kulturoterapii. Poznań: PWP (monogr. popularnonaukowa).

Pankalla, A. (2011). Mitocentryczna psychologia kulturowa Ernesta Boescha. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Pankalla, A. (2014). Kultura psychologów. Wprowadzenie do psychologii historyczno-kultuowej. Katowice: Wydawnictwo Altermed.

Pankalla, A. (red.) (2015). Homo religiosus a psychologia. Poznań: Kunke Poligrafia.

Pankalla, A., Kośnik, K. (2018). Indygeniczna psychologia Słowian. Wprowadzenie do realnej nauki o duszy. Kraków: Universitas.

Pearson, C. (1995). Nasz wewnętrzny bohater. Poznań: Rebis.

Zagórska, W. (2010). Uczestnictwo młodych dorosłych w rzeczywistości wykreowanej kulturowo. Kraków: Universitas.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Po ukończeniu kursu student:

1. Definiuje pojęcia mitu i fantazmatu oraz rozumie związki zachodzące między tymi pojęciami.

2. Rozróżnia koncepcje mitu i fantazmatu obecne w naukach społecznych.

3. Identyfikuje psychologiczny wymiar mitu.

4. Zna zasady i rodzaje mitoanalizy oraz potrafi je stosować.

5. Rozpoznaje różne koncepcje i metody mitoterapii oraz sposoby ich aplikacji.

6. Krytycznie dostrzega obecność mitów w kulturze współczesnej i ich wpływ na conditio humana.

Metody i kryteria oceniania:

5 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

4.0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

3.5 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale ze znacznymi niedociągnięciami

3.0 – zadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne, ale z licznymi błędami

2.0 – niezadowalająca wiedza, umiejętności i kompetencje personalne i społeczne

Presentacja powerpoint.

Egzamin pisemny - pytania otwarte problemowe.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pankalla
Prowadzący grup: Andrzej Pankalla
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs)

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)