Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WF-ZPS-SE1
Kod Erasmus / ISCED: 14.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla czwartego roku
Przedmioty obowiązkowe dla piątego roku
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PS_K_W16

PS_K_U08

PS_K_K03

PS_K_K07


Literatura:

1. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996.

2. Scheridan CH.L., Radmacher S.A., Psychologia zdrowia, Warszawa 1990.

3. Gasiul H., Psychologia osobowości, Warszawa 2006.

4. I.Heszen-Niejodek, Rola Psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych, Warszawa 1990.

5. Kowalik, S., Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007.

6. Zabłocki J.K., Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja. Warszawa 1998.

Uwaga: Dobór literatury szczegółowej w zależności od problematyki pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

Student potrafi definiować, opisywać, wyjaśniać, ilustrować, prezentować i tłumaczyć zachodzące korelacje i różnice. Student potrafi prawidłowo cytować i stosować odnośniki, dobierać odpowiednie teksty, formułować twierdzenia i hipotezy oraz objaśniać wyniki.

W16: Zna w sposób pogłębiony wybrane metody i narzędzia diagnozy oraz interwencji psychologicznej

Umiejętności:

Student w czasie seminarium zdobywa umiejętności analizowania, opracowywania, porządkowania i klasyfikowania oraz wyprowadzania wniosków na podstawie twierdzeń. Potrafi dowodzić twierdzenia oraz wyjaśniać i weryfikować hipotezy. Rozpoznaje motywy i przyczyny zachodzących zjawisk.

U08: Potrafi samodzielnie konstruować i oceniać psychometrycznie

psychologiczne narzędzia badawcze

Kompetencje:

Powinien umieć dyskutować, pracować i kierować pracą w zespole, powinien być odpowiedzialny oraz wyrażać obiektywne oceny.

K03: Potrafi samodzielnie uzupełnić wiedzę i umiejętności w zależności od pojawiających się potrzeb i zmian

K07: pogłębia umiejętności samodzielnego wykorzystywania dostępnych źródeł i ich krytycznej oceny pod względem przydatności do

swojej pracy

ECTS

udział w zajęciach = 30 godz.

Przeprowadzenie badań i napisanie raportu = 30 godz.

suma godzin = 60

liczba ECTS: 60 / 30 = 2

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę ndst. (2) nie umie wykorzystać w teorii i praktyce przekazanej wiedzy.

Na ocenę dst. (3) częściowo wykorzystuje zdobytą wiedzę

Na ocenę db (4) poprawnie wykorzystuje i potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę i umie dyskutować

Na ocenę bdb (5) student poprawnie wykorzystuje wiedzę zdobytą w trakcie seminarium. Potrafi ją zastosować w praktyce i w teorii oraz jest zdolny do samodzielnej pracy naukowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Monika Frajnt-Dąbrowska, Jarosław Jastrzębski, Andrzej Pankalla, Waldemar Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: poziom średni.

Cele przedmiotu:

Celem seminarium jest wprowadzanie studentów do samodzielnej pracy badawczej w zakresie psychologii zdrowia i niepełnosprawności.

Efekt kształcenia:

Ukształtowanie rzetelnej postawy w podejściu do badań z zakresu psychologii zdrowia i niepełnosprawnośc.i

Wymagania wstępne:

Zaliczenie zajęć z psychologii zdrowia oraz zaliczenie seminarium.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

zajęcia seminaryjne ukierunkowane są na problemy psychologiczne osobowości związane ze zdrowiem i niepełnosprawnością. Zasadnicza tematyka koncentruje się wokół badań struktury osobowości, jej poszczególnych elementów.

Metody oceny:

Praca pisemna przedstawiona na seminarium. Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Literatura:

1. Brzeziński J., Metodologia badań psychologicznych, Warszawa 1996.

2. Scheridan CH.L., Radmacher S.A., Psychologia zdrowia, Warszawa 1990.

3. Gasiul H., Psychologia osobowości, Warszawa 2006.

4. I.Heszen-Niejodek, Rola Psychologa w diagnostyce i leczeniu chorób somatycznych, Warszawa 1990.

5. Kowalik, S., Psychologia rehabilitacji, Warszawa 2007.

6. Zabłocki J.K., Dziecko niepełnosprawne, jego rodzina i edukacja. Warszawa 1998.

Uwaga: Dobór literatury szczegółowej w zależności od problematyki pracy magisterskiej.

Wymagania wstępne:

Znajomość statystyki i metodologii.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)